nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-01 -tól
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
a községi közművelődési feladatok ellátásáról

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Rábakecöl Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) fenntartásában működő közösségi színtérre,

b) továbbá azokra a szervezetekre, magánszemélyekre, civil közösségekre, melyekkel az önkormányzat törvényben meghatározott és helyi döntéssel felvállalt közművelődési feladatok ellátására helyi közművelődési megállapodást köt, illetve a közművelődési célok megvalósításában az önkormányzattal együttműködő szervezetekre,

c) a helyi közművelődési tevékenység megvalósításában részt vevő magánszemélyekre.


2. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és kiemelt céljai


2. § (1) A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei:

a) Az önkormányzat egyetlen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem lehet elkötelezett.

b) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatokat, amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények vagy civil szervezetek, illetve magánszemélyek látnak el.

c) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a civil közösségek szervezetek, természetes személyek, valamint kulturális tevékenységet is végző gazdálkodó szervezetek közreműködését.

d) Az önkormányzat biztosítja, hogy a település lakói a közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak.


(2) A közművelődési feladatok ellátásának kiemelt céljai:

a) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.

b) A község hagyományainak ápolása, helyi értékek védelmének erősítése.

c) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek segítése.

d) Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása.

e) A különböző életkori csoportok kulturális tevékenységének segítése.

f) Az élet minőségének, az ünnepek örömének gazdagítása.

g) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése. A település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele.


3. Az önkormányzat közművelődési feladatai és azok ellátásának szervezeti keretei


3. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott Soós Imre Kulturális Központ, valamint a Könyvtári Információs és Közösségi Hely (továbbiakban: könyvtári szolgáltató hely) működési keretei között látja el.

(2) A könyvtári szolgáltató hely működtetése a Győr-Moson-Sopron Megyei Könyvtárral kötött külön megállapodás alapján történik.


4. § A Közösségi Ház működési keretei között ellátandó feladatok:

a) A település hagyományainak, természeti és művészeti értékeinek bemutatása, lokálpatriotizmus erősítése.

b) A magyar kultúra értékeinek közvetítése. A művészetek befogadásának segítése.

c) A szabadidős szokások formálása, a már meglévő kulturális hagyományok ápolása, szórakozási alkalmak biztosítása.

d) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése.

e) Ellátja az IKSZT címbirtokossághoz kapcsolódó szolgáltatásokat, így különösen:

ea) közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése;

eb) helyszín biztosítása civil szervezetek számára;

ec) egészségfejlesztési programok megvalósítása;

ed) ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont működtetése;

ee) közművelődési programok szervezése;

ef) a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése;

eg) olvasósarok működtetése;

eh) közösségi internet hozzáférés biztosítása.


5. § A könyvtári szolgáltató hely működtetésében az önkormányzat által ellátandó feladatok:

a) Az önkormányzat ellátja a lakosság nyilvános könyvtári ellátásának kötelező feladatából eredő teendőket.

b) Rendszeres nyitva tartással, könyvtáros alkalmazásával, a lakosság részére térítésmentesen működteti a könyvtári szolgáltató helyet.

c) Gondoskodik a helyiség fűtéséről, világításáról, takarításáról, az állomány és a berendezések biztosításáról

d) Költségvetésében gondoskodik a könyvtári szolgáltató hely helyiségének működési feltételeiről.

e) Az elektronikus információ szolgáltatások igénybe vételéhez szélessávú internet szolgáltatást biztosít.4. A közművelődési tevékenység finanszírozása


6. § Az önkormányzat az e rendeletben megfogalmazott közművelődéssel kapcsolatos feladatait éves költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás és egyéb támogatás, valamint a különböző alapítványoktól, egyéb szervezetektől pályázati úton elnyerhető pályázati összeg.


5. A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek


7. § (1) Az önkormányzat épít a községben működő civil, egyházi, és gazdálkodó szervezetek, egyesületek, alapítványok segítségére és együttműködésére a közművelődési feladatainak eredményes végrehajtásában.

(2) A Képviselő-testület közművelődési feladatainak ellátásával kapcsolatos tervezési, szervezési, számviteli, pénzügyi feladatokat a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el.


6. Záró rendelkezések


8. § E rendelet 2017. június 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatokról szóló 9/2002.(IX.30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.  Tuba Erik                                                                                                             Dr. Gál László

polgármester                                                                                                                 jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!