nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-22 - 2019-04-26
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. A rendelet célja


1. §


E rendelet célja, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően meghatározza az önkormányzat által biztosított, a szociálisan rászorult felnőtt korú személyek által igénybe vehető települési támogatás feltételeit, szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: szociális törvény) foglaltakkal összhangban.


2. A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Jászapáti Város közigazgatási területén élő

a) Jászapáti városban lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,

e) hajléktalan személyekre.(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Jászapáti városban bejelentett lakóhellyel rendelkezik.


3. Értelmező rendelkezések


3. §


(1) A rendelet végrehajtása során a szociális törvényben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.(2) A jövedelemszámításra, a vagyonra vonatkozóan a szociális törvény rendelkezései az irányadóak.


(3) A kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó rendszeres jövedelem igazolásaként

a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltatói igazolást, pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást,

b) a szociális törvényben meghatározott rendszeres pénzellátás esetén az ellátást megállapító szerv határozatát, pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt,

c) a fizetett, vagy kapott gyermektartásdíj esetén a jogerős ítélet, egyezség másolatát, ennek hiányában nyilatkozatot, pénzintézeti számlakivonatot, csekkszelvényt,

d) egyéb rendszeres ellátás esetén a megállapító szerv határozatát, pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt

kell a kérelemhez mellékletként csatolni.


(4) A nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát igazoló dokumentumként az állami adóhatóság igazolása, vállalkozás, cég igazolása, kérelmező nyilatkozata csatolandó mellékletként.


II. Fejezet

A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS


4. §


(1) A szociálisan rászorult személyek részére – az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén – az alábbiakban felsorolt pénzbeli és természetbeni ellátás formájában nyújtható támogatás:

a) rendkívüli települési támogatás,

b) temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás,

c) gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás,

d) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás.

e) hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatás,

f) kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott települési támogatás,

g) köztemetés,

h)[1] tankönyvtámogatás,

i)[2] felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása,

j)[3]​ az első személyi tulajdonú lakás építésének, vásárlásának támogatása.


5. §


Az egyes szociális rászorultságtól függő támogatások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi kereteket Jászapáti Városi Önkormányzat tárgyévi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében kell meghatározni.


III. Fejezet

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS FORMÁJÁBAN NYÚJTOTT TÁMOGATÁS


4. Rendkívüli települési támogatás

6. §


(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a kérelmező, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került, elsősorban az, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élőknél pedig a 160%-át nem haladja meg.


(2) Rendkívüli települési támogatás különösen az alábbi indokokra tekintettel állapítható meg:

a) nyugdíjazás idején, az ellátatlanság idejére,
b) időszakos orvosi, szakértői, pszichológiai vizsgálatok költségeire (útiköltség),
c) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi kezelés időszakára, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal,
d) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén,
e) egyedülálló, ellátatlan személy részére,
f)[4] szabadságvesztésből való szabadulás esetén, ha a szabaduláskor a kérelmező rendelkezésére álló összeg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg,
g) nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének elősegítésére,
h) egyéb, szociális helyzetet hátrányosan befolyásoló, dokumentumokkal igazolt élethelyzet esetén.


(3) A rendkívüli települési támogatás összege esetenként minimum 1.000,- Ft, maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével megegyező összeg.


(4) A rendkívüli települési támogatás összegét a (2) bekezdés b) pontjában foglaltak esetében az utazási távolsággal arányosan kell megállapítani, amelynek esetenkénti összege nem lehet kevesebb 1.000,- illetve nem lehet több 5.000,- Ft-nál.

(4a)[5] Rendkívüli települési támogatás elbírálásakor, amennyiben a kérelmező életmódja, életvitele, valamint a jegyző által indokolt esetben készített környezettanulmány és a köztudomású tények alapján bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított rendkívüli települési támogatást nem a saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre (hanem pl. élvezeti cikkekre) fordítaná, részére a rendkívüli települési támogatást természetben kell megállapítani (pl.: tüzelőfa).


(5)[6] Rendkívüli esemény (elemi kár, haláleset, súlyos krónikus betegség, baleset, stb.) bekövetkezésekor, annak enyhítésére rendkívüli települési támogatásban részesíthető elsősorban az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.


(6) Rendkívüli eseményre, krízishelyzetre tekintettel évente egy alkalommal nyújtható rendkívüli települési támogatás, melynek mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosa.


(7) Rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg annak a személynek, aki az életvitelszerűen lakott lakóingatlanán felül további, a szociális törvény vonatkozó rendelkezésében meghatározott összeghatárt meghaladó vagyonnal rendelkezik.


(8) Rendkívüli települési támogatás egy naptári évben egy család részére negyedévente egy alkalommal, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család részére félévente egy alkalommal adható.

(8a)[7] Az (1)-(8) bekezdés alkalmazásában a támogatás megállapításakor a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik. Egy családon belül több személy részére nem állapítható meg támogatás.


(9) Az igénylést a rendelet mellékletét képező kérelem adatlapon lehet benyújtani a szükséges nyilatkozatok hiteles másolatával /1. melléklet /.


(10) A rendkívüli települési támogatás döntésre történő előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata, az elbírálása Jászapáti Város Polgármesterének hatáskörébe tartozik.


5. Temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás

7. §


(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatás állapítható meg azon személy részére, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temettetés költségei a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyeztetik.


(2)[8]​ Temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás nyújtható azon kérelmező részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén annak 350%-át.


(3)[9][10]A helyben szokásos legolcsóbb temetés elismert költsége

a) koporsós temetés esetén 186.320,- Ft

b) hamvasztásos temetés esetén 154.840,- Ft


(4) A támogatás mértéke

a) a (3) bekezdésben meghatározott költség 25%-a, ha a temetésről gondoskodó családjában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

b) a (3) bekezdésben meghatározott költség 15%-a, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de nem haladja meg annak 150%-át,

c)[11]​ a (3) bekezdésben meghatározott költség 10%-a, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, de nem haladja meg annak 250%-át, egyedül élő esetén annak 350%-át.


(5) A temettetés költségeihez nyújtott települési támogatást a temetést követő 30 napon belül lehet igényelni. A kérelemhez / 2. sz. melléklet/ mellékelni kell a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát.


(6) A megállapított települési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.


(7) A temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás döntésre történő előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata, az elbírálása Jászapáti Város Polgármesterének hatáskörébe tartozik.


6. Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás


8. §


(1) Az a közgyógyellátásra nem jogosult szociálisan rászorult személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át, egyedül élő esetében 220%-át nem haladja meg, egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó rendszeres gyógyszerkiadásaihoz, és gyógyászati segédeszközeinek megvásárlásához támogatást igényelhet, feltéve, hogy az elismert havi rendszeres gyógyszerköltség az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri. Az elismert havi rendszeres gyógyszerköltség: a kérelmező betegségéhez igazodó, egyhavi mennyiségre számolva legalacsonyabb költségű, legalacsonyabb napi terápiás költséggel alkalmazott készítményeknek a költsége.


(2) A tartósan fennálló betegség miatti rendszeres havi gyógyszerszükségletet a háziorvos igazolja. Az igazolás tartalmazza: a gyógyszer megnevezését, a hatóanyag megnevezését, a hatóanyag napi mennyiségét, a gyógyszer formáját, mennyiségét, valamint a kívánt terápiás hatás eléréséhez szükséges napi mennyiségét és az adagolást.


(3) A háziorvos igazolása alapján a gyógyszertár által kiadott dokumentum igazolja ugyanazon hatóanyagtartalmú legolcsóbb készítmények havi költségét.


(4) A támogatás összege: az elismert gyógyszerköltség éves összegének 30%-a, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a, mely hat havi részletben kerül folyósításra.


(5) A támogatásra való jogosultság megállapítását követően újabb támogatás iránti kérelem egy év eltelte után nyújtható be.


(6) A támogatás iránti kérelemhez /3. sz. melléklet/ csatolni kell: a háziorvos igazolását a havi gyógyszerszükségletről, gyógyszertár igazolását az elismert havi gyógyszerköltségről.


(7) Kérelem benyújtására akkor kerülhet sor, ha a járási hivatalnál nincs folyamatban közgyógyellátásra jogosultság megállapítása iránti eljárás.


(8) A gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás döntésre történő előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata, az elbírálása Jászapáti Város Polgármesterének hatáskörébe tartozik.


7. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás


9. §


(1) Települési támogatás nyújtható, elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában a szociálisan rászoruló háztartások részére, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.


(2) A háztartás tagja által lakott ingatlan fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadás: villanyáram-, a víz – és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díja, talajterhelési díj, bérleti díj, tüzelőanyag költsége.


(3) A támogatás a kérelmező által életvitelszerűen lakott ingatlanra vonatkozóan felmerült, kérelmező nevére szóló számlával igazolt kiadáshoz kérhető, feltéve, hogy az ingatlan hasznosításából nincs jövedelem.


(4) A kérelmező a (2) bekezdés szerinti kiadások közül a kérelemben általa megjelölt kiadáshoz kérhet támogatást.(5) A természetbeni támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá.


10. §


(1)[12] Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás annak a kérelmezőnek adható, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyszemélyes háztartás esetén 350%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 10%-át meghaladja.


(2) A támogatás elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, a közüzemi költségek viseléséhez, elsősorban a talajterhelési díj hátralék megfizetéséhez állapítható meg.


(3) Azon személyek esetében, akiknél előrefizetős gáz-, vagy áramfogyasztás mérő készülék működik, a lakásfenntartási támogatást – a (2) bekezdésben foglaltakon túl – a készülék feltöltéséhez kell biztosítani.


(4) A támogatás havi összege: 3.000,- Ft.


(5) A támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatás a jogosultat a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.(6) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


(7) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás döntésre történő előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata, az elbírálása a Képviselő-testület Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottságának a hatáskörébe tartozik.


(8) A támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya felülvizsgálhatja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja. Amennyiben a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, az ellátás megszüntetésre kerül.


(9) A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya ügyintézőjét.


(10) A támogatás iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti vagyonnyilatkozatot a háztartás tagjaira vonatkozóan, a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó igazolást, a fogyasztónak, fogyasztási helynek az adatait tartalmazó, kérelmező nevére szóló szolgáltatói számlát, dokumentumot, vagy a bérleti szerződést.


(11) Ha a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, vagy a haláleset hónapjára járó támogatás teljes összegben kerül folyósításra, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.


(12) Szolgáltatóváltás esetén a változás hónapjára járó támogatás teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, a változást követő hónapra járó támogatás az új szolgáltató részére kerül folyósításra.


(13) A jogosultságot megállapító határozatban rögzítésre kerül, hogy a támogatás mely kiadásra tekintettel kerül folyósításra, továbbá a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adat.


(14) Arra a háztartásra, melyre vonatkozóan jegyzői hatáskörben lakásfenntartási támogatásra jogosultság került megállapításra, a jogosultság időtartama alatt nem kérhető a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás.


(15) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás nem állapítható meg annak a személynek, aki az életvitelszerűen lakott lakóingatlanán felül további, a szociális törvény vonatkozó rendelkezésében meghatározott összeghatárt meghaladó vagyonnal rendelkezik.


8. Hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatás


11. §


(1) Hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül az a tárgyévben a 70. életévét betöltött személy, aki

a) egyedülálló vagy

b) kizárólag házastársával (élettársával) és/vagy

c)[13]​ általa gondnokolt vagy emelt összegű családi pótlékra jogosult vagy fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy tartósan (egy évet meghaladóan) külföldön tartózkodó, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányait folytató gyermekével él a háztartási hulladék begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás körébe bevont háztartásában.

d)[14] tartósan gondozásra szorul és vele közös háztartásban él az otthoni ápolást ellátó, ápolási díjban részesülő nagykorú hozzátartozó.


(1a)[15] Hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül továbbá az a tárgyévben a 65. életévét betöltő személy, aki

a) egyedülálló vagy
b) kizárólag házastársával (élettársával) és/vagy
c) általa gondnokolt vagy emelt összegű családi pótlékra jogosult vagy fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy tartósan (egy évet meghaladóan) külföldön tartózkodó, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányait folytató gyermekével él a háztartási hulladék begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás körébe bevont háztartásában, és
d) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.


(1b)[16] A 65. életévét betöltő személy a támogatás iránti kérelmet a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon a Hatósági és Szervezési Osztályhoz nyújthatja be.


(2)[17] [18]Az (1) bekezdés c) és d) pontjában, valamint az (1a) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek teljesülését okirattal kell igazolni.


(3)[19]​ A támogatás összege az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén, illetve a tárgyévben 65. életévét betöltő személy esetében, amennyiben kérelmét tárgyév február 28. napjáig benyújtja a hulladékszállítás díjának 100 %-a


(4) Az (1) bekezdésben szabályozott támogatásra való jogosultságot a Polgármesteri Hivatal minden év február 28. napjáig felméri.


(5) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy kérelmező részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


(6) Nem állapítható meg támogatás annak a személynek, illetve háztartásnak, aki az előző évről szolgáltatási díjhátralékkal rendelkezik.


(7) A hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultság fennállásának döntésre történő előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata, megállapítása a Képviselő-testület Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottságának hatáskörébe tartozik.


(8) A megállapított támogatás összegét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya a szolgáltató számlájára utalja át.


(9)[20]​ Amennyiben az arra jogosult a kérelmét tárgyév február 28. napját követően nyújtja be, az (1a) bekezdésben szabályozott feltételek fennállása esetén a támogatás időarányosan, a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kerül folyósításra.


(10)[21]​ A Képviselő-testület Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottsága negyedévente dönt a hulladékszállítási díjtámogatás megszüntetéséről, amennyiben valaki a jogosultsági feltételekben év közben bekövetkezett változása folytán a továbbiakban azt nem jogosult igénybe venni.


9. Kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott települési támogatás


12.§


(1) Kamatmentes szociális kölcsön állapítható meg annak a személynek, akinek

a) legalább háromhavi lakáshitelből vagy lakáscélú felhasználáshoz kapcsolódó deviza alapú hitelből eredő hitelhátraléka halmozódott fel, és a megnőtt pénzintézeti hiteltartozás miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, melyet más módon nem küszöbölhet ki,

b) közüzemi (áram, gáz, víz, csatorna) tartozása keletkezett, és a kérelmező jövedelmi viszonya nem teszi lehetővé annak egy összegben történő kiegyenlítését.


(2) Kamatmentes szociális kölcsönben részesíthető az a személy, aki végrehajtás alá vonható munkabérrel, illetménnyel, egyéb járandósággal rendelkezik.


(3) Kamatmentes szociális kölcsönben részesíthető az a kérelmező, akinek a jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az egy főre eső jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülálló személy esetében 350 %-át nem haladja meg.


(4) A megállapítható kamatmentes szociális kölcsön összege hiteltartozás következtében maximum 300.000,- forint, közüzemi tartozás miatt maximum 50.000,- forint.


(5) A kamatmentes szociális kölcsön visszafizetésére legfeljebb 12 hónap alatt, havi egyenlő részletekben kerül sor.


(6) A kamatmentes szociális kölcsön nyújtása természetbeni formában történik. A megállapított összeg közvetlenül kerül átutalásra a hitelintézet, avagy a szolgáltató részére.


(7) A kamatmentes szociális kölcsön döntésre történő előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata, az elbírálása a Képviselő-testület Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságának hatáskörébe tartozik.


(8) Az igénylést a rendelet mellékletét képező kérelem adatlapon lehet benyújtani a szükséges nyilatkozatok hiteles másolatával /5. melléklet /.


(9) A kérelem elbírálása az érkezés sorrendjében, a kérelem benyújtását követő soros bizottsági ülésen történik.


(10) Egy háztartásban élő több család esetén kizárólag egy fő jogosult a kölcsön igénylésére. A kölcsönszerződés időtartama alatt a család, vagy az egyén a bekövetkezett jövedelemváltozást 5 munkanapon belül köteles bejelenteni az eljáró hatóságnak.


(11) Ezen juttatás fedezetére rendelkezésre álló előirányzat összegét a Képviselő-testület a város költségvetésében határozza meg, mely előirányzat teljes összegének felhasználását követően, újabb kölcsön kizárólag a törlesztésekből az önkormányzat részére visszafizetett keret terhére nyújtható.


10. Tankönyvtámogatás[22]

12/A. §

(1) Az önkormányzat hivatalból, a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a jászapáti állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolai, középiskolai, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére tankönyvtámogatást biztosíthat.

(2) A támogatás nem terjed ki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve egyéb kedvezmény miatt ingyenes tankönyvben részesülő tanulókra, valamint az oktatási intézmények által indított érettségi utáni szakképzésekre és az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítésekre.

(3) A tankönyvtámogatás összege:

a helyi és vidéki általános iskolákban tanuló, valamint a helyi és vidéki nyolc osztályos gimnázium 1-4. évfolyamán tanuló gyermekek esetében 5.000,- Ft/fő.

A helyi és vidéki középiskolai tanulók esetében 6.000,- Ft/fő.

A felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók esetében 8.000,- Ft/fő.

(4) A támogatás kifizetésével és az elszámolás rendjével kapcsolatban kidolgozott intézkedési tervet a polgármester hagyja jóvá.


11. Felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása[23]

12/B. §

(1)[24]​ Pályázatot nyújthatnak be azok az állandó, bejelentett jászapáti lakóhellyel rendelkező hallgatók, akik felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, államilag finanszírozott vagy költségtérítéses képzéseben – amennyiben az adott szakon államilag finanszírozott képzés nem indul –, felsőoktatási szakképzésen vagy első BSc/BA, illetve első MSc/MA diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytatnak és az előző félévre vonatkozóan a tanulmányi osztály által igazoltan legalább 3,95-ös súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkeznek.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell a hallgató nevét, lakcímét, elérhetőségét és bankszámlaszámát, valamint csatolni szükséges a tanulmányi osztály által az előző félévi tanulmányi eredményről kiállított hitelesített index másolatot és a következő félévi beiratkozásról szóló hallgatói jogviszony igazolást.

(3) A pályázatot a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán lehet benyújtani személyesen vagy postai úton (Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2., 1. sz. iroda).

(4)[25] A pályázat benyújtási határideje minden év október 15. és március 14. napja. Az elbírálás időpontja a pályázat benyújtási határidejét követő soron következő Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsági ülés.

(5) Nem pályázhat

az a hallgató, aki Bursa Hungarica ösztöndíjban részesül,

a hallgató abban a félévben, amelyben csak gyakorlati jegye van.

(6) A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

(7) A támogatás mértéke 5000,-/fő/hó, amely maximum öt tanulmányi hónapra adható.

(8) Az ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy alkalommal, egy összegben kerül sor a hallgató bankszámlájára történő utalással.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottságát a pályázatok elbírálására.


12. Az első személyi tulajdonú lakás építésének, vásárlásának támogatása[26]

12/C. §

(1) Az önkormányzat az első személyi tulajdonú lakás építésének vagy vásárlásának támogatásában részesítheti Jászapáti városban 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forintnál nagyon értékkel bíró ingatlanok vásárlása, építése esetén azokat a 40 éven aluli nagykorú személyeket, akik a – (3) bekezdésben foglalt kivétellel – Jászapáti városban legalább két éve lakóhellyel rendelkeznek.

(2) A házaspárok, élettársak, jegyespárok esetében elegendő, ha az egyik fél megfelel az (1) bekezdésben foglaltaknak.

(3) A két éves jászapáti lakóhely megléte alól a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság kivételt tehet az olyan fiatal nevelési, oktatási, egészségügyi, közszférában, illetve gazdasági szférában dolgozó szakemberek vonatkozásában, akiknek a városban történő letelepedése városi érdek.

(4) A támogatás megállapításának feltétele, hogy az igénylő, párok esetén legalább az egyik fél igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel rendelkezzen..

(5) Támogatásra jogosult az a személy (család), ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum ötszörösét.

(6) A támogatás elbírálásánál figyelembe vehető jövedelemszámítási időszak a havonta mérhető jövedelemnél egy hónap, egyéb jövedelemnél egy év.

(7) Lakás vásárlásához támogatás csak olyan lakás vásárlása esetén adható, amely a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának igazolása vagy az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő véleménye alapján lakhatás céljára alkalmas.

(8) Nem részesíthető támogatásban:

a) akinek magának, házastársának/élettársának, kiskorú gyermekeinek, vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona van, – vagy a kérelem benyújtását megelőzően volt – lakáshasználati joggal rendelkezik, kivéve az öröklés útján szerzett résztulajdont,

b) az a személy, illetve család, aki (amely) már részesült ilyen támogatásban

c) aki már használatbavételi engedélyt kapott,

d) az a személy, illetve család, aki önkormányzati tulajdonban álló házingatlant (lakásingatlant) bérlőként vásárol,

e) aki/akik olyan valótlan adatot közölnek, amely számukra jogtalan előnyt jelent, különösen, ha jövedelmi, vagyoni viszonyaikról adott nyilatkozatuk valótlan adatot tartalmaz,

f) azon személyek kérelme, amelyben a felek hozzátartozó kapcsolatban állnak egymással.

(9) A támogatás odaítélésénél figyelembe kell venni az alábbi szempontokat:

a) Lakásépítéshez támogatásban részesülhet az a személy, illetve család, aki/akik az általuk szerzett ingatlant a szerzéstől kezdve –annak használhatatlansága miatt –lakásként nem használták és a lakás felújítása gazdaságosan már nem biztosítható.

b) Támogatásban részesíthető Jászapátin történő lakásvásárlásnál/építésnél az a kérelmező, akinek más településen volt korábban lakástulajdona, a rendeletben foglalt egyéb feltételeknek megfelel, és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság döntése alapján a városban történő letelepedése városi érdek.

c) Abban az esetben, ha a kérelmező házaspár/élettársak egyike más párral vagy egyedül korábban már kapott támogatást, a másik fél által megszerzett ingatlanrész nagysága veendő figyelembe a támogatás mértékének megállapításakor. Ilyen esetben is azonban csak legfeljebb két esetben szerepelhet egy személy lakásvásárlóként /építőként ennek a támogatásnak a vonatkozásában.

d) Ha a kérelmezők állami támogatásban, otthonteremtési támogatásban részesülnek a lakásvásárláshoz/építéshez, jelen támogatás mértékének megállapításánál az azon felüli vételárrész/építési költségnagysága az irányadó.

e) Szociális szempontok, pl. a támogatást kérők családi állapota, a kérelem benyújtásakori lakásviszonyok (pl.: albérlet, családtag, szívességi használó), tartósan beteg gyermek nevelése, stb.

(10) A támogatás mértéke:

a) lakásvásárlás esetén legfeljebb 200.000.-Ft, formája pedig vissza nem térítendő önkormányzati támogatás,

b) akásépítés esetén legfeljebb 400.000.-Ft, formája pedig vissza nem térítendő önkormányzati támogatás.

(11) Ha a kérelmezők állami támogatásban/otthonteremtési támogatásban részesülnek a lakásvásárláshoz/építéshez, a támogatás mértékének megállapításához az azon felüli vételárrész/építési költség vehető figyelembe.

(12) A támogatott ingatlanra 5 éves elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésére, amelynek törlésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:117. § (3) bekezdése irányadó.

(13)[27] A támogatás iránti kérelmet a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon a Hatósági és Szervezési Osztályhoz az alábbi mellékletekkel együtt kell benyújtani:

a) vételnél: eredeti adásvételi szerződést, amely a kérelem benyújtásakor a szerződés keltezésétől számított 180 napnál nem régebbi,

b) építésnél: építményérték számítást és eredeti építési engedélyt, amely a kérelem benyújtásakor a jogerőre emelkedés napjától számított 180 napnál nem régebbi

c) az együtt költöző személyeknek a kérelem benyújtását megelőző egy havi (a havonta nem mérhető jövedelmeknél a megelőző egy év) nettó jövedelmét igazoló dokumentumokat (munkáltatói igazolás, Államkincstár igazolása, nyugdíjösszesítő, stb.),

d) ha a kérelmezők a támogatás megítélésénél városi érdekre hivatkoznak, a munkáltató, vagy más helyi szervezet javaslatát a városi érdekre vonatkozóan.

(14) A támogatás elbírálásához a Hatósági és Szervezési Osztály beszerzi a Műszaki Osztály igazolását arról, hogy a vásárolandó lakás lakhatásra alkalmas.

(15) A támogatás iránti kérelmek döntésre történő előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata.

(16) A támogatás odaítéléséről és mértékéről a Képviselő-testület Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága kéthavonta határoz, amelyről a Képviselő-testület ülésén beszámol.

(17) A kérelmeket a benyújtást követő 60 napon belül kell elbírálni.

(18) A naptári évben a támogatás felhasználható előirányzatát a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében állapítja meg. Az év végén megmaradt támogatási összeggel a következő évi előirányzat megemelkedik.

(19) A támogatás felhasználása a (18) bekezdésre figyelemmel az alábbi ütemezés szerint történhet:

a) 1-2 hónap az éves keretösszeg 15 %-a,

b) 3-4 hónap az éves keretösszeg 30 %-a,

c) 5-6 hónap az éves keretösszeg 45 %-a,

d) 7-8 hónap az éves keretösszeg 60 %-a,

e) 9-10 hónap az éves keretösszeg 75 %-a,

f) 11-12 hónap az éves keretösszeg 100 %-a használható fel.

(20) A támogatás kifizetésének feltétele, hogy a kérelmező állami támogatás vagy hitel igénylése esetén megkötött hitelszerződést bemutassa a Polgármesteri Hivatalban.

(21) A támogatás kifizetése a kérelmező által megjelölt módon történhet. Amennyiben a lakás vételára még nincs kifizetve, a támogatás az eladónak is folyósítható.

(22) A Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya figyelemmel kíséri az első lakáshoz jutók támogatására elkülönített keretösszeg felhasználását, és tájékoztatja a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságot annak érdekében, hogy az (18) bekezdés szerinti ütemezés megvalósuljon.Települési támogatásra vonatkozó egyéb rendelkezések

13. §

(1) A települési támogatás nyújtható készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában, melynek felhasználását a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának ügyintézője szükség szerint a helyszínen, környezettanulmány készítésével ellenőrzi.


(2) A települési támogatás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a kérelmező a pénzbeli támogatást nem a kérelmében meghatározott célra fordítja.


(3) A települési támogatást utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani, a folyósításról a jegyző gondoskodik.


(4) A rendkívüli gyógyszertámogatást, továbbá a soron kívül megállapított támogatást haladéktalanul folyósítani kell.


(5) Ha a települési támogatást valamely díjhátralék megfizetése céljából igénylik, a támogatást közvetlenül az intézmény, szolgáltató részére történő utalással lehet folyósítani. A támogatás célzott felhasználásához a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Jászapáti Szociális Intézmény segítsége igényelhető.


(6)[28] Az a személy, aki tárgyévben rendkívüli eseményre vagy krízishelyzetre tekintettel részesült önkormányzati segélyben, rendkívüli eseményre vagy krízishelyzetre tekintettel nyújtható rendkívüli települési támogatásra ugyanabban az évben nem jogosult.


14. §

(1) A települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelem indokoltságát megalapozó igazolásokat.


(2) A rendkívüli támogatás esetén a tartós, krónikus, súlyos betegség igazolására alkalmas a háziorvos, szakorvos igazolása, szakvéleménye, zárójelentés, ambuláns kezelőlap, egészségkárosodott személy esetén a szakértői bizottság hatályos szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, a tartósan beteg állapot, fogyatékosság fennállását igazoló irat továbbá a tartósan beteg állapotra, fogyatékosságra tekintettel folyósított pénzbeli ellátást megállapító határozat, ennek hiányában az ellátás folyósítását igazoló irat. A gyógyszerköltséget a gyógyszertár által kiadott, gyógyszerek árára vonatkozó, kérelmező nevére kiállított dokumentummal kell igazolni.


(3) Aktív korú, rendszeres pénzellátással nem rendelkező és keresőtevékenységet nem folytató kérelmező, családtag, háztartás tagja esetén be kell mutatni a munkaügyi kirendeltségnek az igazolását, hatósági bizonyítványát a kérelmező, családtag, háztartás tagja álláskeresőként történő nyilvántartásba vételéről, együttműködéséről.


(4) Keresőtevékenység, rendszeres pénzbeli ellátás megszűnése esetén be kell mutatni a megszüntetésre vonatkozó dokumentumot.


(5) Rendkívüli esemény bekövetkeztét igazoló dokumentumként csatolható vizsgálati jegyzőkönyv, szakértői szakvélemény, halotti anyakönyvi kivonat, az egészségi állapotra vonatkozóan a (2) bekezdésben meghatározott irat, egyéb irat.


(6) A közüzemi szolgáltatáshoz igényelt rendkívüli támogatás esetén igazolásként csatolni kell a szolgáltató által kiállított számlát, a szolgáltató igazolását a díjtartozásról, részletfizetés engedélyezéséről, visszakapcsolás költségéről.


(7) A családban élő, közép-, vagy felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén igazolni kell a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását, az ösztöndíj összegét.


15. §

A rendkívüli települési támogatás megállapításakor a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik, egy családon belül több személy részére nem állapítható meg támogatás.IV. Fejezet

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁS


10. Köztemetés


16. §


(1) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a megtérítési kötelezettség alól részben, vagy egészben mentesíthető.


(2) Különös méltánylást érdemlő körülménynek tekintendő, ha a köztemetés költségeinek megtérítése az eltemettetésre köteles személy saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti és vagyona sem neki, sem családjának nincs, vagy, ha a hagyatéki hitelezői igény érvényesítésére irányuló eljárás költsége meghaladja a hagyatéki vagyon értékét.


V. Fejezet

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ EGYÉB JOGSZABÁLYOK


11. Eljárási rendelkezések


17. §


(1) A jelen rendelet 6. §, 7. §, valamint 8. §-ában meghatározott támogatás iránti kérelmet Jászapáti Város Polgármesterének, 9-10. §, valamint 11. §-ában meghatározott támogatás iránti kérelmet a Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottságnak, a 12. §-ban meghatározott támogatás iránti kérelmet a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságnak címezve, a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályához kell benyújtani. A kérelemhez mellékletként csatolni szükséges a jelen rendeletben meghatározott, a jövedelem típusának megfelelő igazolást, valamint a jelen rendeletben előírt egyéb igazolásokat.


(2) A támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén a szociális törvényben foglaltak szerint kell eljárni.


VI. Fejezet

HELYI SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL


18. §

(1) Jászapáti Városi Önkormányzata Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet a helyi szociális szolgatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, illetve a közfoglalkoztatási terv véleményezése érdekében.


(2) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

a) Jászapáti Város Polgármestere,
b)Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Közbiztonsági, Szociális és
Nemzetiségügyi Bizottságának Elnöke,

c) Jászapáti Város Jegyzője,

d) a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője,

e) a „Fehér Akác” Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Idősek Otthona és Módszertani

Intézmény fenntartójának képviselője,

f) a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Vezetője,

g) a háziorvosok képviselője,

h) az általános iskolák, óvoda gyermekvédelmi felelősei,

i) a Jászberényi Rendőrkapitányság Jászapáti Rendőrőrs képviselője,

j) Jászapáti városban szociális területen működő civil szervezetek képviselői

k) foglalkoztatási menedzser,

l) Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola képviselője,

m) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban résztvevők képviselője, valamint az aktuális
ügyben érintett személyek, illetve szervezetek képviselői.


(3) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy ülést tart. Az ülés előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata.


VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


19. §


Ez a rendelet 2015. március hó 1. napján lép hatályba.


20. §


Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) számú önkormányzati rendelet.
[1]

Módosította a 18/2016. (VI.24.) ÖR. Hatályos 2016. július 1. napjától.

[2]

Módosította a 18/2016. (VI.24.) ÖR. Hatályos 2016. július 1. napjától.

[3]

Módosította a 18/2016. (VI.24.) ÖR. Hatályos 2016. július 1. napjától.

[4]

Módosította a 7/2017. (III.24.) ÖR. Hatályos 2017. március 27. napjától.

[5]

A rendelet szövegét a 21/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. szeptember 23-tól.

[6]

Módosította a 9/2016. (IV.15.) ÖR. Hatályos 2016. május 01. napjától.

[7]

A rendelet szövegét a 21/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. szeptember 23-tól.

[8]

Módosította a 9/2016. (IV.15.) ÖR. Hatályos 2016. május 01. napjától.

[9]

Módosította a 9/2016. (IV.15.) ÖR. Hatályos 2016. május 01. napjától.

[10]

Módosította a 7/2017. (III.24.) ÖR. Hatályos 2017. március 27. napjától.

[11]

Módosította a 18/2016. (VI.24.) ÖR. Hatályos 2016. július 1. napjától.

[12]

Módosította a 9/2016. (IV.15.) ÖR. Hatályos 2016. május 01. napjától.

[13]

Módosította a 9/2016. (IV.15.) ÖR. Hatályos 2016. május 01. napjától.

[14]

Módosította a 21/2016. (X.21.) ÖR. Hatályos 2016. november 01. napjától.

[15]

Módosította a 9/2016. (IV.15.) ÖR. Hatályos 2016. május 01. napjától.

[16]

Módosította a 18/2016. (VI.24.) ÖR. Hatályos 2016. július 1. napjától.

[17]

Módosította a 9/2016. (IV.15.) ÖR. Hatályos 2016. május 01. napjától.

[18]

Módosította a 21/2016. (X.21.) ÖR. Hatályos 2016. november 01. napjától.

[19]

Módosította a 18/2016. (VI.24.) ÖR. Hatályos 2016. július 1. napjától.

[20]

Módosította a 18/2016. (VI.24.) ÖR. Hatályos 2016. július 1. napjától.

[21]

Módosította a 18/2016. (VI.24.) ÖR. Hatályos 2016. július 1. napjától.

[22]

Módosította a 20/2015. (VIII.31.) ÖR. Hatályos 2015. szeptember 01. napjától.

[23]

Módosította a 20/2015. (VIII.31.) ÖR. Hatályos 2015. szeptember 01. napjától.

[24]

Módosította a 7/2017. (III.24.) ÖR. Hatályos 2017. március 27. napjától.

[25]

Módosította a 7/2017. (III.24.) ÖR. Hatályos 2017. március 27. napjától.

[26]

Módosította a 18/2016. (VI.24.) ÖR. Hatályos 2016. július 1. napjától.

[27]

Módosította a 21/2016. (X.21.) ÖR. Hatályos 2016. november 01. napjától.

[28]

Módosította a 9/2016. (IV.15.) ÖR. Hatályos 2016. május 01. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
5. számú melléklet
53.2 KB
7. számú melléklet
803.21 KB
1. számú melléklet
101.77 KB
2. számú melléklet
100.41 KB
3. számú melléklet
102.05 KB
4. számú melléklet
99.94 KB
6. számú melléklet
86.13 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!