nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Keszthely Város Polgármestere 21/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-05-01 - 2020-12-31
Keszthely Város Polgármestere 21/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelete
Keszthely Város Polgármestere 21/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete a városi elismerő címek, kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásáról szóló 28/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Polgármestere a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


 1. § A városi elismerő címek, kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásáról szóló 28/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbi 12./A.§-sal egészül ki.


Keszthely városban a 2020. évi veszélyhelyzet ideje alatt

tanúsított áldozatos közösségi munkájáért díj


12/A.§ (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Keszthely városban a 2020. évi veszélyhelyzet ideje alatt tanúsított áldozatos közösségi munkájáért” díjat adományozhat azon személy, intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasági társaság számára, aki/amely Magyarország Kormánya által 2020. március 11. napján elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt a városban kimagasló és példaértékű munkát fejtett ki a járvány terjedésének megelőzése érdekében, a rászorulók támogatásával, segítésével kapcsolatban, tevékenysége, helytállása különösképpen hozzájárult a lakosság ellátottságának minőségi fenntartásához. A kitüntetett részére a kitüntetésről rendelkező oklevél adományozandó, bruttó 200.000,- Ft pénzjutalom adható.

(2)  A kitüntető címből legfeljebb öt adományozható.

(3) A kitüntetésekhez adható pénzjutalom forrása Keszthely Város Önkormányzata költségvetése. Az adományozással kapcsolatos anyagi fedezetet a hivatal költségvetésében kell biztosítani.

 (4) A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek:

 1. a polgármester,
 2. a képviselő-testület tagjai,
 3. a képviselő-testület bizottságai,
 4. az önkormányzattal megállapodást kötött civil szervezetek vezetői,
 5. az állami költségvetési szervek és gazdasági társaságok vezetői,
 6. legalább 250 állandó keszthelyi lakos.(5) A kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatokat részletes indokolással – a (4) bekezdés a), b) és c) pontjában rögzített javaslattevők kivételével - 2020. július 15. napjáig kell megküldeni Keszthely Város Polgármesterének.

(6) A beérkezett javaslatokról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület zárt ülésen dönt.

(7) A kitüntetésekhez, díjakhoz, címekhez járó oklevélnek tartalmaznia kell:

 1. az adományozó nevét,
 2. az adományozott nevét,
 3. az adományozás jogcímét, indokait, keltét,
 4. az aláírásokat és Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete pecsétjét.

(8) Nem adományozható kitüntetés azon személyek számára, akiket jogerős büntető ítélet, vagy fegyelmi határozat elmarasztal. A kitüntetés visszavonható, ha az arra jogosult a kitüntetése viselésére méltatlanná válik. A visszavonásra vonatkozóan javaslatot tehet, aki az adományozást kezdeményezte és/vagy a képviselő-testület tagja. A visszavonásról a képviselő-testület zárt ülésen dönt.

(9) A jelen §-ban meghatározott kitüntetések átadására – amennyiben a képviselő-testület ettől eltérően nem határoz – 2020. augusztus 20.-ai városi ünnepségen kerül sor. 1. § A Rendelet 1. §-ában, 4. §- ában, 6. §-ában, 7. §-ában, 8. §-ában, 9. §-ában, 10. §-ában, 11. §-ában meghatározott kitüntetések adományozására 2020. évben nem kerül sor.


3. §  Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően adományozásra kerülő kitüntetések esetében kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet a 2020. december 31. napján hatályát veszti.

                                         Nagy Bálint                                     Dr. Gábor Hajnalka

                                         polgármester                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
21/2020. (IV.30.) rendelet
166 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!