nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008.(VIII.27.) rendelete
Hatályos:2013-11-28 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008.(VIII.27.) rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet célja


1.§.


A rendelet célja, hogy meghatározza Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati feltételeit, mértékét, odaítélésének rendjét.


A rendelet hatálya


2.§.


A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény község területén állandó lakóhellyel rendelkező személyekre, akik megfelelnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló – az adott tanévre vonatkozó oktatási miniszteri rendeletben, továbbá a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó Általános Szerződés Feltételekben meghatározott – előírásoknak és e rendelet szabályai szerint szociális rászorultsága megállapítható.Elbírálás rendje


3.§.


 1. Balatonberény Község Önkormányzata évente képviselő-testületi határozattal csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat adott évi fordulójához.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a csatlakozásról szóló szándéknyilatkozatot évente aláírja.
 3. A Képviselő-testület a pályázatok előkészítésével, véleményezésével a Szociális, Egészségügyi, Kulturális Bizottságot bízza meg.

4.§.


 1. A pályázat kiírásáról az Oktatási Miniszter által évente közzétett csatlakozási feltételek és e rendeletben foglaltak alapján a polgármester gondoskodik. A pályázati kiírást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni.
 2. Az ösztöndíj megállapítása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani évente egy alkalommal, a pályázati kiírásban meghatározott határidőig.
 3. A pályázatokat az országos pályázati kiíráshoz mellékelt adatlapon kell benyújtani, melyhez csatolni kell az 1.számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, melyben a pályázató és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozóinak havi nettó átlagjövedelméről kell nyilatkozni. A nyilatkozatban a munkaviszonyból, bedolgozói jogviszonyból származó jövedelem, valamint a gyermektartásdíj 6 havi átlagát, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, terhességi gyermekágyi segély, munkanélküli járadék, GYES, GYED, GYET, táppénz, családi pótlék, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, nevelési hozzájárulás folyósításának esetén a kérelem beadásakor érvényes összeget kell feltüntetni.

Rendszeresen nem mérhető jövedelmek (pl: vállalkozásból, ingatlan bérbeadásából származó jövedelem) esetén a kérelem beadását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szerepelő összeg 1/12 részét kell a nyilatkozatban feltüntetni.


 1. A nyilatkozathoz mellékelni kell a nyilatkozatban feltüntetett adatok valódiságát bizonyító okiratokat (pl: munkáltatói igazolás, rendszeres pénzellátás összegét igazoló szelvény stb.)
5.§.


 1. A pályázatokat Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.
 2. A képviselő-testület a pályázatok elbírálása során elsősorban a pályázók jövedelmi viszonyait vizsgálja. A képviselő-testület a pályázók szociális helyzetét az alábbi szempontok szerint vizsgálja: 1. Nem jogosult a Bursa Hungarica ösztöndíjra az a pályázó, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át.

 1. A képviselő-testület az 5.§ (3) bekezdésében meghatározott feltételek tekintetében kivételes méltánylást érdemlő, a gyermek érdekeit szem előtt tartva egyedi döntéssel eltérhet.[1]


[1] Megállapította a 18/2013.(XI.28.) ör. Hatályos: 2013. november 28. napjától
6.§.


 1. Az önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege 1000 – 5000 Ft lehet.
 2. A képviselő-testület a pályázók szociális helyzete alapján az ösztöndíj összegét differenciáltan is megállapíthatja.
 3. „A” típusú pályázat esetén, ha a hallgató a Bursa ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a folyósítási feltételeknek nem felel meg, az önkormányzat a megítélt támogatást más jogcímen nem folyósíthatja a jogosulatlanná vált hallgató részére.
 4. „B” típusú pályázat esetén, ha a pályázó nem nyer felvételt felsőoktatási intézménybe, vagy egyéb ok miatt nem jogosult Bursa ösztöndíjra, az önkormányzat a megítélt támogatást más  jogcímen nem folyósítja a jogosulatlan pályázó részére.


7.§.


 1. Ez a rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Horváth László                                                                                                    Schenk István

polgármester                                                                                                             jegyző

Záradék:

A rendelet 2008. augusztus 27é-n kihirdetésre került.


Schenk István

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Jövedelemnyilatkozat
14.95 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!