nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013.(XI.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 -tól
Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013.(XI.5.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásrólAlacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Alacska község közigazgatási területén minden olyan közcsatornával el nem látott területen vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött, a vízgazdálkodásról szóló törvény IX/A. fejezet alkalmazásában meghatározott ingatlantulajdonosra (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, kezelésére valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.


(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra valamint az ezzel összefüggő tevékenységekre.


(4) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kezeléséről, a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.


A közszolgáltatás tartalma, területe


2. §


A közszolgáltatás kiterjed Alacska község közigazgatási területén, az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való elhelyezésére.A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


3. §


(1)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő  Részvénytársaság  (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) jogosult és köteles ellátni, Alacska Község Önkormányzatával 5 évre kötött közszolgáltatási szerződés alapján.


(2) Az Északmagyarosrszági Regionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban: közszolgáltató) által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által Kazincbarcikán üzemeltetett városi szennyvíztisztító telep (3700. Kazincbarcika, Múcsonyi u. 1., hrsz: 2626/1) szennyvízfogadó műtárgyába kell elhelyezni.A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


4. §


(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, rendszeres elszállítását annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.


(3) Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


5.§


(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelt 6. §-ában foglalt eszközökkel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.


(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, az ingatlantulajdonos megrendelésétől  számított 72 órán belül  köteles begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a 3. § (2) bekezdésben megjelölt szennyvíztelepre szállítani.

      Megrendeléskor a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját (maximum 3 órás időintervallumban) megjelölni.


(3) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni az ivóvíz hálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról, a közszolgáltatás ellátása során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről, eredetéről (cím, intézmény, cég megnevezése).


(4) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen a szállítójármű számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.


(5) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybevenni.A közszolgáltatási szerződés


6. §


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésétre vonatkozó szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,

d) a teljesítés helyét,

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,

h) a szerződés módosításának felmondásának feltételeit.A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


7. §


(1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben összegyűjteni.


(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz-, és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan agyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.


(3) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató – a jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett- megtagadhatja annak elszállítását.


(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.

A közszolgáltatási díj


8. §


(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért  közszolgáltatási díjat köteles fizetni amely

      mértékét az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki, amelyet a közszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg kézpénzben kell kiegyenlíteni.
Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


9. §


A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (természetes személyazonosító adatok valamit lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.Záró rendelkezések


10. §


Ez a rendelet 2013. november 15-én lép hatályba.


                      Ujlaki Béla                                                            Fortuna János           

                     polgármester                                                                jegyzőKihirdetés napja: 2013. november 5.


                                                                                       Bogdánné Lengyel Marianna

                                                                                                        aljegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
930.01 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!