nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Buj Község képviselő-testületének 7/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-30 -tól
Buj Község képviselő-testületének 7/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

Buj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja és hatálya

1. §


(1) A rendelet célja, hogy Buj Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén – az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltakkal összhangban – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben meghatározott alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes körűen biztosítsa.


(2) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátást végző – háziorvosokra, fogorvos – szolgáltatókra.


2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása


2. §


(1) A területi ellátási kötelezettség körében az Önkormányzat háziorvosi körzeteket és fogorvosi körzetet alakít ki.

(2) A 0-14 éves korú (gyermek), valamint a 14 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi ellátása egy háziorvosi körzetben történik, mely Buj község teljes közigazgatási területét foglalja magába. A feladatot vállalkozási formában a Praxis . Buj Kft.(4483 Buj, Bem utca 2.) látja el

(3) A fogorvosi alapellátás körében ellátandó feladat a felnőtt és gyermekfogászat, valamint az iskolafogászati ellátás biztosítása. A feladatot a G.L. Dental Kft. 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 117. vállalkozási formában látja el. A fogorvosi körzet területét a 1. melléklet határozza meg.

(4) A védőnői feladatokat egy körzetben látja el a védőnő, a település teles közigazgatási területe egy védőnői körzet. (székhelye: Buj, Rákóczi utca 13.)

(5)Az iskola egészségügyi feladatokat a DAH. Kft. (4400 Nyíregyháza, Ady Endre utca 2/A. 2. em. 10.) látja el vállalkozási formában.


2 3. Az egészségügyi közszolgáltatás ellátása


3. §


(1) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát társas vállalkozási formában működő egészségügyi vállalkozás útján látja el.

(2) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körébe tartozó közszolgáltatási feladatának vállalkozás útján történő ellátását, a feladat-ellátási szerződésekben foglaltaknak megfelelően biztosítja.


4. Záró rendelkezések


4. §


A rendelet 2016. szeptember 30. napján lép hatályba.


                                         Barta Miklós Ferenc                             Dr. Németh Károly

                                             polgármester                                              jegyző
Kihirdetve: 2016. szeptember 28.

Dr. Németh Károly jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!