nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2016 (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2016-06-01 - 2016-06-01
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2016 (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 15/2014. (XI. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:


1.§


A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A Képviselő-testület szervei:

a) a polgármester,

                    b) Pénzügyi és Szociális Bizottság,

c) az Ügyrendi Bizottság,

d) a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal,

e) a jegyző,

f) az önkormányzat társulásai.”

2.§


A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § (1) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre

a) a Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 képviselő és 2 külsős tagból áll,

b) az Ügyrendi Bizottság 4 képviselő tagból áll.”


3. §


A rendelet 9. § (6) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

„9. § (6) g) a Pénzügyi és Szociális Bizottság ülésére a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke."


4. §


(1) A rendelet 12. § (1) bekezdése az alábbi dd) ponttal egészül ki:


„12. § (1) dd) a betegséggel és egészségügyi ellátással összefüggő kiadáshoz nyújtható

rendkívüli települési  támogatás”


(2) A rendelet 12. § (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

 „12. § (2) c) a szociális ellátások megállapítása közül:

                  ca) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

                         támogatás,

                  cb) gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatás.”


(3) A rendelet 12. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(3) A képviselő-testület a következő hatásköreit a Pénzügyi és Szociális Bizottságra

       ruházza át:

 
a)    pénzügyi hatáskörében

aa) véleményezi az éves költségvetésirendelet-tervezetet, annak módosítását, a        

       költségvetés végrehajtásáról évközi tájékoztatókat, valamint a zárszámadási                   

       rendelet tervezetet,

ab) észrevételt tehet az előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv adataival   

       kapcsolatban, javaslatot tehet az abban foglaltak módosítására, ellenőrzi az

       előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti gazdálkodást,

ac) javaslatot tehet a likviditási helyzet javítására,

ad) részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítésében,

ae) ellenőrzi a beruházások végrehajtását,

af) ellenőrzi a végrehajtott leltározások valódiságát, szabályszerűségét,

ag) az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási területet érintő rendeletei tárgyában 

       javaslatokat tehet,

ah) javaslatot tesz a polgármester illetményére, költségtérítésére, jutalmazására.

ai) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a 

      pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem  

      érvényesítését.


            b)   szociális hatáskörében

               ba) rendkívüli települési támogatást,

               bb) rendkívüli települési tüzelőtámogatást”

                 

5 .§


A rendelet 21. § (6) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


          „21. § (6) a) önkormányzati hatósági ügyben a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás   

            általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvényben meghatározottak szerint, amennyiben

            ez nem lehetséges a határidő letelte utáni első testületi ülésen, legkésőbb azonban két     

            hónapon belül határoz.”


6. §


A rendelet 22. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


           „22. § (1) A következő előterjesztések csak a Pénzügyi és Szociális Bizottság állásfoglalásával

           nyújthatóak be:

            a) az éves költségvetési rendelet-tervezet, annak módosítása, a költségvetés végrehajtásáról évközi tájékoztatók,                       valamint a zárszámadási rendelet tervezet,

            b) az Önkormányzat hitelfelvételéről szóló előterjesztés.”


7. §(1) A 15/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése, valamint 22. § (3) bekezdése hatályát veszti.(2) A 15/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet 3. számú függeléke helyébe e rendelet 1. számú függeléke lép.


(3) Jelen rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba és 2016. június 2-án hatályát veszti.

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú függelék
13.73 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!