nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-05-01 -tól
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről

Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1992. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében és a 140/C. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Kölcse Nagyközség, Fülesd, Botpalád, Kispalád, Magosliget, Milota és Uszka községek Önkormányzataival történt egyeztetés után – a következőket rendeli el:


 1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet területi hatálya Sonkád és Mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulásában (továbbiakban: Társulás) tag önkormányzatokra: Sonkád, Kölcse, Fülesd, Botpalád, Kispalád, Magosliget, Milota és Uszka közigazgatási területére.


2. §


A Társulás által biztosított személyes gondoskodás formái:

 1. étkeztetésre,
 2. házi segítségnyújtásra,
 3. családsegítésre,
 4. idősek és fogyatékosok nappali ellátására. 1. Az étkeztetés


3. §


(1) Az étkeztetés tekintetében szociálisan rászorultnak tekinthető az igénylő ha:

 1. betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt vagy rokkantnyugdíjas,
 2. fogyatékossága, pszichiátriai betegsége indokolja,
 3. szenvedélybeteg,
 4. hajléktalan,
 5. étkeztetést önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti pszichiátriai betegség: a gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavarai tartoznak.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szenvedélybetegség: azok a magatartásmódok, melyek magukba foglalják bizonyos kémiai anyagok – károsító hatásuk és a környezet tiltása, büntetése ellenére történő – rendszeres fogyasztását, a hozzászokás és a függőség kialakulását.

(4) Az egészségi állapot, a pszichiátriai betegség és szenvedélybetegség fennállásáról a háziorvos vagy szakorvos által kiállított, aláírásával és bélyegzőlenyomatával hitelesített, a 3. melléklet szerinti  igazolást szükséges benyújtani. Hajléktalan személy esetében a kérelemhez a lakcímkártya másolatát is csatolni kell.


3. Az ellátás igénybevétele


4. §


(1) A Társulás által biztosított ellátások igénybevételére irányuló kérelmet a Sonkád és Mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központja (továbbiakban: Központ) intézményvezetőjénél (székhelye: 4954 Sonkád, Kossuth u. 18.), valamint a 1. mellékletben felsorolt telephelyeken/szolgáltatási helyeken lehet benyújtani a 3. melléklet szerinti nyomtatványon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemmel egyidejűleg a 8. és 9. melléklet szerinti nyilatkozatokat is meg kell tenni.

(3) Házi segítségnyújtás iránti kérelem esetén a szociális gondozó a rendelet 4. melléklete szerinti egyszerűsített előgondozási adatlapot állítja ki.

(4) Az intézményvezető az ellátás biztosításáról vagy  elutasításáról  az  5. melléklet szerinti értesítést küld az ellátást kérelmezőnek.

(5) Házi segítségnyújtás igénybevételéhez az ellátás megkezdése előtt gondozási szükséglet vizsgálatot végez az intézményvezető vagy az általa megbízott személy. A vizsgálat eredményéről az intézményvezető a 6. melléklet szerinti igazolást állít ki.

(6) Az intézményvezető és az ellátott közötti megállapodásra a 7. melléklet szerinti nyomtatványokat kell alkalmazni.

(7) Az intézményi jogviszonyt a (6) bekezdés szerinti megállapodás hozza létre. 1. Külön eljárás keretében és külön eljárás nélküli ellátás biztosítása


5. §


(1) A külön eljárás keretében biztosított ellátás esetei:

 1. aki önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg,
 2. háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,
 3. szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,
 4. kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.


6. §


Az intézményvezető külön eljárás nélkül valamennyi ellátást nyújthatja, ha a kért szolgáltatás hiánya az igénylő életét, testi épségét veszélyezteti.


 1. Az ellátás megszüntetésének esetei és módjai


7. §


Az intézményvezető az ellátást az egyéb jogszabályokban foglalt esetekben, az ott meghatározott eljárási szabályok figyelembevételével és a rendelet 9. §-ban foglalt esetben

szünteti meg. 1. Az ellátásért fizetendő térítési díjak


8. §


(1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A kiszállításért külön díjat nem kell fizetni.

(2) A házi segítségnyújtás térítési díj mentes.

(3) Az idősek és fogyatékosok nappali ellátása étkeztetés nélkül térítés díj mentes.

(4) A fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel térítési díj köteles.

(5) Az (1) és (4) bekezdés szerinti térítési díjakat a 2. melléklet tartalmazza.9. §


(1) A térítési díjat a tárgyhót követő hónap utolsó napjáig utólag köteles a térítési díj fizetésére kötelezett megfizetni.

(2) Az ellátott fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén az intézményvezető vagy az általa megbízott személy 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja - 10. melléklet szerinti nyomtatványon - az ellátottat az esedékességet követő napon tartozásának rendezésére.

(3) Amennyiben az ellátott a (2) bekezdésben foglaltaknak határidőre nem tesz eleget, az intézményvezető az ellátást írásban megszünteti. Erről a 11. melléklet szerinti értesítést küld.
 1. Záró rendelkezések


10. §


(1) Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 13/2011. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet.Sonkád, 2012. április 23.Bandics Zsigmond s.k.

Dr. Görbe Zsolt s.k.

Polgármester

Körjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!