nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-16 -tól
Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeleti el:


I.Általános rendelkezések


  1. §

A rendelet hatálya Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), annak szerveire, a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményre (a továbbiakban: Intézmény) terjed ki.II.A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg


2.§

(1)A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységet megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

[1](2) [2]A[3] [4]Képviselő-testület Kunadacs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének


      

       

 A Képviselő-testület Kunadacs Község Önkormányzata (a továbbiakban:

 Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének


      

        tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét                       292.954,- e Ft-ban,

        működési költségvetését                                                   287.903,- e Ft-ban,

        felhalmozási költségvetését                                                  5.051,- e Ft-ban,

        tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét                          292.954,- e Ft-ban,

        működési költségvetését                                                    278.007,- e Ft-ban,

        felhalmozási költségvetését                                                  14.947,- e Ft-ban,


        tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét              0,- e Ft-ban,


       a költségvetési hiány belső finanszírozására

       szolgáló előző évek maradványát, működési célra                         0,- e Ft-ban,

                                                              felhalmozási célra                0,- e Ft-ban,


       a költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó

       összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek,

       felhalmozási célú hitel felvételével                                                 0,- e Ft-ban,

       állapítja meg.

III. költségvetési bevételek és kiadások


3.§

(1)Az Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését és az engedélyezett létszámkeretét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.   


(3)A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.


(4)A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.


(5)A képviselő-testület a Hivatal 2016. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését és az engedélyezett létszámkeretét a 12., 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6)A képviselő-testület a Hivatal 2016. évi kormányzati funkciók kiadásainak alakulását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)A képviselő-testület az Intézmény 2016. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését és az engedélyezett létszámkeretét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8)A képviselő-testület az Intézmény 2016. évi kormányzati funkciók kiadásainak alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.


(9)A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.


(10)A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.


(11)Az önkormányzat 2016. évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amellyel adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.


IV. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok


4.§


(1)A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.


(2)A Képviselő-testület a bevételek tervezetét meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatait. A Képviselő-testület a feladat elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatait egyidejű változtatással csökkentheti.


(3)A költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat és azok között átcsoportosítást, sem tehetnek a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül.


(4)A költségvetési szervek a kiemelt előirányzataikon belül a részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. Az előirányzat módosítás következő évekre szóló kötelezettség vállalással nem járhat.


(5)A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott, illetve év közben módosított kiemelt előirányzataikat nem léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


(6)A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felül többletbevételüket a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.
5. §


(1)A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésről szóló ezen, rendeletét a pótelőirányzatok miatt negyedévenként, de legkésőbb a decemberi ülésen módosítja az addig bekövetkező ismert változások alapján.


(2)Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – legalább negyedévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő február 28-ig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.


(3)A Képviselő-testület az Intézményekhez történő önkormányzati biztos kirendelését az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 71. §- a szerint mértékben, időtartamban és lejárati időben határozza meg.


(4)A Hivatalnál és az Intézménynél jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5%-át nem haladhatja meg.


(5)Az önállóan működő valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a Képviselő-testület engedélyezhet.


(6)A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyezetés után kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
6. §


(1)A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt az (5)-(6) bekezdésekben foglalt előírások mellett.


(2)Az 5. § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magányszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.


(3)A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.


(4)Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.


(5)A 9. mellékletben felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.


(6)A Képviselő-testület a 3. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási tartalék főösszegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az általános tartalék összegét a 11. mellékletben állapítja meg. A polgármester a felhasználásról a 11. mellékletben szereplő általános tartalék előirányzat mértékéig jogosult dönteni. A döntésről a költségvetési rendelet soron következő módosítás alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.


(7)Az Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal számláin levő, a likviditási terv szerint átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult lekötött bankbetétben elhelyezni.


V. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok


7. §


(1)Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő- testület előzetes engedélye szükséges. Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.


(2)Az önkormányzat intézményének pénzellátását a hivatal, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.VI. Záró rendelkezések


8. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Farkas Ildikó                                                                                             Palla Tibor

      polgármester                                                                                                 jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetése 2016. február „15” napján az önkormányzat hirdető tábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


2016. február „15”                                                                                            

      Palla Tibor

                                                                                                                          jegyző[1]

A rendelet szövegét a 6/2016 (V.5j) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2016.05.06-tól

[2]

A rendelet szövegét a 13/2016 (IX.22.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2016.09.23-tól

[3]

A rendelet szövegét a 16/2016 (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.11.26-tól

[4]

A rendelet szövegét a 1/2017 (II.15.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017.02.16-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
6 melléklet
8.36 KB
13 melléklet
9.6 KB
17 melléklet
8.85 KB
18 melléklet
9.19 KB
1. melléklet
17.21 KB
2. melléklet
17.61 KB
3. melléklet
10.51 KB
4. melléklet
12.14 KB
5. melléklet
10.94 KB
7. melléklet
13.91 KB
8. melléklet
10.83 KB
9. melléklet
11.31 KB
10. melléklet
11.41 KB
11. melléklet
9.66 KB
12. melléklet
15.37 KB
14. melléklet
11.07 KB
15. melléklet
15.44 KB
16. melléklet
11.37 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!