nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013 (X.21.) rendelete
Hatályos:2013-10-22 - 2013-10-23
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013 (X.21.) rendelete
a helyi hulladékgazdálkodásról, valamint a település köztisztaságának fenntartásáról szóló 5/2003.(XII.1.) számú rendelet módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §


A helyi hulladékgazdálkodásról, valamint a település köztisztaságának fenntartásáról szóló 5/2003. (XII.1.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:”


2. §


(1) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A települési szilárd hulladék gyűjtését és elszállítását a Zöld Élet Szociális Szövetkezet (3177 Rimóc, Nagykert út 31.) végzi.”

(2) A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ártalmatlanításra kijelölt hulladékelhelyező telep a Salgótarjáni térségi kommunális szilárd hulladéklerakó telep.”

(3) A Rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Nógrádsipek területén a szennyvíz elszállításával és ártalommentes végleges elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatot teljes körűen és valamennyi ingatlan tekintetében az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) – látja el.”


3. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Doman Ferenc             Dr. Kiss Tamás
polgármester                aljegyző


A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 2013. október 21.


Dr. Kiss Tamás
aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!