nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete
Hatályos:2014-03-25 -tól
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 10/2013.(VIII.05.) önkormányzati rendelettel)

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeleli el.A rendelet hatálya:

1. §.


A rendelet hatálya az önkormányzatra és a napköziotthonos óvodára terjed ki..2.§.


 1. A  képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének  címrendjét 2013. évre a  /2/-/3/ bekezdés szerint állapítja meg.
 2. Az önállóan működő költségvetési szervként gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet.   (5. számú melléklet tartalmazza.)
 3. Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot, amelyet a 3-4. sz. melléklet tartalmazza.

   


A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§.  (1) A képviselőtestület az önkormányzat, és az intézmény együttes 2013. évi módosított előirányzatának


                                                             102 477 000    Ft költségvetési   bevétellel

                                                                  111 388 000    Ft  költségvetési  kiadással

                                                               8 911 000  Ft    költségvetési hiánnyal

  állapítja meg.

  A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:

                                        111 388 000 Ft kiadással, ebből

                                          31 834 000 Ft személyi juttatással

                                            8 972 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal

                                           34 336 000 Ft dologi kiadással

                                          3 926 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatás

                                         14 769 000 Ft támogatásértékű működési kiadással

                                           1 752 000 Ft működési pénzeszköz átadással

                                             10 152 000 Ft felújítási kiadással

                                                1 045 000 Ft felhalmozási  célú pénzeszköz  átadással

                                                4 602 000 Ft fejlesztési hiteltörlesztéssel

                                                      10 fő költségvetési létszámkerettel

                                                        5  fő közfoglalkoztatási létszámelőirányzattal  állapítja meg.

   


  (2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési hiány belső finanszírozásához 1 916 e Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét és a külső finanszírozásához 6 995 e Ft fejlesztési célú hitelbevétel számbavételét engedélyezte.

  (3) 2013. év során a hitel tényleges felvételére csak a képviselőtestület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

  (4) A  Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármestert hatalmazza fel.

  (5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 8 911 e Ft-ban határozza meg.

  (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

  1. kiadási főösszegét    111 388 e Ft-ban
  2. bevételi főösszegét   111 388 e Ft-ban 

              határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint                                                                                 

  (7) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 10 főben állapítja meg, a 6. számú mellékletben részletezettek szerint.

  (8) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 5 főben határozza meg.  4. §.


  1. A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg .
  2. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.

  5. §.


  1. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3 és 4. számú melléklete alapján határozza meg


  1. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5. számú melléklete alapján határozza meg


  6. §.


  A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként a felújítási kiadásokat célonként a a 7.sz.  melléklet szerint hagyja jóvá.  7. §.


  A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat  feladatonkénti megoszlásban az 8 számú melléklet alapján hagyja jóvá.  8. §.


  A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 9. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.  9. §.


  A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


  10. §.


  1. Az önkormányzat a 2011. évi CXIV. Törvény /Stabilitási törvény/ szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.


  (2)       Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.


  11. §.


  A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


  12.§.


   (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza.


   (2) Az önkormányzat a 2013. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai  13.§.


  Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény  előirányzatait.


  14.§.


  Az  önállóan működő intézmény  (címek) a képviselőtestület által meghatározott   keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik.


  15.§.


  A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.


  16. §.


  Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  az általa elismert tartozásállományról – amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot és mértéke elérti az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át – a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet 14. számú melléklete szerinti formában és adattartalommal.


  17.§.


  A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 3. napján kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.


  18.§.


  A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb

         ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható.

         A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.

  Közcélú és közhasznú munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a.

             A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.


  19.§.


  /1/ Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

  /2/ Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 e Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200 e Ft összeghatárt – polgármesterre átruházza.

  /3/ A helyi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a  saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselőtestület döntése szerint időközönként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

  /4/ Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként  a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

  /5/ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


  20.§.


  A feladatmutatók alapján igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról.

  Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli.


  21. §.


  /1/ Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített /lekötött/ betétként történő elhelyezéséről a közös önkormányzati  hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

  /2/ Átmenetileg szabad pénzeszköznek /1/ bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselőtestületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.


  22.§.


  Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – kiemelten a bérleti díj – bevételeit   fejlesztési célra használja fel.


  23.§.


  Záró rendelkezések

  Ez a rendelet 2013. március 6-án lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1.-től kell alkalmazni.  Tuba  Erik                                                                                         Dr. Gál László

  polgármester                                                                                             jegyző  Csatolmányok

  Megnevezés méret
  Költésgvetési rendelet melléklete
  91.49 KB
  Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
  188 KB
  1. sz. melléklet
  1.68 MB
  2.sz.melléklet
  402.48 KB
  3.sz.melléklet
  778.27 KB
  4.sz.melléklet
  355.36 KB
  5.sz.melléklet
  390.34 KB
  6.sz.melléklet
  143.93 KB
  7.sz.melléklet
  182.89 KB
  8.sz.melléklet
  269.98 KB
  9.sz.melléklet
  237.51 KB
  10.sz.melléklet
  413.78 KB
  11.sz.melléklet
  219.3 KB
  12.sz.melléklet
  337.96 KB
  13.sz.melléklet
  191.59 KB
  14.sz.melléklet
  193.38 KB
  15.sz.melléklet
  167.69 KB


  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
  Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!