nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (VIII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-08-19 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (VIII.17.) önkormányzati rendelete
a közterület-felügyeletről

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. BEVEZETŐ RÉSZ

1. §


(1) Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek rendjének és tisztaságának védelme érdekében közterület-felügyeletet hoz létre és működtet.

(2) Jászapáti Város közterület-felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) Jászapáti Város

Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztályán belül két közterület felügyelővel működik.


II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A közterület-felügyelet jogállása, szervezete

2. §


(1) A közterület-felügyelő jogállására a közterület-felügyeletről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

(2) A közterület-felügyelő felett a munkáltatói jogkört Jászapáti Város Jegyzője gyakorolja.

(3) A Felügyelet szakmai irányítása a jegyző, vagy az általa megbízott személy feladata.

(4) A Felügyelet szervezeti formáját e rendelet, valamint Jászapáti Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete határozza meg.


A közterület-felügyelet feladata

3. §


(1) A Felügyelet által ellátott feladatokra a közterület-felügyeletről szóló törvény előírásai az irányadók.

(2) A Felügyelet feladatai ellátása során a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a nemzeti adó- és vámhivatallal, Jászapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, Jászapáti Városi Polgárőrséggel együttműködik.

Az együttműködés tartalma különösen az alábbiakra terjed ki:

a) a rendkívüli időjárási körülmények következtében kialakult állapotok felszámolásában való közreműködésre,

b) a település közlekedési helyzetét befolyásoló rendezvények forgalmi rendjének biztosításával járó feladatok ellátásban,

c) szorgalmi időszakban az oktatási intézmények körül a forgalmi rend ellenőrzésében, különös tekintettel a parkolási rend és a gyalogos átkelőhelyen történő átkelésre vonatkozó szabályok betartására,

d) bűnmegelőzési és a település közlekedésbiztonságát javító prevenciós feladatokban való együttműködés.


A közterület-felügyelő egyenruhája, intézkedési szabályai

4. §


(1) A közterület-felügyelő feladatát országosan egységes egyenruhában teljesíti.

(2) A közterület-felügyelő egységes egyenruháján kitűzve viseli a felügyelői jelvényt. A közterület-felügyelő Jászapáti Város címerét karjelzésként viseli.


5. §


 (1) A közterület-felügyelő intézkedése során a közterület felügyeletről szóló törvény irányadó rendelkezései alapján köteles eljárni.

(2) A közterület-felügyelő alkalmazhatja azon kényszerítő eszközöket, melyekre a közterület-felügyeletről szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján jogosult.


III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Ez a rendelet 2011. augusztus 19. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!