nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyarszecsőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-16 - 2019-05-31
Magyarszecsőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Magyarszecsőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:


I. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya az önkormányzat terjed ki.


II. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 63.748.198 Ft-ban,

b.) kiadási főösszegét 63.748.198 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A 2. §‑ban megállapított bevételi főösszegnek a helyi önkormányzat kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) A 2. §‑ban megállapított kiadási főösszegnek a helyi önkormányzat kiadásainak előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) A 2. §. (1) b.) pontjában foglalt előirányzatokon belül:

- a személyi jellegű kiadások előirányzatát                                                   16.035.800 Ft-ban

- a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát                                                2.870.000 Ft-ban

- a dologi jellegű kiadások előirányzatát                                                       11.092.300 Ft-ban

- pénzeszközátadás és egyéb támogatások előirányzatát                                4.420.019  Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                          1.175.000 Ft-ban

- felhalmozási kiadások előirányzatát                                                             4.576.288  Ft-ban

- finanszírozási kiadások                                                                                    458.312 Ft-ban

- tartalék előirányzatát                                                                                   23.120.479 Ft-ban

állapítja meg.

III. A forráshiány finanszírozásának kezelése


4. § (1) Működési vagy felhalmozási célú hitelt a polgármester a jegyző ellenjegyzésével az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló jogszabályokban foglalt feltételeket figyelembe véve vehet fel. A finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit , kiadásait e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Fejlesztési feladatok megvalósítását szolgáló hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló jogszabályokban foglalt feltételeket figyelembe véve a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző ellenjegyzésével jogosult.


IV. Az önkormányzati költségvetés bevételei

5. § (1) Az önkormányzatot megillető 2018. évben átengedett, megosztott központi bevételek jogcím szerinti részletezését e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzatot megillető helyi adó és közhatalmi bevételek részletezését e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(4)  A képviselőtestület 2018. évben közvetett támogatásként a helyi adók tekintetében megállapított kedvezményeket és mentességeket határozza meg, amelynek várható összege 80.000 Ft.

(6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradvány felhasználásának tervezett összege 28.321.706 Ft.V. Az önkormányzati költségvetés kiadásai

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak átlaglétszámát 7 főben határozza meg. A helyi önkormányzat engedélyezett létszámát rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak támogatási jogcímek szerinti részletezését e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. A működési célú pénzeszköz átadásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott kiadásai közül, rendkívüli kiadás valamennyi az önkormányzat által finanszírozott fejlesztés. Az önkormányzat felhalmozási előirányzata 4.573.288 Ft. A tervezett felhalmozási kiadások részletezését e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programmal, projekttel kapcsolatos kiadást nem tervez  az erre vonatkozó adatokat e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(4) A költségvetés 23.120.479  Ft tartalék előirányzatot tartalmaz, melynek részletezését e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza. A költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növelheti. Az önkormányzat tartalékának felhasználása a képviselő-testület döntése alapján működési és felhalmozási kiadások teljesítésére egyaránt történhet.

 (5) A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatot nem határoz meg.


VI. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

7. § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2018. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására. A polgármester csak a jóváhagyott előirányzatokon belül teljesíthet kifizetéseket.

 (2) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást.

(3) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Magyarszecsőd Község Önkormányzata látja el.

 (4) A képviselőtestület a kiemelt előirányzatok előirányzat átcsoportosításának, módosításának, valamint a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának.

8. § A képviselőtestület nem tervez olyan fejlesztéseket, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. Az erre vonatkozó adatokat e rendelet 13. számú melléklete és 14. számú melléklete tartalmazza.


VII. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

9. § (1) Magyarszecsőd Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(4) Az önkormányzati hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

10. § Magyarszecsőd Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Nyugat  Takarék Szövetkezet Körmendi Fiókjánál vezeti.


VIII. Vegyes és záró rendelkezések

11. §  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Magyarszecsőd, 2018. február 14. .


           Károlyi Gyula                                                                         dr. Horváth Mihály Ferenc 

              polgármester                                                                                 jegyzőKihirdetve: Magyarszecsőd, 2018. február 15.


                                                                              dr. Horváth Mihály Ferenc

                                                                                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
178 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!