nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Pusztaszer Község Önkormányzata Polgármesterének 13/2020.(XI.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-11-24 - 2020-11-25
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Pusztaszer Község Önkormányzata Polgármesterének 13/2020.(XI.23.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztaszer Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő szövegrész kerül:

„(4) A rendelet területi hatálya alá tartozó ingatlanok tekintetében figyelembe veendő fajlagos hulladék mennyisége 65,0 liter/fő/ürítés.”


2. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

jegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester által 2020. november 23-án megalkotott fenti 13/2020.(XI.23.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2020. november 23.

dr. Jaksa Tibor

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!