nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 6/2014(VII.19.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-07-21 - 2016-06-29
Somberek Község Képviselő-testületének 6/2014(VII.19.)önkormányzati rendelete
Köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ellátásának rendjéről


Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Ht.) 35.§-ában, és a 88.§. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A RENDELET CÉLJA


1. § (1) Jelen rendelet célja:

a) Somberek község lakosságának védelme, a város természeti és épített környezetének megóvása, a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel,

b) a hulladék által okozott terhelések minimalizálása, a község szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék lehető legnagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetet kímélő ártalmatlanítása.

E célok megvalósítása érdekében a község közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy

-  az a település környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet  terhelése és igénybevétele csökkentjen;

- biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőégének megfelelő kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását.


(2) A Képviselő- testület a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a Ht.-ben foglalt alapelveket, a hatáskörébe tartozó kérdésekben meghatározza a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségei.2.§ (1) E rendelet területi hatálya Somberek község közigazgatási területére terjed ki.


(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) valamennyi ingatlanhasználóra

b) a közszolgáltatóra.


(3) E rendelet tárgyi hatálya a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra terjed ki.


(4) E rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki

- a termelési hulladékra,

- a háztartási veszélyes hulladék kivételével a veszélyes hulladék gyűjtésére, átvételére, 

   szállítására és kezelésére,

-  az állati eredetű hulladékra.


(5) Somberek község Önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosnál (birtokos, használó) keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.


(6) Somberek község Önkormányzata a Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérség regionális szilárdhulladék –gazdálkodási rendszer megvalósítására létrehozott Önkormányzati Konzorcium – a továbbiakban Konzorcium – tagjai által meghatározott sióvölgyi ellátási területhez és az e területre szervezett regionális hulladékkezelési közszolgáltatási rendszerhez tartozik.


(7) Az önkormányzat és a Közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, amely tartalmazza a tevékenység ellátásának határnapjait és időtartamát is.


(8) A közszolgáltató olyan hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és legalább C/I.-es OHÜ minősítéssel rendelkező gazdasági társaság, amely nonprofit formában működik, a tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik (begyűjtés, szállítás, kezelés), továbbá az egyes hulladékfajták  kezelésére valamint a begyűjtő-járművek tárolására alkalmas telephellyel rendelkezik.  


FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK


3.§ (1) A rendeletben használt fogalmakra a Ht., illetve a végrehajtására kiadott rendeletek, továbbá a Polgári törvénykönyv fogalom meghatározásait – a hivatkozott jogszabályok szerinti alapelvek és tartalom alapján értelmezve – kell alkalmazni. A fogalmak tartalmának ütközése esetén – amennyiben nem a Ptk., kogens fogalmairól van szó – a Ht., illetve a végrehajtási rendeletei szerinti fogalom meghatározás és értelmezés irányadó.


II. FEJEZET

A KÖZSZOLGÁLTATÁS

A KÖZSZOLGÁLTATÁS TARTALMA


4.§ (1) A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a)  az ingatlanhasználó által az ingatlanon gyűjtött vegyes hulladék gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítménybe való szállítására;

b) az ingatlanon elkülönítetten gyűjtött papír-, és műanyaghulladék valamint a biológiailag lebomló hulladék elszállítására;

c) a hulladékgyűjtő szigetre telepített gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék elszállítására, környezetének tisztántartására;

d) a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező nagydarabos és a lomtalanítás körébe vont lom hulladék gyűjtésére és szállítására;

e) hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvar üzemeltetésére, valamint a hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való elszállítására;

f) átrakóállomás és komposztáló-telep üzemeltetésére


(2) A közszolgáltatás kiterjed a természetes személy ingatlanhasználónál keletkező és a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékokra, amelyek gyűjtésére a közszolgáltató engedélye kiterjed, így különösen:

- kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,

- elem-, és akkumulátor hulladék,

- gumiabroncs hulladék,

- fáradt olaj, étolaj, zsír hulladék,

- lom hulladék,

- biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére és kezelésére.
A KÖZSZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE


5.§ (1) Az ingatlanhasználó az Önkormányzattal hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltatóval a közszolgáltatás igénybevételére az e rendeletben foglalt esetben egyedi szerződést (a továbbiakban: közüzemi szerződés) köt, azzal, hogy a díjfizető külön szerződés alapján az Önkormányzat.


(2) A közüzemi szerződés a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között az (1) bekezdésben foglaltak hiányában akkor is létrejön, ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatást igénybe veszi, vagy ha a közszolgáltatás részére rendelkezésre áll. A rendelkezésre állás megállapítható,  ha az adott ingatlant a közszolgáltató begyűjtési útvonala érinti. (3) A közüzemi szerződés időbeli hatálya megegyezik a közszolgáltató és az Önkormányzat között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés időbeli hatályával.


A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI

A KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI


6.§ (1) A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. által kiállított minősítő okirattal rendelkező gazdasági társaság, amely a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a közszolgáltatást igénybe vevőtől összegyűjti, átveszi, elszállítja illetve gondoskodik annak kezeléséről.


(2) A közszolgáltató:

- gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról,

- a begyűjtött és elszállított hulladék kezelésére szolgáló létesítményeket üzemelteti

- biztosítja az OHÜ által kiadott minősítő okirat folyamatos meglétének fennállását ,

-a közszolgáltatás ellátásához szükséges számú és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja és fenntartja, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazza,

-  a szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat elvégzi,

- a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő, a jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, továbbá működteti a jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott nyilvántartási rendszert

- a közszolgáltatás teljesítésével összefüggésben a közszolgáltatási tevékenységéről készült beszámolót az Önkormányzat Képviselő-testülete részére megküldi,

- a fogyasztók számára a jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtet,

- az elvégzett, vagy felajánlott közszolgáltatás díját az ingatlanhasználótól a vonatkozó jogszabályokban és az e rendeletben foglaltak szerint beszedi.


(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék begyűjtésének és szállításának rendjét – a képződő hulladék mennyiségének figyelembevételével meghatározza, és arról az ingatlanhasználót a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja.


(4) A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:

a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített a jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott gyűjtőedényben kerül átadásra, 

b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot a Ht.-ben foglaltak megszegésével helyezték el, és azt a közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé,

c) a gyűjtőedényben több hulladékot helyeztek el, és emiatt az túltöltött, vagy a gyűjtőedény nem zárható le, és emiatt a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges,

d) a többlethulladék vagy a zöldhulladék nem a közszolgáltató által  e célra rendszeresített zsákban került kihelyezésre, vagy

f)  megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet,

g) szemrevételezéssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak.


(5) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. Az ingatlantulajdonos köteles a megtagadáshoz vezető okot vagy okokat megszüntetni, illetőleg a megszüntetésről gondoskodni.


(6) A hulladék elszállításának (3) bekezdésben meghatározott okból történő megtagadása az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét nem érinti.(7) A közszolgáltató az ingatlanhasználó által a hulladékudvarba beszállított hulladék átvételét megtagadja, ha az ingatlanhasználónak közszolgáltatási díjhátraléka van, és/vagy írásbeli közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkezik.(8) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében a kistérségi körzetközpont közigazgatási területén ügyfélszolgálatot működtet.AZ INGATLANHASZNÁLÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS  KÖTELEZETTSÉGEI


7.§ (1) Az ingatlanhasználó az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást az e rendeletben meghatározott gyakorisággal igénybe veszi és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékait a közszolgáltató részére rendszeresen átadja.


(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az ingatlan területén képződő, nem elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladékát a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja.


(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az ingatlan területén képződő, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladékának kezeléséről a Ht-ben foglaltak szerint gondoskodik, így e hulladékát a közszolgáltató részére is átadhatja.(4)  Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat fizet.


(5) Az ingatlanhasználó a hulladéka közszolgáltatónak történő átadásáig a települési hulladék gyűjtésére, tárolására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott gyűjtőedényt köteles igénybe venni.(6) Az ingatlanhasználó  köteles továbbá a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét,  testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község épített és természetes környezetét ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

Az ingatlanhasználó alapvető kötelessége, hogy az ingatlanán képződő hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa, továbbá részt vegyen a községben működő szelektív hulladékgyűjtésben.


 (7) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére a közszolgáltatóval közüzemi szerződést köt. Amennyiben az ingatlanhasználó írásbeli közüzemi szerződés-kötési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a közszolgáltató – a használó egyidejü értesítése mellett – ingatlanonként 1 db 70 literes edényzet heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz addig az időpontig, amíg az ingatlanhasználó szerződéskötési kötelezettségének eleget nem tesz.(8) Az ingatlanhasználó a személyében, személyes adataiban, az ingatlan használati viszonyaiban, a gyűjtőedényzet darabszámában vagy méretében, bekövetkező változást, a változástól számított 15 napon belül a közszolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti. A bejelentés elmulasztásából eredő jogkövetkezményeket az ingatlanhasználó viseli.(9) Az ingatlan használója köteles a közszolgáltató által meghatározott típusú gyűjtőedényzetet beszerezni, a hulladék gyűjtéséhez azt használni, karbantartásáról és tisztántartásáról, elhasználódás esetén annak pótlásáról gondoskodni és azt a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott matricával ellátni.(10) A gyűjtőedényt az ingatlan használója a saját ingatlanán köteles elhelyezni. Az edényzetet csak a szállítás napján szabad kihelyezni a gyűjtőjárat által megközelíthető módon az ingatlan közútcsatlakozása mellé úgy, hogy az a közúti forgalmat ne akadályozza és a közterületben kárt ne okozzon. Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadályok nem teszik lehetővé (pl.: közökben) az edényzet átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik.


(11) Az ingatlan használója a gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző nap 18 órától helyezheti ki a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. A közszolgáltató a gyűjtőedényzetet oda helyezi vissza, ahova az ingatlanhasználó kihelyezte.A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELÁTÁSÁNAK RENDJE


A vegyes hulladék gyűjtése


8.§ (1)A vegyes háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényzetbe nem helyezhető el:


a) folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely   veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét

b) települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen:

          - építési és bontási hulladék

                - állati tetem

                -  hulladékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék

- állati ürülék.
(2) A gyűjtőedényzetet az ingatlanhasználó az ingatlan területén belül, vagy zárható helyen, tárolóban helyezi el úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek, állatok ne férjenek hozzá. Gyűjtőedényzetet közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a közterület-használatra vonatkozó jogszabályok megtartásával, az ott szabályozott engedély vagy közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.(3) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező háztartási vegyes hulladékát a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített – egyedi azonosító emblémával ellátott – gyűjtőedényzetben illetve a jelen rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén zsákban adja át. A közszolgáltató által rendszeresített jelzés nélküli edényzet ürítését a közszolgáltató jogosult megtagadni.(4) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó számára a szabványos tárolóedényzet használata kötelező. A közszolgáltató által rendszeresített – választható – gyűjtőedények jegyzékét, és a bennük tárolható hulladékok fajtáját és mennyiségét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  


(5) A vegyes hulladék ürítésének minimális gyakorisága az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet alapján családi házas övezetben heti egy alkalom. A közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés a fentieknél szigorúbb feltételeket, nagyobb gyakoriságot is meghatározhat.


  (6) A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de minimum 70 liter tárolókapacitás rendelkezésre álljon mind a családi házas, mind a földhivatali nyilvántartásban társasházi lakásként, üdülőként bejegyzett ingatlanok esetén.


  (7)A szerződött űrtartalmú edényzetben elhelyezhető hulladékmennyiséget alkalomszerűen meghaladó egyes hulladék kizárólag a közszolgáltatótól vásárolt jelzéssel ellátott zsákban helyezhető el. A jelzett zsák ára tartalmazza a hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának költségét. Amennyiben a többlet vegyes hulladék elhelyezése nem a jelzéssel ellátott zsákban kerül kihelyezésre , úgy a közszolgáltató a többlethulladék elszállítását megtagadja. 


  Hulladékgyűjtő szigetek, hulladékudvar


  9.§ (1) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, üveg hulladékot az    ingatlanhasználó a közszolgáltató által üzemeltett lakossági hulladék-szigeteken közvetlenül elhelyezheti. A kijelölt gyűjtőszigeteket a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


  (2) A Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban - a létesítésére kiadott engedélyben foglaltak szerint - a települési szilárd hulladék hasznosítható, valamint - a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - veszélyes hulladék összetevői gyűjthetők be. A hulladékgyűjtő udvarban ártalmatlanítási művelet nem végezhető.


  (3) A közszolgáltató által átvehető hulladékok jegyzékét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


  (4) Veszélyes hulladék esetén egy ingatlanhasználótól alkalmanként legfeljebb 100 kg mennyiségű hulladék vehető át.  (5) Gyűjtősziget és hulladékudvar használata esetén a hulladéknak elhelyezés céljára történő szállításáról az ingatlan használója gondoskodik.


  (6)  Közszolgáltató megtagadhatja a hulladékudvarra szállított települési szilárd hulladék átvételét és elhelyezését, ha az adott hulladék hulladékfajta szerinti elkülönítése nem felel meg a szelektív gyűjtés jogszabályban meghatározott követelményeinek.


  Lomtalanítás


  10.§ (1) A lomhulladék az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzet méreteit meghaladja. 


  (2) A lomhulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal külön megrendelés alapján, külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. (lomtalanítás).


  (3) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényben el nem helyezhető lomhulladékot szállítja el.  (4) A lomhulladékot az ingatlanhasználó elszállítás céljából az ingatlanán gyűjti, a lomhulladék közterületre nem helyezhető ki. 
  (5) Lomtalanítás keretében nem gyűjthető:

  - építési és bontási hulladék

  - gumiabroncs hulladék

  - gépjármű-roncs vagy termékként tovább nem használható jármű

  - az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék

  - veszélyes hulladék

  - háztartásokban keletkező vegyes hulladék

  - elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, vagy fém hulladék

  - kerti biohulladék.


  Amennyiben a lomtalanítás során az (5) bekezdésben felsorolt hulladékkal vegyes hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató az elszállítás és elhelyezés díját jogosult az ingatlanhasználó felé kiszámlázni. 

  (7) A lomtalanítás módjáról, számának alakulásáról a Közszolgáltató az Önkormányzattal évente egyeztetni köteles.


  Elektronikus hulladék kezelésére vonatkozó szabályok


  11.§ (1) Az elektronikai hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, a közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – a külön közszolgáltatási díj, vagy egyéb ellenszolgáltatás felszámítása nélkül – gondoskodik.


  (2) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kizárólag a természetes személy ingatlanhasználónál, a háztartásokban keletkező elektronikus hulladékot szállítja el.


  (3) az elektronikai hulladékot a természetes személy ingatlanhasználótól elszállítás céljából a közszolgáltató az általa közzétett hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időpontban veszi át.


  LAKOSSÁGI EREDETŰ EGYÉB SZILÁRD HULLADÉK


  12.§(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás nem terjed ki

  a) az építési-bontási hulladékra,

  b) a veszélyes hulladékra, kivéve a 11.§ (2) bekezdésében foglalt veszélyes hulladékot.


  (2) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó, az (1) bekezdésben megjelölt hulladékának begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, illetve hasznosítására a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. üzemeltető szolgáltatását igénybe venni.


  (3) A közszolgáltatás alá nem tartozó építési-bontási hulladék konténerrel történő szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa és kezelője a közterület tisztán tartására vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni.

  Az ingatlanhasználó az építési-bontási hulladékot (építési törmelék; üvegalapú, szálas anyagok hulladékai; csomagolási üveghulladék; beton; tégla; cserép és kerámia; beton, tégla és cserép valamint kerámia keveréke; üveg; föld és kövek; talaj és kövek;) az e célra létesített inert hulladéklerakóban helyezheti el.


  (4) Építési-bontási hulladék e célra rendszeresített hulladéklerakóban történő elhelyezése díjköteles.


  A közszolgáltatás díja, díjfizetés


  13.§ (1)A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználót terhelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját Somberek község Önkormányzata téríti meg a Közszolgáltató részére.  (2)Az Önkormányzat a közszolgáltatási díjat ingatlanonként 1 darab gyűjtőedényzet vonatkozásában téríti meg az ingatlanhasználó helyett a Közszolgáltató felé.


  (3)A (2) bekezdéstől eltérő mennyiségű gyűjtőedényzet használata esetén az ingatlanhasználó a Közszolgáltatóval egyedi közüzemi szerződést köt és a közszolgáltatás díját a Közszolgáltató részére megfizeti.


  (4)Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az önkormányzat, ha a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit az ingatlanhasználó nem teljesíti, feltéve, ha az ingatlan használó részére a közszolgáltató

  – a közszolgáltatást felajánlja, illetve

  – a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.


  (5)A közszolgáltató teljesítésre rendelkezésre állása megfelelő igazolásának tekintendő, ha a meghatározott járatnapon a járat útvonala az ingatlanhasználó ingatlanát érinti.


  (6)Az ingatlanhasználó megtagadhatja a közszolgáltatási díj megfizetését, ha a közszolgáltató az e rendelet szerinti közszolgáltatási kötelezettségének felróható módon nem tesz eleget.


  (7)Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése az (4) bekezdés szerint, ha a szolgáltatás nyújtásában a közszolgáltatót az időjárás vagy más elháríthatatlan külső ok akadályozta, és a közszolgáltató a mulasztását az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta. Ugyancsak nem tagadható meg a díjfizetés, ha az ingatlanhasználó a gyűjtési napon a gyűjtőedényt nem helyezte ki, és emiatt a közszolgáltatás meghiúsult.
  (9)Az Önkormányzat a közszolgáltatási díjat – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a közszolgáltató részére


  (10)A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban a közszolgáltatási díjat fizető a közszolgáltató felé írásban kifogást emelhet. A kifogásra a közszolgáltató annak kézhezvételét követő 15 napon belül válaszolni köteles.


  (11)A közszolgáltatási díjhátralék behajtására a Ht. 52.§-ban foglaltak irányadók.  A közszolgáltatás szüneteltetése


  14.§ (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatóhoz intézett, e célra rendszeresítetett kérelmében a közszolgáltatás szüneteltetését kezdeményezheti, ha

  - az ingatlant 90 napot meghaladó időtartamban nem lakja (időlegesen használt ingatlan), és

  - az ingatlant egyéb módon (bérbeadás, szívességi lakáshasználat, bárminemű egyéb hasznosítás)   útján nem hasznosítja, és

  - a szüneteltetés jogalapját a szüneteltetés kezdő és befejező időpontjában mért vízfogyasztás adataival a közszolgáltató közreműködésével igazolja, és

  - a gyűjtőedényzetet azonosító matricát a közszolgáltató felé a szüneteltetés kezdő időpontjáig leadja, és hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátraléka nincs.  (2) A hulladékkezelési közszolgáltatás kizárólag az (1) bekezdésében felsorolt feltételek együttes fennállása esetén szüneteltethető.
  (3) A szüneteltetés iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével kezdeményezhető a közszolgáltató ügyfélszolgálatán.   (4) A közszolgáltatás szüneteltetése a közszolgáltató ügyfélszolgálatán írásban – az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével – a szünetelés kívánt kezdő időpontját megelőzően legalább 15 nappal kezdeményezhető az e célra rendszeresített formanyomtatványon. A határidő elmulasztása jogvesztő.


  (5) A közszolgáltatási jogviszony szüneteltetésének legrövidebb időtartama 6 hónap, amelynek elteltével a közszolgáltatás külön értesítés nélkül visszaáll, kivéve, ha az ingatlanhasználó újabb szüneteltetési kérelmet terjeszt elő.
  (6) A szüneteltetés csak a tárgyhónap első napjával kezdődhet és teljes hónapra vehető igénybe.   (7) A kérelmező ingatlanhasználó a szüneteltetés jogalapját (az ingatlan használaton kívüliségét) az ingatlanon a szüneteltetés kezdő és befejező időpontjában mért vízfogyasztás adataival igazolja. A vízfogyasztás adatait a közszolgáltató az ingatlanhasználó közreműködésével rögzíti a kérelem megfelelő rovatában.  (8) Amennyiben a szünetetetés kezdő és befejező időpontjában rögzített vízmennyiség között lényeges eltérés mutatkozik, úgy az ingatlanhasználót a szüneteltetés teljes időtartamára közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség terheli. Lényeges az eltérés, ha a havi fogyasztás eléri vagy meghaladja a havi 0,2 m3 vízmennyiséget.  (9)Amennyiben a szünetelés időtartama alatt az ingatlanon hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a közszolgáltató köteles a hulladékot elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni.   (10)A szünetelés ideje alatt a közszolgáltatás önkormányzat felé történő számlázása is szünetel.


  A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


  15.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet a Ht.-ben meghatározott adatok feltüntetésével. Az adatokat a közszolgáltatás ellátása, illetve ellenőrzése céljából kizárólag a közszolgáltató jogosult kezelni, illetve az Önkormányzat, mint ellátásra kötelezett jogosult megismerni.
  (2)A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az Info. Tv. rendelkezéseinek megfelelően jár el.


  (3)A közszolgáltató biztosítja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


  III. FEJEZET


  KÖZTISZTASÁGGAL ÖSSZEGÜGGŐ FELADATOK


  16.§ (1) A köztisztaság fenntartásában mindenki köteles hathatósan közreműködni. Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni.  (2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a járdák, udvarok, kertek, továbbá az ingatlanhoz tartozó valamennyi - közterületnek nem minősülő - terület rendszeres tisztántartásáról, a lakóházak, illetőleg üvegfelületek gondozott megjelenése érdekében azok rendszeres tisztán - és karbantartásáról.


  (3) Közterületeken keletkezett szemét eltakarításáról, összegyűjtéséről és a közszolgáltatóval kötött  szerződés szerinti elszállíttatásáról, továbbá a közterületek tisztántartásáról a helyi önkormányzat gondoskodik.


  (4) A síkosság elleni védekezésről a helyi önkormányzat gondoskodik, a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet (továbbiakban: Szabályzat) mellékletében foglaltak alapján, valamint a IV-V  közútkezelési szolgáltatási kategóriákra vonatkozó előírásainak megfelelően.


  (5) Az Önkormányzat köteles az utcai hulladékgyűjtő tartályok felállításáról és azok folyamatos üríttetéséről gondoskodni. Kivételt képeznek a kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint a vendéglátó helyek, amelyek tulajdonosai kötelesek az általuk működtetett ingatlan előtt hulladékgyűjtő edényt kihelyezni és azt rendszeresen üríteni.


  (6) Az ingatlan előtt lévő járdaszakasz állandó tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkosság megszüntetéséről az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni. A tisztántartási kötelezettség az ingatlan és a járda, a járda és a közút közötti üres, füves vagy virágos sávra is vonatkozik, ideértve a vízelvezető árkot is.  (7) Az ingatlan tulajdonosa tartozik az ingatlanról a gyalogjáróra kinyúlt ágak, bokrok folyamatos nyeséséről gondoskodni.  (8) Az ingatlan előtt lévő járda tisztántartása során a szemetet tilos a vízelvezető árokba vagy az úttestre seperni. Az ingatlan belső területéről (udvar, stb.) havat, jeget a közterületre szállítani tilos, illetve csak kijelölt helyre szabad.


  (9) Ha a kötelezett az ingatlan előtti járdaszakaszt az észleléstől számított 4 órán belül, de legkésőbb 17 óráig nem tisztítja meg a hótól, jégtől és nem teszi közlekedésre alkalmassá, az Önkormányzat a mulasztó költségére elvégeztetheti a tisztítást.


  (10) Szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt az üzemeltető köteles tisztántartani, tekintet nélkül arra, hogy a szemét saját tevékenységéből származik-e vagy sem. A zárás előtt köteles meggyőződni az előbb felsorolt helyiségek előtti területek tisztaságáról. Az áru lerakása következtében keletkezett szemetet (hulladékot) az üzemeltető köteles az áruszállítást követően haladéktalanul eltakarítani.


  (11) Az utcai, valamint egyéb elárusítóhelyek (bódék, pavilonok, stb) árusai kötelesek az árusítás során keletkező hulladékot összegyűjteni, az árusítóhelyek közvetlen környezetét tisztán tartani.  (12) Közterületen szennyezőanyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a közterületet ne szennyezze. Ha szállítás közben a közterület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője azt eltávolítani és a további szennyeződést megakadályozni köteles.  (13) A közterületről az állati hulla elszállítása- amennyiben az állat tulajdonosa nem állapítható meg, az Önkormányzat feladata, aki köteles nyomban intézkedni az erre a célra kijelölt állati eredetű hulladékgyűjtő helyre történő elszállításáról, valamint az állati eredetű hulladék ártalmatlanítása iránti intézkedések haladéktalan megtételéről.  Záró rendelkezések
  Jelen rendelet 2014. július 21. napján lép hatályba, és ezzel egyidejüleg Somberek Község Önkormányzatának a köztisztaságról és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló többszörösen módosított 15/2009.(X.19.)önkormányzati rendelete hatályát veszti.
              Csoboth Tamás s.k.                                             Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna s.k.

              polgármester                                                                     jegyző                                                                                                                                     Jelen rendelet Somberek Község Önkormányzat hirdetőtábláján, és a helyi kábeltelevizión keresztül 2014. július 19. napján kihirdetésre került.


  Somberek, 2014. július 19.                                        Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna s.k.

                                                                                                jegyző
  Csatolmányok

  Megnevezés méret
  6_2014. ör. 1. melléklete
  11.84 KB
  6_2014. ör. 2. melléklet
  5.58 KB
  6_2014. ör. 3. melléklet
  17.12 KB


  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
  Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!