nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009. (X.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-01 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009. (X.1.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város címerének és zászlajának használata rendjéről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]1.§

Jászapáti Városi Önkormányzat[2] jelképei, mint a településre utaló szimbólumok: a címer és a zászló.
2.§[3]


Hatályon kívül helyezve.


3.§

A címer használatának köre és szabályai


(1) A város címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható, hatósági eljárás során, pártpolitikai és kampány célokra nem alkalmazható.

(2) A címer külön engedély nélkül használható az alábbi helyeken és események során:

a.) díszítő domborműként a Városházán,

b.) a Képviselő-testület tanácstermében, tisztségviselők hivatali helyiségeiben,

c.) képviselő-testületi meghívókon,

d.) a Képviselő-testület és bizottságai programjain,

e.) a település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,

f.) a Képviselő-testület által alapított és kiadott díszokleveleken, emléklapon, kitüntető vagy emlékérmeken,

g.) a Képviselő-testület és bizottságai, a polgármesteri hivatal vezetőinek protokolláris levélpapírjain,

h.) a Képviselő-testület, a polgármesteri hivatal által szervezett rendezvényeken, ünnepségeken, bemutatókon, kiállításokon,

i.) a város kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és sport eseményein, ezek emléklapjain, jelvényein, érmein.

j.) a város pecsétjén.

k.) kulturális, oktatási intézmények, sportszervezetek emblémáján, emléklapjain, érmein, cserezászlókon,

l.) a város lap címoldalán,

m.) a városba vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán,

n.)[4] közterület-felügyelő egyenruháján karjelzésként,

o.) [5]az önkormányzat szerveinek és a jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékán, az önkormányzat képviselőinek, tisztségviselőinek névjegykártyáján.


4.§


(1) Az állami és helyi címer együttes használata esetén az állami címernek - elhelyezésével és méretével - elsőbbséget kell biztosítani.

(2) Ha az állami címer, illetőleg címeres körbélyegző használata kötelező, a városcímer, illetőleg címeres körbélyegző egyidejűleg nem használható.


5.§


(1) A város címerét kizárólag hiteles alakban - az ábrázolás hűségének, méretarányainak, színeinek megtartása mellett - lehet használni.

(2) A Képviselő-testület engedélye alapján a címer a tárgy anyagának természetes színében (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) is készülhet.

(3) Nyomdai úton való előállítása esetén (pl.: levélpapíron, meghívón, stb.) a címer fekete - fehér kivitelben, kontúrrajz formájában is alkalmazható.

(4) A város címerét csak olyan mértékben szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.


6.§


(1) A 3.§ (2) bekezdésében meghatározottakon kívül más jogi vagy természetes személy számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát – kérelemre – a Képviselő-testület engedélyezi.

(2) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni.

(3) A díj megállapítása történhet egy összegben, vagy az elért árbevétel után.

(4) A (3) bekezdésben szereplő egy összegű díj 3.000 Ft, az árbevétel után megállapított díj mértéke az ebből származó éves árbevétel 1 %-a.


7.§


(1) A címer használatának engedélyezése iránti kérelem elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a.) a kérelmező nevét, (megnevezését) címét,

b.) a címer használat módját,

c.) az előállítani kíván mennyiséget,

d.) a címer előállításának anyagát,

e.) a forgalmazás, terjesztés módját,

f.) forgalmazás esetén a tervezett egységárat, a várható bevételt,

g.) a használat időtartamát,

h.) a címerrel díszített tárgy leírását, mellékelni kell ezek tervét, vagy fényképmásolatát

i.[6]) a használat célját,

j.) felhasználásért felelős személy megnevezését.

(3) A címer használatának engedélyezése iránti kérelmet a polgármesternél kell előterjeszteni.

(4) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a.) az engedélyes megnevezését és címét,

b.) az előállítás anyagát,

c.) az engedélyezett felhasználás célját,

d.) az előállításra engedélyezett mennyiséget (darabszámot),

e.) a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát,

f.) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

g.) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,

h.) a címer használatáért fizetendő díj összegét, a befizetéshez szükséges bankszámlaszámot.

(5) A kiadott engedélyről, a befizetendő díj összegéről értesül a Városi Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Osztálya a befizetendő díj előírása, esetleg behajtása céljából.

(6) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(7) A kiadott engedélyt a Képviselő-testület visszavonja, ha a címer használata a település hírnevét sérti.


8.§[7]


Hatályon kívül helyezve.


9.§

A zászló használatának köre


(1) A városi zászló, vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a.) A városházán és a város területén található intézmények, gazdasági egységeken állami és nemzeti ünnepek alkalmával.

b.) A városháza dísztermében (Képviselő-testületi üléseken,) jelentősebb helyi események alkalmával.

c.) Több település részvételével tartott rendezvényeken.

d.) A város és más települések közötti bel-, és külföldi kapcsolatokban.

e.) Cserezászlóként sportrendezvényeken.

(2) A zászló előállításának, használatának, forgalomba hozatalának engedélyezése során a címerre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.


10.§


A nemzeti és a városi zászló együttes alkalmazása esetén a városi zászló nem lehet nagyobb a nemzeti zászlónál, elhelyezésében a nemzeti zászlónak elsőbbségét biztosítani kell.


11.§[8]

Jogosulatlan használat


Hatályon kívül helyezve.


12.§

Záró rendelkezések


(1) Jászapáti Város címerének és zászlajának használatával kapcsolatos feltételekről a szolgáltatókra és szolgáltatásokra vonatkozó információk hozzáférhetők a www.jaszapati.hu honlapon.

(2) A rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a 6/1991.(IV.11.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 14/2000.(VI.29.), 23/2002.(IX.12.), önkormányzati rendelet.


13.§

Jogharmonizációs záradék


A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123. EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Szabó Lajos sk.                                                                                 Andrási Lászlóné sk.

polgármester                                                                                                 jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2009. október 1. napján kihirdetésre került.


                                                                                                          Andrási Lászlóné

                                                                                                                      jegyző
[1]

Módosította a 18/2014. (XI.24.) ÖR. Hatályos 2014. december 1. napjától.

[2]

Módosította a 18/2014. (XI.24.) ÖR. Hatályos 2014. december 1. napjától.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 13/2011. (VI.1.) ÖR. Hatályos 2011. június 1. napjától.


[4]

Módosította 23/2011. (IX.20). Ör. Hatályos 2011. október 1. napjától.

[5]

Módosított a 18/2014. (XI.24.) Ör. Hatályos 2014. december 1. napjától.

[6]

Módosított a 18/2014. (XI.24.) Ör. Hatályos 2014. december 1. napjától.


[7]

Hatályon kívül helyezte a 13/2011. (VI.1.) ÖR. Hatályos 2011. június 1. napjától.

[8]

Hatályon kívül helyezte a19/2012. (V.21.) ÖR. Hatálytalan 2012. május 25. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
176.79 KB
2. számú melléklet
170.64 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!