nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (XI.14.) rendelete
Hatályos:2018-01-01 -tól
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (XI.14.) rendelete
a talajterhelési díjról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A §-nak (2) bekezdésében, és a 26. §. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1.§.-ának (1) bekezdésében és a 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Méréssel igazolt felhasználás hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999.(XII.28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti átalány alapján meghatározottak szerint kell megállapítani.

(2) A talajterhelési díjat a fizetésre kötelezett kibocsátó Nógrádsipek Község Önkormányzatának 11741062-15451361-08092000 számú Talajterhelési díj beszedési számlájára fizeti meg.


2. §


(1) A közműves ivóvíz szolgáltatója az önkormányzati adóhatóság felé adatszolgáltatásra köteles:

a) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles a tárgyévet követő év március 1. napjáig a kibocsátó tárgyévi vízfogyasztásáról, egységesen korrigálva a locsolási kedvezménnyel, vagy a mért locsolási célú vízfelhasználás mennyiségével. Az adatszolgáltatás tartalmazza a tárgyévben történt változásokat (új kibocsátó, szennyvízcsatornára rákötés, kibocsátó személyében történt változás),

b) a tárgynegyedévet követő hó 10. munkanapjáig az érintett kibocsátók körének változásáról,

c) az új építésű szennyvíz hálózatról az üzembe helyezést követő 30 napon belül.

(2) A folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet tárgyévet követő év március 1-ig adatot szolgáltat a kibocsátók szennyvíztározójából a tárgyévben elszállított és igazoltan jogszabályi előírások szerint elhelyezett folyékony hulladék mennyiségéről.


3. §


A kibocsátó által beadott bevallásokat az önkormányzati adóhatóság a szolgáltató által közölt adatszolgáltatás alapján ellenőrzi, egyezteti és eltérés esetén határozatban állapítja meg a kibocsátó részére a fizetendő vagy visszaigényelhető díjat.


4. §


(1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a talajterhelési díj eljárási szabályairól szóló 12/2004. (XII.27.) önkormányzati rendelet.Vizi Zoltán

polgármester

dr. Kiss Tamás

jegyző


A rendelet kihirdetve:

Nógrádsipek, 2017. november 14.dr. Kiss Tamás

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!