nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-06-17 - 2020-11-24
Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


I. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


1.§[1] Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a  2020. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét                    85.070.222 forintban,

b) kiadás főösszegét                      85.070.222 forintban

állapítja meg.


2.§ (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1.a és az 1.b mellékletek tartalmazzák.


(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2.a és a 2.b mellékletek tartalmazzák.


(3) Az önkormányzat kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3.a melléklete, az óvoda kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait 3.b melléklete tartalmazza.


(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.


(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2.a és a 2.b mellékletek tartalmazzák.


(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.


(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza.


(9) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projektjeinek 2020. évi adatait a 8. melléklet tartalmazza.


3.§ (1)[2] A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit                                   82.717.547 forintban;

     b) az önkormányzat működési célú kiadásait                                80.913.907 forintban,

     ebből:

     ba) a személyi juttatásokat                                                      27.083.112 forintban,

     bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális

            hozzájárulási adó összegét                                                  4.343.312 forintban,

     bc) a dologi kiadásokat                                                            15.928.932 forintban,

    bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait                                           4.880.592 forintban,

    be) az egyéb működési célú kiadásokat                                    10.844.074 forintban,

    bf) a finanszírozási kiadásokat                                                  17.833.885 forintban;

     c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit                            2.352.675 forintban,

          ebből:

     ca) államháztartáson belülről                                                     2.352.675 forintban,

     d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait                             4.156.315 forintban,

          ebből:

            da) beruházási kiadásait                                               4.156.315 forintban

állapítja meg.


 (2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 11.059.309 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.


(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.


(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2020. évi költségvetésében nem tervez.


(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.


 (6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2020. évben tervezett összege 4.500.000 forint helyi adó.


4.§ (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2020. január 1. napján nem rendelkezik.


(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.


(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.


(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.


II. Fejezet


A költségvetési tartalék előirányzatai


5.§ (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.


(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.


III. Fejezet


Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál


6.§ (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási

előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.


7.§ (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.


(2)  A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.


IV. Fejezet


A munkaerővel való gazdálkodás,

az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása


 8.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.


(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.


(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.


(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.


(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.


(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.


(7)  A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.


(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.


(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.


(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.


V. Fejezet


Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok


9.§ (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.


(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.


(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.


(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.


(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.


VI. Fejezet


A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása


10.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek,

együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.


(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.


(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 9/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.


VII. Fejezet


Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések


11.§ A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást,

részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.


12.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal,

sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.


VIII. Fejezet


Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok


13.§ (1)  A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.


(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.


14.§ Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a

minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:


a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,

b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,

c) az intézményi kihasználtság elemzését.


15.§ (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.


(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.


IX. Fejezet


Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok


16.§ (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek

következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


X. Fejezet


Vegyes és hatályba léptető rendelkezések


17.§ (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2020. január 1. napján nincs.


 (2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2020. január 1. napján nincs.


18.§ A képviselő-testület a képviselők részére 2020. január 1. napjától – 2020. évre – havi bruttó 30.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.


19.§ A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2020. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.


20.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


21.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 2/2019. (V.23.) önkormányzati rendelet.[1]

Módosította a 6/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2020. június 17. napjátóll

[2]

Módosította a 6/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2020. június 17. napjátóll


Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
1.01 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!