nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 8/2016 (V.30..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-05 -tól
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 8/2016 (V.30..) önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól


(Egységes szerkezetbe foglalva, és lezárva 2017. december 05.)

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107-109. §-aiban, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ és 18. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 106. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. Rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed

  1. Balatonszabadi Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat)
  2. az önkormányzati vagyon kezelőire, hasznosítóira, használóira,
  3. az önkormányzat szerveire.2. Az önkormányzati vagyon

2.§ (1) E rendelet alkalmazásában vagyonnak minősül a könyvviteli mérlegben kimutatandó vagyon.


(2) Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon.3. Törzsvagyon

3.§ (1) Forgalomképtelen vagyontárgyak:

a) melyeket a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít,

b) mindaz a vagyon, amelyet törvény, vagy az önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít.


(2) Balatonszabadi Önkormányzatának Képviselő-testülete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont nem határoz meg.


(3) Az önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen vagyontárgyak:

a) a helyi közutak és műtárgyaik,

b) a járdák, terek és parkok,

c) vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények,

d) a levéltári anyagok, tervtárak terv- és iratanyagai,

e) a védett természeti területek,

f) mindaz a vagyon, melyet törvény, vagy az önkormányzat képviselő-testülete annak nyilvánít.


(4) Az önkormányzati vagyon felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(5) Az ingatlan forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben a külön jogszabály alapján megváltozik az ingatlan jellege, funkciója, és a változásról a képviselő-testület vagyonrendelet módosítása keretében dönt.


4.§ Korlátozottan forgalomképes vagyont elidegeníteni vagy rendeltetésétől eltérő célra hasznosítani a képviselő-testület minősített többségű döntése alapján csak akkor lehet, ha az önkormányzati feladat ellátásához már nem szükséges vagy a feladat ellátása más módon is biztosítható, és a vagyontárgy értékesítése, más célú hasznosítása nem veszélyezteti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.


5.§ (1) A törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak a képviselő-testület minősített többséggel hozott egyedi döntésével sorolhatóak át az üzleti vagyon körébe, amennyiben a vagyontárgy rendeltetése vagy jogi helyzete megváltozik.


4. Üzleti vagyon

6.§ (1) Üzleti vagyon mindaz a vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.


5. Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának közös szabályai

7.§ (1) A tulajdonosi jogokat az önkormányzat képviselő-testülete, vagy átruházott hatáskörben a polgármester vagy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: bizottság) gyakorolja.


(2) A tulajdonosi jogok gyakorlója az önkormányzat vagyontárgyait e rendelet keretei között

hasznosíthatja.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi feladatokat saját hatáskörében elvégezze:

a) a tulajdonosi jog gyakorlója döntései alapján a szerződéseket megkösse,

b) ellenőrizze a szerződésben foglaltak teljesítését és indokolt esetben megtegye azokat a jognyilatkozatokat, amelyek szerződés felbontására vagy megszüntetésére irányulnak, vagy érvényesítse az önkormányzat igényeit, ideértve bírósági eljárás megindítását is,

c) önállóan elutasítson olyan szerződési ajánlatokat, amelyek elfogadása jogszabályi rendelkezéssel, vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne,

d) közműszolgáltatók részére közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, vagy szolgalmi jogot, vagy használati jogot önkormányzati ingatlanokon olyan mértékig biztosítson, amelyek az érintett ingatlanok rendeltetés szerinti felhasználását nem befolyásolják,

e) vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító szerződéseket az önkormányzat, mint

jogosult javára egymillió forint értékhatárig önállóan megkössön,

f) 300.000 forint értékhatárig legfeljebb 6 hónapra szóló bérleti, használati szerződést kössön értékbecslés alapján, melyről köteles a képviselő-testületet a szerződés megkötését követően tájékoztatni,

g) az önkormányzat vagyonát érintő karbantartási és egyéb állagmegóvó munkákat megrendeljen az önkormányzat mindenkori költségvetésében ezen feladatokra biztosított keret terhére,

h) pályázatok előkészítéséhez szükséges munkákat (tervezés, értékbecslés, pályázatok összeállítása és menedzselése) megrendeljen esetenként legfeljebb 500.000 forint értékhatárig,     

i) vis major esetében az önkormányzat vagyonának megóvásához szükséges intézkedéseket önállóan megtegye,

j) amennyiben az önkormányzat mindenkori költségvetésében fedezetet biztosít a településen működő egészségügyi szolgáltatók támogatására, úgy velük megállapodást kössön.


(4)[1] A képviselő-testület felhatalmazza a bizottságot, hogy 1 millió forint értékhatárig legfeljebb egy évre szóló bérleti, használati szerződés tekintetében önállóan döntsön. A jogügyletről a bizottság köteles a képviselő-testületet a szerződés megkötését követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni.


(5) A polgármesterre és a bizottságra átruházott feladatokon felül a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos döntés a képviselő-testület hatásköre.
II. Fejezet

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás


6. Általános szabályok

8.§ (1) Az önkormányzati vagyon gazdálkodásának célja a Balatonszabadi Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása.


(2) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás alatt érteni kell a hasznosítást, a tulajdonjog átruházást, a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását.


(3) Hasznosítás alatt az egyes vagyontárgyak használata, bérbe, használatra, haszonbérbe vagy haszonkölcsönbe, üzemeltetésbe adása, biztosítékul adása, valamint megterhelése értendő.


7. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás

9.§ (1) Az önkormányzat követeléseiről való lemondás jogát jogszabály eltérő rendelkezése

hiányában a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A követelésről csak akkor lehet lemondani, ha

a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását,

b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy egészben nem lehet behajtani,

c) a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó költségekkel jár,

d) felszámolási eljárás során a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan nem térül meg,

e) bíróság bevonásával történő behajtás során a követelésről való lemondásról egyezség született.


(3) A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelések tekintetében lemondani (a követelést törölni) csak azokról az értékhatár alatti vevői követelésekről lehet, melyek különösen készletértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból, közterület-foglalási díj és térítési díjhátralékokból származnak.


(4) A kisösszegű követelések behajtását előírni nem kell, de követelés törlése előtt legalább három alkalommal dokumentáltan meg kell kísérelni a bevétel beszedését.8. Hitelfelvétel és -törlesztés, kötvénykibocsátás, beruházás és felújítás, lízing

10.§ (1) Az   önkormányzatnak   van   lehetősége   hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra. A hitel felvételével, a meglévő hitelek törlesztésével, valamint a kötvénykibocsátással kapcsolatos rendelkezéseket az önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg.


(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében dönt arról, hogy milyen beruházásokat, felújításokat valósít meg, és rendelkezik azok pénzügyi fedezetéről.


(3) Az önkormányzat lízingszerződés kötéséről a költségvetési rendeletében dönt.9. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon

11.§ (1) Az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott vagyon elfogadásáról a képviselő-testület dönt.


(2) A térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy

a) az önkormányzat tudja teljesíteni az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeket,

b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne zavarja az önkormányzati feladatok ellátását.


10. Vagyonkimutatás és vagyongazdálkodási terv

12.§ (1) Az önkormányzat vagyonát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti értéken kell nyilvántartani.


(2) A vagyonkimutatásban külön kell feltűntetni a

a) forgalomképtelen törzsvagyont,

b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyont,

c) forgalomképes üzleti vagyont.


(3) A vagyonkimutatást az éves beszámoló elkészítéséig kell elvégezni.


(4) Az önkormányzat 3 évre szóló középtávú és 6 évre szóló hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készít.


(5) A vagyongazdálkodási tervnek – melynek összhangban kell lennie az önkormányzat  gazdasági tervével -  tartalmaznia kell közfeladat ellátását biztosító vagyont, valamint a terv időszakra tervezett vagyonváltozást.


(6) A vagyongazdálkodási tervet a képviselő-testület határozattal fogadja el.11. Önkormányzati vagyon hasznosítása

13.§ (1) A képviselő-testület az 5 000 0000 forint értékhatár alatti önkormányzati tulajdonú vagyon hasznosításának jogát versenyeztetés nélkül átengedheti.


(2) 5 000 0000 forintos értékhatárt meghaladó értékű önkormányzati vagyontárgy hasznosításának üzleti célú átengedése csak a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés alapján lehetséges.


(3) A versenytárgyalás lefolytatásának szabályait e rendelet 2. melléklete alapján kell lefolytatni.


(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott döntés kizárólag az Nvtv. törvényben meghatározott feltételekkel, minősített többséggel elfogadott döntéssel lehetséges.


(5) Az ingyenes hasznosításról nyilvántartást kell vezetni.


12. Az önkormányzati üzleti vagyon tulajdonjogának átruházása

15.§. (1) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgy tulajdonjogának átruházása esetén a képviselő-testület minősített többséggel dönt a vagyontárgy forgalomképessé nyilvánításáról és a rendelet mellékletébe történő átvezetésről.


(2) Forgalomképes vagyontárgyak esetén a képviselő-testület minősített többséggel dönt az

értékesítésre kerülő vagyontárgyak köréről, az értékesítés módjáról, és a szerződés lényeges

elemeiről.


(3) Az 5 000 000 forintos értékhatár fölötti önkormányzati vagyontárgyat elidegeníteni csak az

Nvtv. törvény 13. §- 15. §-ban meghatározott módon lehetséges.


(4) A versenytárgyalás lefolytatása a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik.


(5) Ingyenes átruházásra a Nvtv-ben meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor.


16.§ Az 5 000 000 forintos értékhatár alatti önkormányzati vagyontárgy elidegenítése az alábbiakban részletezettek szerint történhet:

a) független értékbecslővel értékelést kell végeztetni a vagyontárgyra, és az így megállapított

áron történhet a vagyontárgy értékesítése,

b) a legmagasabb összegű ajánlatot tevő részére történik az értékesítés. A vagyontárgy értékesítéséről szóló pályázati felhívást 15 napon keresztül a helyben szokásos módon közzé kell tenni,

c) a pályázati felhívás közzétételétől a képviselő-testület eltekinthet, ha a vagyontárgy elidegenítése államháztartási körbe tartozó szervezet, egyház, vagy más társadalmi szervezet,

illetve az önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság részére

történik – közérdekű célból –, valamint ha az elidegenítés más önkormányzat részére történik

közérdekű feladat ellátása céljából.

d) a pályázati felhívás közzétételétől a képviselő-testület abban az esetben is eltekinthet, ha a

vagyontárgy értékesítése magánszemély, jogi személy vagy jogi személynek nem minősülő gazdálkodó szervezet részére történik telekalakítás útján. Ebben az esetben a képviselő-testület által megállapított áron történhet a vagyontárgy értékesítése.

e) Az értékesítéshez közérdekű kötelezettségeket is lehet kapcsolni, feltéve, hogy minden potenciális vásárló képes azokat teljesíteni.


13. Önkormányzati vagyonra haszonélvezeti jog alapítása

17.§ (1) Az önkormányzati vagyon tekintetében haszonélvezeti jogot biztosítani versenyeztetés nélkül lehet.


(2) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyonra vonatkozóan haszonélvezeti jogot a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó feltételek figyelembe vételével lehet alapítani.


(3) Az üzleti vagyon tekintetében haszonélvezeti jog alapításáról értékhatártól függetlenül helyben szokásos módon történő hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára a Képviselő-testület dönt.III. Fejezet

Önkormányzati vagyon kezelésének szabályai


14. Vagyonkezelői jog alapítása

18.§ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyonát e rendelet keretei között, önkormányzati közfeladat ellátása érdekében ingyenesen, vagy ellenérték fejében vagyonkezelésbe adhatja.


(2) A vagyonkezelői jog ingyenes átadásához a képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges.


(3) A vagyonkezelői szerződés megkötéséről szóló döntés joga és szerződés tartalmának meghatározása kizárólagosan a képviselő-testület hatásköre.


(4) A vagyonkezelő szervek felsorolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


19. § (1) A vagyonkezelésbe adást megelőzően meg kell határozni azt az önkormányzati közfeladatot, feladatkört, melynek ellátása hatékonyabban látható el a vagyonkezelő által.


(2) Az önkormányzat vagyonának kezelője a Nvtv. 11. § (1) bekezdésének megfelelő szervezet lehet.15. Vagyonkezelési jog gyakorlása

20.§ (1) A vagyonkezelőt - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá nem terhelheti meg, és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át.


(2) A vagyonkezelői jog létre jöhet vagyonkezelési szerződéssel, vagy kijelöléssel.  


(3) Ingyenesen csak kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, vagy adható kezelésbe.


21.§ A vagyonkezelő köteles:

a) viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket,

b) teljesíteni a jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt, az önkormányzati

vagyonra vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettséget,

c) a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülő értékcsökkenés

összegének felhasználásáról évente elszámolni,

d) gondoskodni a vagyon értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról, a szükséges felújítási munkák elvégzéséről,

e) tűrni az önkormányzatnak a vagyonkezelésre vonatkozó ellenőrzéseit illetve közreműködni az ilyen ellenőrzésekben,

f) teljesíteni a vagyonkezelési szerződésben vállalt, illetve jogszabály alapján fennálló egyéb

kötelezettségeket.


22.§ (1) A vagyonkezelési szerződésben rögzíteni kell az érintett vagyonelem esetleges védettségét, rendeltetését és a vagyonkezelő ehhez kapcsolódó kötelezettségeit.


(2) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződése lejártánál hosszabb kötelezettséget a vagyonkezelésébe adott vagyonra vonatkozóan nem vállalhat.


(3) A vagyonkezelő önállóan a vagyont az önkormányzat rendelkezésétől eltérő célra nem hasznosíthatja.


23.§ A vagyonkezelői jog ellenértékének megállapítása során figyelembe kell venni különösen az adott vagyon rendeltetését, az önkormányzati feladat jellegét, a működtetés költségeit, a vagyon értékét, műszaki állapotát, a vagyonhoz kapcsolódó valamint az abból következő kötelezettségeket, illetve jogszabály vagy megállapodás által előírt az Önkormányzatot terhelő más kötelezettséget.24.§ (1) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik:

a) belső ellenőrzés keretében,

b)a vagyonkezelők éves beszámoltatásával, melynek keretében elkészítik az általuk kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást,

c) Önkormányzati vagyon kezelőjét az őt megillető jogok gyakorlásának szabályszerűségét, célszerűségét a tulajdonosi joggyakorló ellenőrzi.


25.§ (1) A tulajdonosi ellenőrzést végző személy jogosult:

a) az ellenőrzött helyiségeibe, ingatlanaiba belépni,

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot készíttetni,

c) az ellenőrzött vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást,

tájékoztatást kérni.


(2) A vagyonkezelő ellenőrzésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja.
IV. Fejezet

Záró rendelkezések


26.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


27.§ Hatályát veszti Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól.


       

Balatonszabadi, 2016. május 30.
          Király Kálmán                                                                             dr. Töpler Eszter

          polgármester                                                                                     jegyző
1. melléklet a 8/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez (Excel tábla)Az önkormányzat vagyonáról               

1. melléklet a 8/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez


Önkormányzati tulajdonban álló ingatlanvagyon 
JellegeHrsz. m2Tulajdoni hányadMűvelési ág/Kivett megnevezés/Cím
Forgalomképes10/A/5991/1gyermekorvosi rendelő Vak Bottyán u. 116.
1735451/1kivett lakóház, udvar, gazdasági épületPetőfi Sándor u. 5.
291/254781/1Kivett beépítetlen területHonvéd u. 2-2.
340/47451/1Kivett beépítetlen területHonvéd u. 33.
384/238461/1Kivett gazdasági épület, udvarKossuth L. u. 91.
41518661/1Kivett beépítetlen terület
479/130981/1Kivett beépítetlen terület
49172841/1Kivett beépítetlen terület
497611/1Kivett beépítetlen terület
498831/1Kivett beépítetlen terület
499541/1Kivett beépítetlen terület
502611/1Kivett beépítetlen terület
5071331/1Kivett beépítetlen terület
5951761/1Kivett beépítetlen terület
596/220361/1Kivett beépítetlen terület
59843094345/4501kivett lakóház, udvar, gazdasági épületVak Bottyán u. 131.
624/432081/1Kivett beépítetlen terület
719/310191/1Kivett beépítetlen terület
87719701/1Kivett beépítetlen terület
978910766/896kivett lakóház és vendéglátóegység és gazdasági épület udvarVak Bottyán u. 92.
02/36701/1szántó
029114151/1szántó és út
032/82221/1szántó
041/29478840/3360gyümölcsös, kivett gazdasági épület udvar
061/6869831/1szántó
094/2933781/1Kivett gazdasági épület, udvarÁrpád utca végén baromfi telep


JellegeHrsz. m2Tulajdoni hányadMűvelési ág/Kivett megnevezés/Cím
Korlátozottan forgalomképes1/253861/1kivett általános iskola, óvoda, büfé Vak Bottyán u. 96-98.
88511/1Kivett irodaház, polgármesteri hivatalVak Bottyán u. 102.
566/37421/1kivett lakóház, udvar, gazdasági épületVak Bottyán u. 141.
56718811/1kivett óvodaVak Bottyán u. 139.
59912941/1Kivett kultúrház és udvarVak Bottyán u. 133.
101067171/1Kivett telephely (gázfogadó) 
026107531/1Kivett sporttelep és gazdasági épület (sportöltöző)Futballpálya
0187/28431/1Kivett gazdasági épület, udvar (szivattyú telep)


JellegeHrsz. m2Tulajdoni hányadMűvelési ág/Kivett megnevezés/Cím
Forgalomképtelen1/12451/1Kivett közút
1/37361/1Kivett közút
933221/1Kivett közterület
57/12.60261/1Kivett közterületRákóczi Ferenc u.
5823941/1Kivett közterület
8263591/1Kivett közút
118/216151/1Kivett közút
1253951/1Kivett közút
1366601/1Kivett közút
1495811/1Kivett közút
17326621/1Kivett közút
1893971/1Kivett közút
2097271/1Kivett közút
2257001/1Kivett közút
26015061/1Kivett járda
26214131/1Kivett járda
2641921/1Kivett közterületMaroson a templom melletti közterület
2733051/1Kivett beépítetlen terület
274/148351/1Kivett közterületÁrpád utca
286/25911/1Kivett árok
2884121/1Kivett járda
2905341/1Kivett járda
29811921/1Kivett közútMarosi temető bekötőút
299296521/1Kivett temető
3077471/1Kivett közút
31136181/1Kivett közterületHonvéd utca
34126261/1Kivett közútHonvéd utca
351100701/1Kivett közterületKossuth L. utca
41711011/1Kivett közút
4484791/1Kivett járdaSió utcában járda (páros oldal)
4504871/1Kivett járdaSió utcában járda (páratlan oldal)
462921/1Kivett járda
46311741/1Kivett járdaRákóczi F. u. 1-től Vak B. u. 154-ig
464/214001/1Kivett közterületVak B. u. 92-től Rákóczi F. u. 1-ig
464/33931/1Kivett közterületTemetői buszmegállótól Vak B. 93-ig
464/42821/1Kivett közterületVak B. u. 54/a-tól Vak B. u. 56/a-ig
JellegeHrsz. m2Tulajdoni hányadMűvelési ág/Kivett megnevezés/Cím
Forgalomképtelen46511821/1Kivett járdaVak B. u. 161-től Vak B. u. 223-ig
47631241/1Kivett közútSzéchenyi u. Sió u-val párhuzamos szakasza
47762941/1Kivett közútSzéchenyi u fennmaradó része
483/21361/1Kivett közút
4904061/1Kivett közútSzéchenyi 5. és 7. között húzódó közút
4932901/1Kivett közút
54548471/1Kivett közterületTáncsics M. utca
55318741/1Kivett közterületTáncsics köz (tul. lapon nincs átnevezve)
560/31101/1Kivett közterületVak B. u 147. ingatlan előtti füves terület
56129081/1Kivett közterületVak B. u. Katolikus temp-tól Vak B. u. 159-ig
57936421/1Kivett közterületTáncsics M. utca
59413281/1Kivett közútFocipályára vezető közút
60014051/1Kivett közterületReformátus templom melletti közterület
60216571/1Kivett közterületVak B. u. 95-től Vak B. u. 129-ig
624/33551/1Kivett közterületTemetői buszmegálló közterülete
625/1281/1Kivett épületSzabadi temetőben a ravatalozó
625/6371561/1Kivett temetőSzabadi temető
62722301/1Kivett járdaVak B. u. 19-től a temetői buszmegállóig
62818761/1Kivett közútMéhtelepre vezető közút
6386111/1Kivett közút
689/114691/1Kivett közút
69061331/1Kivett közútAlsó Bem J. utca
698/1831/1Kivett útDamjanich J. és a Bem J. sarkán
698/1337271/1Kivett útDamjanich J. utca
698/2368861/1Kivett útGábor Áron körút
7104311/1Kivett járdaVak B. u. 1-től Vak B. u. 17/a-ig
7113241/1Kivett közút
7121041/1Kivett járda
717/118821/1Kivett közútMátyás kir. u-át összekötő szakasz a Vak B. u-val 
721/88771/1Kivett közútSzilágyi E. u-át összekötő szakasz a Kinizsi p. u-val
7331291/1Kivett járdaVak B. u. 2/d-től a Vak B. u. 2/a-ig
73452261/1Kivett közterületKinizsi Pál utca
7562631/1Kivett járdaVak B. u. 2-től Vak B. u. 20-ig
770/132551/1Kivett közút
770/135021/1Kivett út
770/2634371/1Kivett közút
770/2710691/1Kivett út
JellegeHrsz. m2Tulajdoni hányadMűvelési ág/Kivett megnevezés/Cím
Forgalomképtelen770/5430051/1Kivett út
77163531/1Kivett közterületFelső Bem J. utca
7894931/1Kivett járdaVak B. u. 22-től Vak B. u. 50-ig
80545141/1Kivett közterületZrínyi M. utca
82441071/1Kivett közterületBem J. u. és a Jókai M. u. közötti Szabadság u.
836/32391/1Kivett út
83764801/1Kivett közterületJókai M. utca
85818441/1Kivett közterületJókai M. u. és a Dózsa Gy. u. közötti Szabadság u.
870/262531/1Kivett közút
873/1109071/1Kivett közterületDózsa Gy. utca
873/315611/1Kivett közút
875/257531/1Kivett közútBalaton utca a Dózsa Gy-vel párhuzamos szakasza
875/940321/1Kivett saját használatú út
8854061/1Kivett közút
9275731/1Kivett járdaVak B. u. 52/a-tól Vak B. u. 54/a-ig
93722701/1Kivett közterületSzökőkút és a kereszteződés
93896121/1Kivett közterületDózsa Gy. u-tól a Vak B. u-ig tartó Szabadság utca
94612061/1Kivett közút
980121491/1Kivett közterületPetőfi S. utca
997/79031/1Kivett közút
106547931/1Kivett közútMátyás kir. utca
106624461/1Kivett közútSzilágyi E. utca
106749851/1Kivett közútHunyadi J. utca
1068/1938121/1Kivett közútNefelejcs utca
1068/324441/1Kivett közút
11111401/1Kivett közút
120642051/1Kivett közútJózan-hegyi út  
1312/66231/1Kivett közútKülső hegyen
1318/113341/1Kivett közútKülső hegyen
13193271/1Kivett közútKülső hegyen
132315731/1Kivett közútKülső hegyen
133221251/1Kivett közútKülső hegyen
142110571/1Kivett közútÖreg hegyen
14227771/1Kivett közútÖreg hegyen
1445/119891/1Kivett saját használatú útÖreg hegyen
1445/217891/1Kivett saját használatú útÖreg hegyen
1445/3029081/1Kivett saját használatú útÖreg hegyen
JellegeHrsz. m2Tulajdoni hányadMűvelési ág/Kivett megnevezés/Cím
Forgalomképtelen1445/3112431/1Kivett saját használatú útÖreg hegyen
1445/3331441/1Kivett saját használatú útÖreg hegyen
1445/4820001/1Kivett saját használatú útÖreg hegyen
1445/4912331/1Kivett saját használatú útÖreg hegyen
15179561/1Kivett közútÖreg hegyen
160157171/1Kivett közút
16025431/1Kivett közpark
162828741/1Kivett közút
165531761/1Kivett közút
165864001/1Kivett közpark
165910781/1Kivett közút
167214751/1Kivett közút
167320731/1Kivett közút
02/1352671/1Kivett saját használatú út
0528061/1Kivett saját használatú út
01283681/1Kivett saját használatú út
013/121141/1Kivett saját használatú út
013/932331/1Kivett út
01864421/1Kivett saját használatú út
02243151/1Kivett saját használatú út
02558451/1Kivett saját használatú útFutballpálya melletti közút
027/464211/1Kivett saját használatú út
02815551/1Kivett közút
03169131/1Kivett saját használatú út
033/219611/1Kivett saját használatú út
03649611/1Kivett saját használatú út
038/1917641/1Kivett saját használatú út
04065051/1Kivett saját használatú út
04288111/1Kivett árok
045/731121/1Kivett saját használatú út
046163571/1Kivett árok
049/333281/1Kivett árok
049/561841/1Kivett út
05070691/1Kivett árok
051/421391/1Kivett út
05729971/1Kivett saját használatú út
05915801/1Kivett saját használatú út
JellegeHrsz. m2Tulajdoni hányadMűvelési ág/Kivett megnevezés/Cím
Forgalomképtelen06033921/1Kivett saját használatú út
061/3532021/1Kivett saját használatú út
06296811/1Kivett saját használatú út
063162101/1Kivett saját használatú út
06548031/1Kivett saját használatú út kivett árok
07293181/1Kivett árok
074118791/1Kivett saját használatú út
075/339251/1Kivett árok
078/227781/1Kivett saját használatú út
083113741/1Kivett árok
084/291871/1Kivett árok
084/54031/1Kivett saját használatú út
084/65901/1Kivett saját használatú út
085134551/1Kivett árok
086/1710451/1Kivett út
087122161/1Kivett saját használatú út
088/1741901/1Kivett dögtérDögtér
088/2422061/1Kivett saját használatú útDögtér melletti út
08919301/1Kivett saját használatú út
09323021/1Kivett saját használatú út
094/280211/1Kivett saját használatú út
094/1117671/1Kivett saját használatú út
094/1343381/1Kivett saját használatú út
09550961/1Kivett saját használatú út
098/242391/1Kivett saját használatú út
0101491851/1Kivett saját használatú út
0125/1092121/1Kivett árok
0126/375341/1Kivett közútKülső hegyen
0126/441921/1Kivett közútKülső hegyen
014731621/1Kivett árok
0148/219311/1Kivett árok
0148/517361/1Kivett árok
0150/233361/1Kivett út
0150/346321/1Kivett árok
0150/1228971/1Kivett saját használatú út
0155/312061/1Kivett saját használatú útÖreg hegyen
0155/124941/1Kivett saját használatú útÖreg hegyen
JellegeHrsz. m2Tulajdoni hányadMűvelési ág/Kivett megnevezés/Cím
Forgalomképtelen0155/135931/1Kivett saját használatú útÖreg hegyen
016324121/1Kivett árok
0164/229251/1Kivett saját használatú út
0167/119011/1Kivett saját használatú út
01737361/1Kivett árok
017511381/1Kivett saját használatú út
0177/1116551/1Kivett árok
0177/665721/1Kivett saját használatú út
0177/1048831/1Kivett saját használatú útÖreg hegyen
0177/2475691/1Kivett saját használatú út
0177/4460431/1Kivett út
0182/183291/1Kivett közút
0182/2162541/1Kivett saját használatú út
0190/191761/1Kivett saját használatú út
0195/2140621/1Kivett saját használatú út
0195/2691611/1Kivett saját használatú út
0197123831/1Kivett saját használatú út
0199167861/1Kivett saját használatú út
020022441/1Kivett saját használatú út
0201/628121/1Kivett saját használatú út
0201/7941381/1Kivett saját használatú út
020326281/1Kivett saját használatú útSzabadság utca „vége”


2. melléklet a 8/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethezVagyonértékesítésre, hasznosításra vonatkozó versenyeztetési (pályázati) eljárás szabályai


1. A versenyeztetés általános szabályai

A versenytárgyalás lehet nyilvános vagy zártkörű.

Zártkörű versenytárgyalást kell lefolytatni akkor, ha a teljesítésre csak meghatározott ajánlattevők alkalmasak.

A versenyeztetési eljárásokban természetes személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve jogi személy vagy ezek konzorciuma vehet részt.


2. A pályázati felhívás kiírása és meghirdetése

Nyilvános pályázat esetén a felhívás lényeges tartalmát legalább egy megyei napilapban és helyi újságokban meg kell hirdetni, teljes szövegét közzé kell tenni a helyben szokásos módon.

Zártkörű pályázat esetén legalább két ajánlattevőt kell meghívni, az ajánlatevőket a pályázati felhívás megküldésével, egyidejűleg és közvetlenül kell tájékoztatni.

A felhívások kiírója Balatonszabadi Község Önkormányzata (a továbbiakban kiíró). A pályázat részletes feltételeit (pl. határidők, biztosíték összege) a képviselő-testület állapítja meg.                                A versenytárgyalás lefolytatását követően az ingatlan hasznosításról, tulajdonjogának átruházásáról a képviselő-testület dönt.

Az elfogadható minimális vételár vagy ellenszolgáltatás összegének megállapítására képviselő-testület jogosult. Vételár esetén független szakértő által megállapított forgalmi értéket kell alapul venni.

A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a kiíró megnevezését, székhelyét,

b) a pályázat tárgyát,

c) a kiíró által elfogadható minimális vételárat (ellenszolgáltatási összeget),

e) a tulajdonjog átruházás/hasznosítás feltételeit,

f) az ajánlatok benyújtásának helyét, idejét,

g) a pályázattal kapcsolatos adatok, információk szolgáltatásának helyét,

h) a tájékoztatást arról, hogy a kiíró fenntartja-e azt a jogot, hogy az érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, illetve visszavonja,

i) a pályázati biztosíték (bánatpénz) összegének megjelölését, rendelkezésre bocsátásának a helyét, idejét és módját,

j) az ajánlatok felbontásának helyét és időpontját,

k) az eredményhirdetés módját, helyét és idejét,

m) egyéb, a kiíró által lényegesnek ítélt feltételeket.

A felhívás közzétételének időpontjaként a megyei napilapban való megjelenés napját kell tekinteni.


3. A pályázati biztosíték (bánatpénz)

A pályázaton való részvételt pályázati biztosíték nyújtásához lehet kötni, melyet a kiíró által a pályázatban meghatározott időpontig és módon kell a kiíró részére megfizetni.

A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlat érvénytelenségének vagy a pályázat eredménytelenségének megállapítása esetén vissza kell fizetni a pályázó részére. Nyertes pályázó esetében a pályázati biztosíték a vételárba beleszámít.

Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy érdekkörében felmerült okból hiúsult meg.


4. Az ajánlat

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát),

telefonszámát, telefax számát, e-mail címét,

b) a megajánlott vételár, vagy ellenszolgáltatás összegét,

c) az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját,

d) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot,

e) a pályázati biztosíték megfizetésre vonatkozó igazolást.

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – ide nem értve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő:

a) 30 napnál nem régebbi cégkivonatát vagy cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, illetve a bírósági nyilvántartásba vételről szóló okiratot,

b) az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát,

c) egyéni vállalkozó ajánlattevő esetén a vállalkozói igazolvány másolatát.

Amennyiben az Európai Unió más tagállamában letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti országban az e törvény által megkövetelt igazolás nem létezik, az ajánlatkérő köteles elfogadni az adott igazolással egyenértékű igazolást, illetve dokumentumot is.

Amennyiben az ajánlattevő természetes személy, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állandó lakóhely, levelezési cím).

A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolniuk kell a közöttük létrejött megállapodást.

Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban az azonosításra közvetlenül nem alkalmas módon két példányban kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőig, a pályázati kiírásban meghatározott helyen – a pályázatra utaló jelzéssel – személyesen, vagy meghatalmazott útján benyújtani.

Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától kezdődik. A pályázó az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati nyertessel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli a pályázat eredménytelenségét.

A pályázati kiírásban megjelölt helyen az ott megjelölt időpontig benyújtott ajánlatok esetében a kiíró képviselője az átvétel időpontját rávezeti az ajánlatot tartalmazó borítékra, és igazolja az átvétel tényét.


5. Az ajánlatok érkeztetése, felbontása

A határidőben benyújtott pályázatok felbontása nyilvánosan történik.

A nyilvános bontáson a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai, az ajánlattevők, illetve az ajánlattevők meghatalmazottjai vesznek részt.

Az ajánlatok nyilvános felbontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét (lakóhelyét), a tulajdonjog-átruházás/hasznosítás alapjául szolgáló szempontokat, és az ajánlati árat.6. A pályázatok értékelése

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvizsgálja a benyújtott ajánlatokat, véleményezi és javaslatot tesz a pályázat érvényessége, eredményessége kérdéseiben.

Az elbírálásra vonatkozó javaslatot indoklással a képviselő-testület elé terjeszti döntéshozatal céljából.

A Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek a döntéshez szükséges minden lényeges információt tartalmaznia kell.


7. Érvényesség, eredményesség

A kiíró a versenytárgyalási felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja.

Érvénytelen a pályázat, ha:

a) a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be,

b) a biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta vagy nem az előírtaknak megfelelően

bocsátotta a kiíró rendelkezésére,

c) az ajánlattevő az árat nem egyértelműen határozta meg, illetve a megajánlott

ellenszolgáltatás összege a kiíró által megállapított minimális összeget nem éri el,

d) az ajánlattevő nem tett kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával kapcsolatban,

vagy nem vállalt ajánlati kötöttséget,

e) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, valamint a jelen szabályzatban foglalt eljárásrendnek.

Eredménytelen a pályázat, ha:

a) a pályázatra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot,

b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,

c) a kiíró azt eredménytelennek nyilvánítja.8. Döntés az ajánlatokról, illetve a pályázatokról

Ha az ajánlattételi felhívás másként nem rendelkezik, az ajánlatokat a benyújtási határidőt követő 30 napon belül el kell bírálni.

A felhívásra beérkezett ajánlatok közül minden esetben az összességében legjobb ajánlatot kell előnyben részesíteni betartásával.

Amennyiben több ajánlat érkezik azonos összeggel, a pályázat nyertesének személyét licitálással kell eldönteni. A licitálást az ajánlatok bontásával egyidejűleg kell lebonyolítani. A licitemelés mértékét a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság helyben állapítja meg.

A döntésben meg kell jelölni a nyertes ajánlattevőn kívüli helyezetteket is arra az esetre, ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsulna, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem teljesíti, és ezért a kiíró a szerződéstől eláll. Ilyen esetekben a rangsorban következő ajánlattevővel kell megállapodni.

Abban az esetben, ha a felhívásra nem nyújtottak be érvényes ajánlatokat, akkor új ajánlati felhívást kell közzétenni.


9. A pályázat eredményének közlése

A kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban közli valamennyi ajánlattevővel.

A kiíró a pályázat nyertesével a tájékoztatást követő 15 napon belül szerződést köt.

Amennyiben a szerződés megkötésére a határidőn belül a nyertes ajánlattevőnek felróható okból nem kerül sor, úgy a kiíró elállhat a szerződés megkötésétől, és jogosulttá válik a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel szerződést kötni.


3. melléklet a 8/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez.


Vagyonkezelő szervek1. Kincskereső Általános Művelődési Központ és telephelyei:

                                    „Petőfi Sándor” Művelődési Ház,

                                    „Aranyalma Óvoda


2. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055. Budapest, Szalay u. 10-14.) törvény alapján.

[1]

Módosította a 23/2017.(XII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. december 05-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
8/2016.(V.30.) önk. rendelet
6.26 MB
Egységes vagyonrendelet 2017.12.05-től
114 KB
egységes vagyonrendelet melléklete 2017.12.05-től
69 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!