nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tapsony Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 94 821 290,- Ft-ban,

ezen belül:      


               - személyi jellegű kiadások                                                           43 377 439,- Ft

               - munkaadót terhelő járulékok                                                         7 478 387,- Ft

               - dologi és egyéb folyó kiadások                                                   32 181 978,- Ft

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         1 744 205,- Ft

               - egyéb működési célú kiadások                                                     3 774 460,- Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.                                 968 752,- Ft


b) bevételi főösszegét 140 442 722,- Ft-ban

            ezen belül:    

               - önkormányzatok működési támogatásai                                        38 638 278,- Ft

               - közhatalmi bevételek                                                                    25 931 558,- Ft

               - működési bevételek                                                                        6 159 215,- Ft

               - működési célú átvett pénzeszköz                                                   19 857 162,- Ft

               - működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről                                     200 270,- Ft

               - előző évi maradvány igénybevétele                                                  45 983 596,- Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegzések                                            1 287 963,- Ft

               - Ingatlan értékesítés                                                                          2 127 500,- Ft

               - Felhalmozásra átvett pénzeszköz                                                         257 180,- Ft

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 441 797 905 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat és az óvoda vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 10. melléklete tartalmazza.10. § Az összevont költségvetési mérleget a 11. melléklet tartalmazza.11. § A maradvány kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.12.§ Az előirányzat felhasználás kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.13. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Tapsony, 2019. május 28.


           

                 Fábos István                                                                  Hajdu Szabina

                 polgármester                                                                      jegyző

Záradék:


A rendelet 2019. május 29. napján kihirdetésre került.


Tapsony, 2019. május 29.


                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.76 KB
2. melléklet
15.1 KB
3. melléklet
10.05 KB
4. melléklet
11.2 KB
5. melléklet
10.24 KB
6. melléklet
11.22 KB
7. melléklet
13.21 KB
8. melléklet
34.63 KB
9. melléklet
11.67 KB
10. melléklet
10.74 KB
11. melléklet
14.81 KB
12. melléklet
16.12 KB
13. melléklet
11.79 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!