nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014(III.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-08 -tól
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014(III.7.) önkormányzati rendelete
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014(III.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 2/2013. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:    

1. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2013. (II.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.

a) bevételi főösszegét    394.171 ezer forintban
                            b) kiadási főösszegét    394.171 ezer forintban
    
állapítja meg.
A megállapított kiadási, bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti megoszlását az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület:
 
Működési bevételek előirányzata összesen:
Ebből.
    394.171- eFt       
- Intézményi működési bevételek    11.487- eFt       
- Őnkormányzat sajátos működési bevétele    9.300- eFt
e.       
           - Támogatásik,kiegészítése    131.629- eFt       
- Támogatásértékú bevételek


-    201.720- eFt       
Felhalmozási bevételek                                                                                                                          
                   1.480- eFt       
Átvett pénzeszközök                                                                                        100- eFt       
             - Működési pénzmaradvány    34.467- eFt       
Felhalmozási pénzmaradvány                   3.988- eFt       
               
           
Működési költségvetési kiadások:                                                            394.171- eFt       
Ebből:           
          - Személyi juttatások    160.987- eFt       
 Munkaadót terhelő járulékok    28.724- eFt       
 Dologi kiadások    96.988- eFt       
 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  69.880- eFt       
 Egyéb működési kiadás                   6.312 - eFt       
 Felhalmozási költségvetési kiadás                                                                    30.22 -eFt       
 Tartalékok                     358  -eFt       
        
.    


2. §

A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
A rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                     Kemény József sk.                                                    Gyirán Zoltán sk.
            polgármester                                                                    jegyző

A rendeletet kihirdettem:
2014. március 7. napján
                                                                                    Gyirán Zoltán sk.
                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Mellklet
2.95 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!