nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (XII.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-22 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (XII.22.) önkormányzati rendelete
2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) rendelet módosításáról

Somogyszentpál Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.


2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése


2. § (1) A képviselő-testület a Somogyszentpál Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 114.561 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 85.354 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 118.937 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 33 583 ezer forint hiány.


3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              52.433 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         0          ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 5.770   ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   8.335   ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0  ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           18.816  ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0           ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     85.354 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 85.354 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                -   ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:             -   ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 85.354 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.


(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.


4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    33.182 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    8.921 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         43.638 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     14.105 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  6.251   ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               2.840   ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 10.000 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             0          ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       118.937 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:118.937 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az (államigazgatási feladatok kiadásai:- ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 106.097 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.840 ezer forint.


5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) kamerarendszer beruházás 2.840 ezer forint,

ab) ..................-................... beruházás ................................  ezer forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) víz, csőhídak felújítás 10.000 ezer forint,

bb) ................-..................... felújítás ...................................  ezer forint.


6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) rendszeres szociális segély 2.430 ezer forint,

b) foglalkozatást helyettesítő támogatás 9.475    ezer forint,

c) egyéb támogatás 2.200 ezer forint.


7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 3.413 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék -  ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.


(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.


8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.


9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 15 fő.


10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  20.743 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 12.840 ezer forint többlet/hiány.


 (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a és b pontja  szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 33.583 ezer forint,

b) külső finanszírozással -  ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                          33.583ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                         20.743 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                     12.840 ezer forint.


3. Napközi Otthonos Óvoda költségvetése


11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napközi otthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 10.787 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Napközi otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 10.787 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 10.787 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.


12. § (1) A Napközi otthonos Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              10.787 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     10.787 ezer forint.


(2) A Napközi otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 10.787 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:0 ezer forint.


(3) A Napközi otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10.787 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.


13. § (1) A Napközi otthonos Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    6.635 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  1.792 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         2.360 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       10.787 ezer forint.


(2) A Napközi otthonos Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 10.787 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:-  ezer forint.


(3) A Napközi otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 10.787 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.


14. § (1) A képviselő-testület a Napközi otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  4 fő.


(2) A Napközi otthonos Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.


15. § (1) A Napközi otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg 0 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0ezer forint hiány.

4. Községi Könyvtár költségvetése


11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Községi Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 2.402 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Községi Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 2.402 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 2.402 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.


12. § (1) A  Községi Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              2.402 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     2.402 ezer forint.


(2) A Községi Könyvtár  költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 2.402 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:0 ezer forint.


(3) A Községi Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.402 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.


13. § (1) A Községi Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    1.472 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  360 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         570 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       2.402 ezer forint.


(2) A Községi Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.402 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:-  ezer forint.


(3) A Községi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.402 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.


14. § (1) A képviselő-testület a Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  1 fő.


(2) A Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.


15. § (1) A Községi Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg 0 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0ezer forint hiány.

5. Az önkormányzat saját költségvetése


16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 118.937 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 85.354 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 118.937 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 33.583 ezer forint hiány.


17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              52.433 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 5.770 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   8.335 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           18.816 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     85.354 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 85.354 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 85.354 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.


18. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    25.075 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  6.769 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         40.708 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     14.105 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  19.440 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               2.840 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 10.000 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       118.937 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 118.937 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 106.097 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.840 ezer forint.


19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 15 fő.


6. Adósságot keletkeztető ügylet


20. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

a) ........................................................................................................... fejlesztési cél,

b) ........................................................................................................... fejlesztési cél.


(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ................. ezer forint.


21. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok22. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


23. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.


(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.


24. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.


 (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


 (3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint

értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.


25. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


26. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


27. § A képviselő-testület a 25. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.


28. § A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának ... %-a erejéig vállalható kötelezettség.


29. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.8. Záró rendelkezések


30. § E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.


Somogyszentpál, 2015. december 14.               Babina Sándor                                                                   Dr. Berényi Sándor

                     jegyző                                                                               polgármester


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

2015. december 22.


                                                                                                            Babina Sándor

                                                                                                                     jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet melléklet
124.68 KB
rendelet melléklet
185.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!