nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2014-02-13 - 2018-08-22
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről szóló 5/2002.(VI.25.) rendelet módosításáról.

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2014.(II.11.)

rendelete
a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről szóló 5/2002.(VI.25.) rendelet módosításáról.


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv., valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35.§.-a alapján, az Alaptörvény 32. cikkében foglalt felhatalmazás alapján  a helyi környezet védelméről, a  települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről szóló 5/2002(VI.25.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

  1. §.

Az 5/2002.(VI.25.) rendelet 4.§ (13) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza:


4.§(13) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ g) pontja alapján és a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott mértékben és terjedelemben jogosult. Ezek az adatok a következők:

            a) a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve.

            b) a közszolgáltatás igénybe vételének jogcíme. (tulajdonos, bérlő, használó)

A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt személyes adat nyilvánosságra hozatalára.


  1. §.

Az 5/2002.(VI.25.) rendelet 4.§ (14) bekezdése a következő rendelkezéseket tartalmazza:


4.§(14) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatási díjfizetésre kötelezett számla ellenében, utólag köteles megfizetni. A közszolgáltatási díj összegét a közszolgáltató évente négy alkalommal, a negyedévet követő hónapban (azaz április, július, október és a tárgyévet követő év január hónapban) számlázza, a fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 8 nap.


A vállalkozásoknak a szolgáltató a díjat tárgyhót követő hónapban számlázza, a fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 8 nap.


A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a díjfizetési időszakban ürített hulladékmennyiség szorzata.           


A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.3.§Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
            dr Hercz Judit                                                                          Léránt Ferenc

                 jegyző                                                                                  polgármesterKihirdetve: 2014. február 11.
            dr Hercz Judit

                jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!