nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014 (VIII.26.) rendelete
Hatályos:2014-08-27 - 2014-08-28
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014 (VIII.26.) rendelete
a helyi adókról szóló 4/2014.(VII.15.) rendelet módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és az 5. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A helyi adókról szóló 4/2014.(VII.15.) rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §
Adómentesség

Mentes az adó alól az
a) építési tilalom alatt álló beépítetlen telek tulajdonosa, a tilalom ideje alatt,
b) építési hatóság által igazolt beépítésre nem alkalmas önálló helyrajzi szám alatt bejegyzett telek tulajdonosa.”


2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Doman Ferenc
polgármester


Dr. Kiss Tamás
aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!