nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-18 -tól
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V.18.) önkormányzati rendelete
a Szemely Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Szemely község képviselő testületének 4/2018 (V.18) önkormányzati rendelete

a Szemely Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésérőlSzemely Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

A rendelet hatálya


1. §


E rendelet hatálya kiterjed Szemely Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).


II. FEJEZET

Létszám adatok


2. §


A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 10 főben hagyja jóvá. A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.


III. FEJEZET

 Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése


3. §


Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a)      működési költségvetési bevételek                                                     30.658.491 forint,

b)      felhalmozási célú bevételek                                                                1.004.000 forint,

c)      közhatalmi bevételek                                                                         18.674.693 forint,

d)      működési bevételek                                                                             2.098.875 forint,

e)      működési célú átvett pénzeszköz                                                         1.427.800 forint,

f)      előző évi pénzmaradvány                                                                   48.950.316 forint,

g)      finanszírozási célú műveletek bevételei                                                 484.274 forint,

h)      működési célú költségvetési kiadások                                               40.856.318 forint,

         ebből:

         ha)    személyi juttatások                                                                   16.869.171 forint,

         hb)    munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó                      2.456.445 forint,

         hc)    dologi kiadások                                                                        14.453.083 forint,

         hd)    ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai                           4.492.470 forint,

         he)    egyéb működési célú kiadások                                                   2.585.149 forint,

i)      a felhalmozási célú költségvetési kiadások                                        12.448.219 forint,

         ebből:

         ia)     beruházási kiadások                                                                     3.490.799 forint,

         ib)    felújítási kiadások                                                                         8.957.420 forint,

j)      egyéb felhalmozási célú kiadás                                                                100.939 forint,

   k)     finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai                                     429.280 forint4. §


A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.


IV. FEJEZET

Egyéb mellékletek


5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 377.442.502 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.


6. §

Önkormányzat előirányzatának felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.


7. §

Önkormányzat 2017. évi pénzmaradványa 48.950.316 forint, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.


8. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.


9.§


Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 7-1., a 7-2., . számú mellékletek tartalmazzák.
V. FEJEZET

Záró rendelkezések

14. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
   Kumli József Ferenc                                                       Kavalecz Anita

         polgármester                                                                    jegyzőA rendelet kihirdetve:

Szemely, 2018. május.17.
                                                                     PH.

                               

                                       

                                                                             Kavalecz Anita

                                                                                    jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
zárszámadás melléklet
44 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!