nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyarszecsőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-07-11 -tól
Magyarszecsőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Magyarszecsőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező települési folyékony hulladékok összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása. Ennek érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről a közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.


2. §


A rendelet hatálya Magyarszecsőd község közigazgatási területén lévő azon ingatlanok tulajdonosaira, használóira, természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki, akiknek az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elvezetése és ártalommentes elhelyezése szennyvízcsatorna hálózat útján nem megoldott.


3. §


(1) Magyarszecsőd Község Önkormányzat a közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja a község teljes közigazgatási területén.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantását, szállítását csak a közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat útján jogosultságot nyert közszolgáltató végezheti. A közszolgáltatás végzésének feltétele a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján az önkormányzattal megkötött hatályos szerződés.


(3) E rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt Vasi Ja-Sa Kft.-t (9935 Szőce, Petőfi S. u. 7.: Tel:+36/30/9726-414; fax:06/95/9115662) kell érteni, a község teljes közigazgatási területén 2019.június 30. napjáig.


(4) Elhelyező telep: körmendi a települési folyékony hulladék fogadását, ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő műszaki létesítményekkel ellátott, hatósági engedéllyel rendelkező, szennyvíztisztító telep (továbbiakban: telep).


4. §


(1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és az ártalmatlanítás céljából történő átadásra vonatkozó közszolgáltatást.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint haladéktalanul saját költségén köteles gondoskodni.


(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására szolgáló gépjárművek tárolására engedélyezett telephellyel kell rendelkezni a közszolgáltatónak.


(4) A közszolgáltató felelős a nemközművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyező telepre történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep üzemeltetőjével igazoltatni kell.


5. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és szállítására vonatkozó szerződés a tulajdonos és a szolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számítva 2 munkanapon belül elvégezni.


(2) A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél), vagy telefonon.


(3) A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott közszolgáltatás elvégzését nem tagadhatja meg.


(4) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő adatait (név, születési dátum valamint a lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli.


(5) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles az igénybevevő aláírásával igazoltatni.


(6) A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján jogosult beszedni.


(7) A közszolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonost e rendeletben előírtaknak megfelelően igénybe veszi-e a közszolgáltatást.


(8) A közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő tulajdonossal szemben a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint kell eljárni.


6. §


(1) Közcsatorna hiányában a tulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, környezetkárosítás nélküli ideiglenes tárolásáról és annak szükség szerinti elszállíttatásáról a közszolgáltatást ellátó szolgáltató igénybevételével gondoskodni.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan tulajdonosa olyan módon köteles végezni, hogy az közegészségügyi és környezetvédelmi előírásokat ne sértsen, másoknak kárt ne okozzon. Azzal az ingatlantulajdonossal szemben, aki az előírásoktól eltérően gyűjti a háztartási szennyvizet a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak alapján kell eljárni.


(3) A tulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.


(4) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal kötelesek igénybe venni.


(5) A tulajdonos köteles a kötelező munkák végzését tűrni, e célból a szolgáltatót – annak előzetes értesítése alapján – az ingatlanába beengedni, és a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.


(6) A tulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként szolgáltatási díjat köteles a szolgáltatónak számla ellenében megfizetni, és a számlát 5 évig megőrizni. A közszolgáltatás díjának legmagasabb mértékét az 1. melléklet tartalmazza.


(7) A tulajdonos a közszolgáltatás ellátása során köteles megadni az 5. § (4) bekezdésben rögzített személyes adatait.


7. §


Az önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy:

a./ a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlan tulajdonosa a keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e,

b./ a tulajdonos a szállítást e rendeletben megjelölt szolgáltatóval végezteti-e,

c./ a szolgáltató e rendeletben foglaltak alapján végzi a tevékenységét.


8. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Magyarszecsőd, 2014. június 25.






                           Károlyi Gyula                                                         dr. Baranyai Roland

                            polgármester                                                                     jegyző




Kihirdetési záradék:


A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került.


Magyarszecsőd, 2014. július 10.


                                                                                                           dr. Baranyai Roland

                                                                                                                      jegyző



Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet a 6/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
12.64 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!