nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-23 - 2017-07-03
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete
Nova Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete

Nova Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésrőlNova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1)-(2) bekezdésében, 23. § (2)-(3) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a következő rendeletet alkotja1. § (1) A rendelet hatálya Nova Község Önkormányzatára terjed ki.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervet önállóan nem működtet, általa irányított költségvetési szerv nincs.2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 396.032 e Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat 2017. évi pénzügyi mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 3. és a 4. melléklet tartalmazza.3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi 396.032 e Ft bevételi előirányzatának részletezését a következők szerint hagyja jóvá:


a) működési célú bevételek

380.544 e Ft,


aa) költségvetési bevételek

148.200 e Ft,aaa)

önkormányzatok működési támogatásai

2.022 e Ft,aab)

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

18.392 e Ft,aac)

közhatalmi bevételek

103.096 e Ft,aad)

egyéb működési bevételek

24.290 e Ft,aae)

működési célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről)

400 e Ft,


ab) finanszírozási bevételek

232.344 e Ft,aba)

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

232.344 e Ft,

b) felhalmozási célú bevételek

15.488 e Ft,


ba) költségvetési bevételek

30 e Ft,baa)

egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 e Ft,bab)

felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről)

30 e Ft,


bb) finanszírozási bevételek

15.458 e Ft.4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi 396.032 e Ft kiadási előirányzatának részletezését a következők szerint hagyja jóvá:


a) működési célú kiadások

165.188 e Ft,


aa) költségvetési kiadások

165.108 e Ft,aaa)

személyi juttatások

28.942 e Ft,aab)

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7.728 e Ft,aac)

dologi kiadások

88.970 e Ft,aad)

ellátottak pénzbeli juttatásai

2.870 e Ft,aae)

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

4.621 e Ft,aaf)

egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.970 e Ft,aag)

visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

400 e Ft,aah)

elvonások, befizetések

29.607 e Ft,


ab) finanszírozási kiadások                                                    

80 e Ft,aba)

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

80 e Ft,

b) felhalmozási célú kiadások

230.844 e Ft,


ba) költségvetési kiadások

230.844 e Ft,baa)

beruházások

73.059 e Ft,bab)

felújítások

105.785 e Ft,bac)

egyéb felhalmozási kiadások (támogatások nyújtása államháztartáson kívülre)

51.000 e Ft,bad)

visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása                         államháztartáson kívülre

1.000 e Ft,


bb) finanszírozási kiadások                                                      

0 e Ft.5. § Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatának részletezését az 5. és a 6. melléklet tartalmazza.6. § Az önkormányzat 2017. évi központi költségvetésből származó támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési létszámkeretét – a (2) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve - 7 főben állapítja meg, ebből:


                a) 1 fő főállású polgármester,

                b) 6 fő közalkalmazott.


(2) Létszámbővítés csak képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges. Nem szükséges képviselő-testületi döntés az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony, a közfoglalkoztatási és az eseti megbízásos jogviszony vagy diákmunka keretében alkalmazottak esetében.


(3) A képviselő-testület a 2017. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak részére a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71.§ (1) bekezdés a) pontjában megjelölt, 8.000 Ft/hó/fő értékben juttatott pénzösszeg béren kívüli juttatást állapít meg, a részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott részére arányos értékben juttatott pénzösszeg béren kívüli juttatást állapít meg.


(4) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§ (1) bekezdése, 225/L.§ (1) bekezdése, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (4) bekezdése alapján a főállású polgármester részére a 2017. évben az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló, együttesen bruttó 200 000 Ft értékű éves cafetéria-juttatás keretet állapít meg.


(5) A képviselő-testület a 2017. évben saját gépjárművel történő munkába járás esetén munkába járás költségtérítése címén a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő közalkalmazott számára kilométerenként 15 forint költségtérítést nyújt.8. § (1) Az önkormányzat a 2017. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletet nem köt.


(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, és az ezen ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételeinek összegét a 8. melléklet tartalmazza.9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi éves előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.10. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.


(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3) Állami támogatás igényléséhez és elszámolásához a szolgáltatott adatok valódiságáért, helyességéért, továbbá a feladattal terhelt támogatások célnak megfelelő felhasználásáért a polgármester és az aljegyző felel.


(4) A költségvetés végrehajtása során amennyiben a kiemelt kiadási előirányzat nem nyújt elegendő fedezetet a képviselő-testület döntésének végrehajtásához, szükséges a költségvetési rendelet módosítása. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, azt a költségvetési rendeleten át kell vezetni. A kiemelt előirányzaton belüli részelőirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester dönt, azt a költségvetési rendeleten átvezetni nem kell.


(5) A többletbevétel felhasználásáról a képviselő-testület dönt, azt a költségvetési rendeleten át kell vezetni.


(6) A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodásból adódó hitelműveletekkel kapcsolatos döntési hatásköröket fenntartja magának, amelyet az aljegyző előkészítése után a polgármester terjeszt elő.


(7) Az önkormányzat átmenetileg szabad, saját forrásból származó pénzeszközét a polgármester, átruházott hatáskörben, jogosult államilag garantált betétben elhelyezni. Erről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles legkésőbb 30 napon belül.


(8) Az önkormányzat bankszámláit a Zala Takarékszövetkezet vezeti.


(9) A költségvetésbe nem tartozó pénzeszközök kezelésére az önkormányzat számlát vezethet.


(10) Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását ezen rendelet és a vonatkozó jogszabályok alapján a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Novai Kirendeltsége látja el.11. § (1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a teljes 2017-es költségvetési évre, 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

                        Lendvai Jenőné s.k.                                                         Tóthné Péter Judit s.k.

                        polgármester                                                                          jegyző
Kihirdetés: 2017. február 22.            Pallér Edina s.k.

aljegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
44.5 KB
2. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(II.22.) önkormányzati rendelet
32.5 KB
3. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(II.22.) önkormányzati rendelet
29 KB
4. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(II.22.) önkormányzati rendelet
29 KB
5. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(II.22.) önkormányzati rendelet
23 KB
6. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(II.22.) önkormányzati rendelet
26.5 KB
7. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(II.22.) önkormányzati rendelet
25 KB
8. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(II.22.) önkormányzati rendelet
61 KB
9. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(II.22.) önkormányzati rendelet
31.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!