nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
10/2015 (XI.26..)
Hatályos:2015-11-27 -tól
10/2015 (XI.26..)
Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 10/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testületének

10/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról


Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésben, 92. § (1)-(2) bekezdésben és 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1), (2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A  szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  11. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, az alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz rendkívüli települési támogatást állapít meg.”


2. § A Rendelet a következő 17/A §-sal egészül ki:

(1) „ Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig Vérteskethely községben lakóhellyel rendelkező 0-14 éves korú gyermek szülője, vagy törvényes képviselője részére jövedelemhatárra tekintet nélkül - kérelemre - december hónapban egyszeri települési támogatást állapít meg. A kérelem beadására tárgyév december 1. napjától december 11. napjáig van lehetőség. A kérelemről a polgármester december 15. napjáig dönt.

(2) A támogatás összege: 10.000,- Ft.

(3) A támogatás egy családban 1 személynek állapítható meg.


3. § A Rendelet a következő 17/B §-sal egészül ki:

(1) „ Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig Vérteskethely községben lakóhellyel rendelkező 65. életévét betöltött személy részére jövedelemhatárra tekintet nélkül - kérelemre - december hónapban egyszeri települési támogatást állapít meg. A kérelem beadására tárgyév december 1. napjától december 11. napjáig van lehetőség. A kérelemről a polgármester december 15. napjáig dönt.

(2) A támogatás összege: 5.000,- Ft.


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vérteskethely, 2015. november 25.


                         Tóth János                                                                           Dr. Cserhalmi Antal

                       polgármester                                                                                    jegyzőKihirdetés napja: 2015. november 26.                                                          Dr. Cserhalmi Antal

                                                                                                                               jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!