nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Polgármesterének 3/2020 (V.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-05-05 - 2020-05-06
Pácin Község Önkormányzata Polgármesterének 3/2020 (V.4.) önkormányzati rendelete
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról


Páci Község Önkormányzata Polgármesterének

3/2020. ( V. 4.) rendelete


A pénzbeli  és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról


Pácin Község Önkormányzata Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: „R”)  1. § (2) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:

e) Természetben nyújtott élelmiszert és tisztítószert tartalmazó csomag támogatás.


2. § Az „R” 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a:

a)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat elbírálása,

b) Természetben nyújtott élelmiszert és tisztítószert tartalmazó csomag támogatás.


3. § A 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet  ( a továbbiakban: „R”)  III. Fejezet  az alábbi ponttal egészül ki:


9/A. Természetben nyújtott élelmiszert és tisztítószert tartalmazó csomag támogatás


17/A. § (1) A Képviselő-testület hivatalból,  évente legfeljebb négy alkalommal,   természetben nyújtott élelmiszert és tisztítószert tartalmazó csomag támogatást állapíthat meg azon Pácin községben állandó lakóhellyel rendelkező családok számára, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés ba) pontjában meghatározott értéket.

(2) A támogatás nyújtásának alkalmait és azok időpontját a képviselő-testület külön testületi határozatban állapítja meg.

(3)  A csomagot átvevő büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatával nyilatkozik arról, hogy a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a (1) bekezdésben meghatározott értéket. A csomag átvételét aláírással kell igazolni, mely aláírás egyidejűleg ezen bekezdésben meghatározott nyilatkozat megtételét is jelenti.

(4) Veszélyhelyzetben a csomag átvételét a csomagot átadók igazolják aláírásukkal. Veszélyhelyzetben a csomag átvétele a (3) bekezdésben meghatározott nyilatkozat megtételét   is jelenti.


4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


                                Gégény Zsuzsanna                                           Csonka István

                                    polgármester                                                     jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!