nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (V.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-30 -tól
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (V.24.) önkormányzati rendelete
Karancsalja község Önkormányzata Képviselő – testületének 7/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. ( III.29 .)önkormányzati rendelet módosításáról

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjába meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 2.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III.29.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A Rendelet 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul.

3. számú mellékletKarancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzata


Karancsalja és Karancskeszi község Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXX. törvény 53.§ 1) bekezdés j.) pontja és 67.§ b) és d) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (5) bekezdésében meghatározottakat figyelembe véve a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


I. /

Az Önkormányzati Hivatal

azonosító adatai, jogállása, felügyelete1.Az önkormányzati hivatal azonosító adatai:


Az Önkormányzati Hivatal megnevezése:

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal


Székhelye:3181 Karancsalja, Rákóczi út 174.


Az Önkormányzati Hivatal kirendeltségének megnevezés:

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal Karancskeszi Kirendeltége


Székhelye:3183 Karancskeszi, Fő út 49.


Alapítása: 2013. év február hó 01. nap.


Alapító okirat száma: 5/2013.(I.24.) számú önkormányzati határozat

Az Önkormányzati Hivatal jelzőszámai:

  1. adószáma: 15811143-2-12
  2. törzskönyvi azonosító szám: 811141
  3. bankszámla száma: 1174100- 15811143
  4. KSH statisztikai számjele: 15811143-8411-325-12
  5. szakágazati besorolása: TEAOR 841105

Az önkormányzati hivatal külön megállapodás alapján ellátja Karancsalja és Karancskeszi község Önkormányzatai Képviselő-testületének önkormányzati ügyei előkészítését, végrehajtását, valamint az önkormányzati feladat- és hatáskörbe utalt államigazgatási ügyek intézését.

Az önkormányzati hivatal illetékessége és hatásköre Karancsalja és Karancskeszi községek közigazgatási területének egészére terjed ki.

2. Az önkormányzati hivatal jogállása:

Az önkormányzati hivatal jogi személy:

Önkormányzatok Képviselő-testületeinek szerve, (egységes hivatala), melyet az  önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre  való  előkészítésével  és  végrehajtásával  kapcsolatos  feladatok ellátására a képviselő-testületek hoztak létre. Az önkormányzati hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.


Az önkormányzati hivatal önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.

3. Az önkormányzati hivatal felügyeleti szervei

Az önkormányzati hivatal


a.) általános felügyeleti szerve:


b.) törvényességi felügyeleti szerve:II./

Az önkormányzati hivatal irányítása, vezetése, képviselete 1.Az önkormányzati hivatal irányítása:


A  Polgármester


2. Az önkormányzati hivatal vezetése


 A Jegyző

3. Az önkormányzati hivatal képviselete

Az önkormányzati hivatalt a jegyző vagy az általa megbízott személy képviseli. A jegyző által megbízott személy az önkormányzati hivatal képviseletét az erről szóló írásbeli meghatalmazásban foglaltak alapján jogosult és köteles ellátni.


A képviseleti jogosultsággal rendelkező személy képviseleti jogkörében aláírási joggal rendelkezik, ez azonban nem terjed ki a külön szabályozott kötelezettségvállalási, kiadmányozási, utalványozási és ellenjegyzési jogosultságokra.III./

Az Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése


1. Az önkormányzati hivatal létszáma: 12 fő2. Az önkormányzati hivatal szervezeti felépítése           IV./

Munkakörök, munkaidő, ügyfélfogadás rendje


1. Munkakörök


A munkakörök jegyzékét a jegyző készíti el és tartja karban.   A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, amelyek elkészítéséért a jegyző felelős. A munkaköri leírásokat a köztisztviselők személyi anyaga tartalmazza.  A munkaköri leírásban foglaltak tudomásul vételét a munkakört betöltő köztisztviselő aláírásával igazolja.  A köztisztviselő köteles a jegyző utasítására a munkakörébe nem tartozó feladatokat is átmenetileg ellátni. 


 Az önkormányzati hivatal az alábbi feladatokat és hatásköröket látja el: 
A fenti feladatok ellátása során az önkormányzati hivatal dolgozója köteles :Az önkormányzati hivatal működésére és az államigazgatási ügyekkel kapcsolatos feladataira vonatkozó belső szabályokat az alábbi szabályzatok, utasítások tartalmazzák:2. A közös hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje:


A közös hivatal székhelyén a munkarend a következők szerint alakul:

hétfő-csütörtök: 7.30-16.00 és péntek 7.30-13.30


A kirendeltségeken a munkarend a következők szerint alakul:

hétfő-csütörtök: 8.00-16.30 és péntek 8.00-14.00


A közös hivatal székhelyén az ügyfélfogadási rend a következők szerint alakul:

hétfő, kedd és csütörtök: 8.00-11.30, 12.30-15.30

péntek 8.00-11.30,


A közös hivatal székhelyén az ügyfélfogadás szünetel : szerda.


A kirendeltségen az ügyfélfogadási rend a következők szerint alakul:

hétfő, szerda és csütörtök : 8.00-11.30, 12.30-16.00


A kirendeltségen az ügyfélfogadás szünetel: kedd és péntek.


A jegyző vagy helyettese az érintett településeken az adott település ügyfélfogadási rendje szerint biztosítja az ügyfélfogadást.


Az anyakönyvvezető munkaidőn kívül, munkaszüneti, heti szabad – és pihenőnapokon is ellátja a családi események megrendezésével kapcsolatos feladatokat külön önkormányzati rendeletben foglaltak alapján.


V./

A munkáltatói jogkörök gyakorlása, a kiadmányozás és

helyettesítés rendje 1. Munkáltatói jogkör gyakorlása


 A jegyző nevezi ki a hivatal dolgozóit és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.


2. Kiadmányozás rendje


Az önkormányzati hivatal hatáskörébe tartozó valamennyi ügyben a kiadmányozás jogot a jegyző gyakorolja. A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog magában foglalja az érdemi döntést, a döntés kialakításának, valamint az ügyirat irattárba helyezésének jogát. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelős. Az írásbeli intézkedés (kiadmány) aláírása a kiadmányozás. A kiadmányozó az intézkedést (tervezetét) saját kezűleg írja alá (névbélyegző nem használható), keltezéssel és az aláírás mellett baloldalt az általa használt hivatalos bélyegző lenyomatával látja el.

Külső szervhez, vagy személyhez iratot, kiadmányt csak a kiadmányozási joggal rendelkező aláírásával (külső kiadmányozás lehet továbbítani, kiadni.  Külső kiadmánynak minősül az önkormányzati hivatal köztisztviselői, és munkavállalói részére a munkáltatói jogkörben kiadmányozott és átadott irat is.


3. Helyettesítés rendje


A jegyzőt távolléte esetén Rozgonyiné Ruskó Mária pénzügyi ügyintéző, az ő akadályoztatása esetén Gyalog Attiláné igazgatási ügyintéző helyettesíti, akik ez esetben gyakorolják a kiadmányozás jogát is.

A köztisztviselők munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást.  


VI./

A bélyegzőhasználat szabályai


Az önkormányzati hivatal által használt bélyegzők a következők:


Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal, 3181 Karancsalja, Rákóczi út 174, Nógrád Megye


Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal Karancskeszi Kirendeltsége, 3183 Karancskeszi, Fő út 49., Nógrád megye


Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője,


 A bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséről az adminisztratív munkatársak gondoskodnak. A nyilvántartásnak a következőket kell tartalmaznia:Megszűnt szerv bélyegzőit és az avult bélyegzőket a levéltárakra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni, nyilvántartani és megsemmisíteni. A bélyegzőhasználattal kapcsolatos szabályok megtartásáról és ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik. VII./

Utasítási és ellenőrzési jogok gyakorlása, beszámoltatás1. Utasítási és ellenőrzési jogok gyakorlása


Az önkormányzati hivatalban a jegyzőt illeti meg az utasítás és ellenőrzés joga. Az utasítás általában szóbeli. Írott utasítási formát elsősorban a kiadmányozás gyakorlásához, valamint a nagyon pontos, tartalmi, feladat- és hatásköri előírást igénylő munkavégzés során, illetve különleges esetekben célszerű alkalmazni.


Az utasítás teljesítése megtagadható, ha annak végrehajtása a dolgozó egészségét, vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné vagy egyébként az érdekeit védő jogszabályba ütközik.


A dolgozó köteles megtagadni az olyan utasítás végrehajtását, amely teljesítésével bűncselekményt követne el, illetve szabálysértést valósítana meg.  A dolgozó köteles felhívni az utasítást adó figyelmét, ha az utasítás a fentieken kívül jogszabályba ütközik, vagy végrehajtása kárt idézne elő és a következményekkel számolni lehet, ha megítélése szerint a kapott utasítás a lakosság vagy az érintett szervek jogos érdekeit sértené. Ez esetekben az utasított írásbeli utasítás kérésére jogosult. 
2. Beszámoltatás


A beszámoltatásra a jegyző jogosult.


 A munkatársat beszámolási kötelezettség terheli VIII. /

Képzettségi pótlék megállapítása


A jegyző a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 142. § -a és a közszolgálati tisztségviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló  249/2012.(VIII.31.) Kormányrendelet 2.§(4) bekezdés c.) és d.) pontja alapján az önkormányzati hivatal köztisztviselőinek számára képzettségi pótlékot állapít meg a következő munkakörök és képzettségek esetén:


a.) Igazgatási ügyintéző munkakör betöltése esetén, ha a köztisztviselő a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettség mellett – a munkakör betöltéséhez szüksége, illetve annak szakszerűbb ellátását biztosító:b.) Költségvetési és pénzügyi ügyintéző munkakör betöltése esetén - ha a köztisztviselő a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettség mellett – a munkakör betöltéséhez szükséges, illetve annak szakszerűbb ellátását biztosító:c.) Adóigazgatási ügyintéző munkakör betöltése esetén - ha a köztisztviselő a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettség mellett – a munkakör betöltéséhez szükséges, illetve annak szakszerűbb ellátását biztosító:A pótlék mértéke:


  1. felsőfokú iskolarendszerű képzésben , továbbképzésben szerzett további szakképesítés esetén az illetményalap 50 % - a,
  2. akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 40 %-a ,
  3. iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 30 %-a


A több feltételnek is megfelelő köztisztviselő csak egy, a magasabb összegű pótlékra jogosult.

Egyszeres pótlék állapítható meg több, a képzettségi pótlék szempontjából azonos szintű oklevél vagy szakképesítés esetén. A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő nem jogosult képzettségi pótlékra, ha iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben szerzett további szakképesítést vagy szakképzettséget.


IX./

Vagyonnyilatkozat


Az egyes vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. Törvény 3.§ (1) bekezdés a) és c) pontja, valamint 5.§ (1) bekezdés cb) és cc) pontja alapján az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettség az alábbiak szerint terheli:


 Kétévente köteles vagyonnyilatkozatot tenni:X./

Az Önkormányzati Hivatal

gazdálkodása és alapvető feladatai1.  Az önkormányzati  hivatal  gazdálkodása


 Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely gazdálkodási tevékenységét maradvány-érdekeltségi rendszerben végzi.


A gazdálkodást:


Az önkormányzati hivatal gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat az alábbi mindenkor hatályos szabályzatok, utasítások tartalmazzák:

a.) Számlarend,

b.) Számviteli politika,

c.) Pénzkezelési szabályzat,

d.)A kötelezettségvállalási, érvényesítési és utalványozási szabályzat,

e.) Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata,

f.) Leltárkészítési és leltározási szabályzat,

g.) Ellenőrzési szabályzat,

h.) Eszközök és források értékelési szabályzata,

i.) Önállóan működő intézményekkel és a Nemzetiségi Önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások.


A feladatellátás (végrehajtás) szervezeti, személyi, pénzügyi, gazdasági feltételeit a fenntartó, felügyeleti szerv biztosítja. A képviselő-testületek biztosítják, bocsátják rendelkezésre az önkormányzatok tulajdonában lévő feladatvégzéshez szükséges vagyon- és pénzeszközt.


Az önkormányzati hivatal ellátja a hozzárendelt költségvetési szerv, a karancsaljai székhelyű Napfény Óvoda, a karancskeszi székhelyű Százszorszép Óvoda és Főzőkonyha a pénzügyi-, gazdasági feladatait.


 Az önkormányzati hivatal az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.


A feladatellátás forrásai:Az önkormányzati hivatal a jóváhagyott költségvetési keretein belül gazdálkodik az államháztartási törvényben, a végrehajtására kiadott kormányrendeletben, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott feltételek mellett, a gazdasági-pénzügyi szabályzatokban, a fenntartók, felügyeleti szervek döntéseiben foglaltak szerint.XI./

Kötelezettségvállalás és utalványozási jogok gyakorlása
A törvény, vagy kormányrendelet alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok esetében: a hivatal személyi jellegű kiadásai, valamint a jogszabály szerint a választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök vonatkozásában, a jegyző vállalhat kötelezettséget.Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa - külön utasításban- felhatalmazott személy jogosult. 


 A helyi önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.  Az utalvány ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. 


 Kötelezettség vállalás és utalványozás rendjét külön utasítás szabályozza.


 Cégszerű aláírással kell ellátni minden olyan iratot, amellyel a hivatal kötelezettséget vállal, jogot szerez, vagy amely más jelentős jogkövetkezménnyel járó nyilatkozatot tartalmaz. A cégszerű aláíráskor a névviselés szabályai szerinti személynevet és a hivatal hivatalos bélyegzőjének lenyomatát kell alkalmazni.  Bankok, illetve pénzintézetek felé a cégszerű aláírást csak a bankszerű aláírási joggal rendelkező személyek tehetnek. 


XII./

Vagyon, vagyonnal való rendelkezés


A vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.


Ingatlanvagyon:


Ingóvagyon:


XIII./

A nemzetiségi önkormányzat működésével

összefüggő feladatok


Az önkormányzati hivatal köteles segíteni a nemzetiségi önkormányzatok munkáját. 


 A nemzetiségi önkormányzat működésének segítésével összefüggő feladatok koordinálását, szervezését, a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának, illetve határozatainak kihirdetésével kapcsolatos feladatokat a Jegyző látja el.


 Az önkormányzati hivatal dolgozóinak kötelessége a nemzetiségi önkormányzat munkáját segíteni, a nemzetiségi önkormányzat elnökét, elnökhelyettesét, képviselőjét soron kívül fogadni és részükre a szükséges felvilágosítást, szakmai tájékoztatást, segítséget megadni.  Az önkormányzati hivatal érintett ügyintézője a nemzetiségi önkormányzat működéséhez felkérésre tájékoztatót tart, adatot szolgáltat, megállapodás szerint ügyviteli közreműködést végez. 


A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével, gazdálkodásával, vagyon juttatásával  kapcsolatos feladatok  előkészítését,  végrehajtását  a pénzügyi ügyintézők  külön  jogszabályban meghatározottak szerint látják el.


XIV./

Záró rendelkezések

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2018. május 30-án napján lép hatályba.


2.§ Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!