nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újcsanálos község képviselő testületének 5/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-01 - 2016-12-31
Újcsanálos község képviselő testületének 5/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete
A szociális ellátásokról

Újcsanálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdés, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, ugyanezen § (3) bekezdésében, 45.§ (1) és (3) bekezdéseiben, 48.§ (4) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja

1.§

E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza - a magasabb szintű jogszabályok figyelembevételével - Újcsanálos településen, a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátások helyi formáit, igénybevételük szabályait, valamint az ellátásokra való jogosultság feltételeit, érvényesítésének garanciáit, folyósításuk és ellenőrzésük szabályait.


2. A rendelet hatálya

2.§

2.§ A rendelet hatálya kiterjed Újcsanálos Község közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:  Szoc. tv.) 3.§ (1)-(3) bekezdésében foglalt személyekre, illetőleg a 19/A. § vonatkozásában mindazokra, akik gyermekei Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Újcsanálosi Szeretetkuckó Óvodába és Bölcsődébe kerültek beíratásra.1


3. Értelmező rendelkezések


3.§

(1)   E rendelet alkalmazásában:

a) elemi kár: kizárólag életvitelszerűen lakott lakóépületet érintő tűz, jégeső, árvíz, belvíz, fagy, hó-, jég- és széltörés, vihar, villámcsapás, földrengés okozta elemi csapás,

b) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint,

     (2) A jövedelem, vagyon, család, egyedül élő, egyedülálló, különélő és háztartás  fogalmakra az Szoc.tv. 4 .§ (1)  bekezdésében meghatározottak az irányadók.


4. Az ellátások formái

4.§

(1)10 Újcsanálos Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek szerint a jogosult számára az alábbi pénzbeni ellátásokat állapíthatja meg:

a) rendkívüli települési támogatás

aa) átmeneti támogatás

ab) gázfűtési támogatás

ac) egyszeri lakhatási támogatás

ad) kárenyhítési támogatás

ae) temetési támogatás

af) életkezdési támogatás

b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás.


(2)2 Újcsanálos Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén e rendeletben meghatározott feltételek szerint a jogosultak számára az alábbi természetbeni ellátásokat állapíthatja meg:

a) rendkívüli települési támogatás

aa) tüzelőtámogatás

ab) idősek lakókörnyezet-rendezési támogatása

ac) idős korúak vagy mozgáskorlátozottak egészségügyi szakrendelésre szállítása

ad) természetbeni kiegészítő temetési támogatás

b) köztemetés

c) rendszeres települési támogatás

ca) gyermekétkeztetési támogatás


(3)11 Újcsanálos Község Önkormányzata igény esetén a következő, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosítja a rászorulók részére:

  1. szociális étkeztetés
  2. házi segítségnyújtás
  3. családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
  4. idősek nappali ellátása


5. Hatásköri szabályok

5.§

(1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat kiírása és elbírálása, felülvizsgálata, visszavonása, megtérítésére való kötelezése, valamint az életkezdési támogatás megállapítása, megtérítésének elrendelése.

(2) A rendkívüli települési támogatás megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésére való kötelezés továbbá a megtérítés és a kamat összegének a méltányosságból való elengedése, csökkentése, illetve részletekben történő visszafizettetése Újcsanálos Község Polgármestere hatáskörébe tartozik. Ugyancsak a polgármester hatáskörébe tartozik a köztemetés elrendelése, megtérítésre való kötelezés és a megtérítési kötelezettség alóli mentesítés.


6. Rendkívüli települési támogatás

6. §

(1) Rendkívüli települési támogatás a Szoctv. 45.§ (3) és (4) bekezdéseiben előírt esetekben adható.

(2) A Szoctv. 45.§ (4) bekezdéseiben foglaltakon túl nem várt többletkiadásnak minősül különösen akinek a sérelmére bűncselekményt, vagy szabálysértést (különösen rablás, lopás, betöréses lopás) követtek el.7. Pénzben nyújtott rendkívüli települési támogatás

7. §

(1) Az átmeneti támogatás a rendkívüli élethelyzetbe került személyek egyszeri, vissza nem térítendő önkormányzati támogatása, akiknek a létfenntartása veszélybe került.

(2) Az átmeneti támogatás elbírálására a polgármester jogosult.

(3) Az átmeneti támogatásra jogosultak azok a személyek, akiknek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg 50.000 Ft-ot.

(4) Az átmeneti támogatás legalacsonyabb összege 1.000 Ft, legmagasabb összege 10.000 Ft.

(5) Átmeneti támogatás iránti kérelem évente legfeljebb két alkalommal nyújtható be.

(6) Átmeneti támogatás kivételes esetben természetbeni formában is biztosítható.

(7) Átmeneti támogatás visszatérítendő formában is nyújtható, ez esetben a Polgármester a (4) bekezdésben foglalt összeghatártól eltérhet.3

8. §

(1) A gázfűtési támogatás a rendkívüli élethelyzetbe került olyan személyek pénzben nyújtott egyszeri, vissza nem térítendő támogatása, akiknek a lakásában kiépített fűtési rendszer kizárólag gázfűtés megvalósítására alkalmas.

(2) A gázfűtési támogatás elbírálására a polgármester jogosult, amelynek összege 10.000.-Ft.

(3) A gázfűtési támogatásra jogosultak azok a személyek, akiknek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg 60.000 Ft-ot.


(4)12 A gázfűtési támogatás iránti támogatási kérelem 1 fűtési idényben legfeljebb 2 alkalommal, október 1. és október 31. között 1 alkalommal, illetőleg január 1. és január 31. között 1 alkalommal nyújtható be. Február 1. és szeptember 30. illetőleg november 1. és december 31. közötti időszakban kérelem nem nyújtható be.

(5) A támogatás adott fűtési idényben lakóingatlanonként csak egy személy részére kerülhet megállapításra.

(6) Aki jelen rendelet 14. §-ban foglalt tüzelőtámogatásban részesült adott fűtési idényben gázfűtési támogatásban nem részesülhet.


8/A. §13

(1) Az egyszeri lakhatási támogatás azon ténylegesen Újcsanálos településen élő és lakóhellyel is itt rendelkező rendkívüli élethelyzetbe került személyek pénzben nyújtott egyszeri, vissza nem térítendő önkormányzati támogatása, akiknek a lakhatása jövedelmi viszonyaik miatt veszélybe került.

(2) Az egyszeri lakhatási támogatás elbírálására a polgármester jogosult.

(3) Az egyszeri lakhatási támogatásra azon személyek jogosultak, akiknek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg 300.000 Ft-ot.

(4) Az egyszeri lakhatási támogatásra megállapítására irányuló kérelem 1 naptári évben legfeljebb 1 alkalommal, december 1. és december 10. között nyújtható be.

(5) A támogatás lakóingatlanonként csak egy személy részére kerülhet megállapításra.

(6) Az egyszeri lakhatási támogatás legalacsonyabb összege 5.000 Ft, legmagasabb összege 15.000 Ft lehet.


9.§

(1) A kárenyhítési támogatás azon rendkívüli élethelyzetbe került személyek egyszeri, vissza nem térítendő önkormányzati támogatása, akiket elemi csapás ért vagy önhibájukon kívül 8 napon túl gyógyuló kórházi ápolást igénylő súlyos baleset vagy betegség áldozataivá váltak.

(2) A kárenyhítési támogatás elbírálására a polgármester jogosult.

(3) A kárenyhítési támogatásra jogosultak azok a személyek, akiknek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 150.000 Ft-ot.

(4) A kárenyhítési támogatás legalacsonyabb összege 2.000 Ft, legmagasabb összege 100.000 Ft.

(5) A kérelmet az elemi csapás illetőleg a baleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani. A határidő jogvesztő.

(6) A kárenyhítési támogatás hivatalból is megállapításra kerülhet.

(7) Kétség esetén hatósági bizonyítvány, igazolás kérhető, környezettanulmány készíthető.

(8) A más hatóság előtt zajló eljárás lezárultáig a kárenyhítési támogatás iránti kérelem elbírálására irányuló eljárás felfüggeszthető.

10. §

(1) A temetési támogatás azon rendkívüli élethelyzetbe került személy önkormányzati támogatása, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott (eltemettető), és ezt számlával igazolja.

(2) A temetési támogatás elbírálására a polgármester jogosult.

(3) A temetési támogatásra jogosultak azok a személyek, akiknek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 150.000 Ft-ot.

(4) A temetési támogatás összege 25.000 Ft.

(5) A kérelmet a temetéstől számított 30 napon belül lehet benyújtani. A határidő jogvesztő.

11. §

(1) Az életkezdési támogatás azon Újcsanálos településen letelepedni szándékozó házaspárok, élettársi kapcsolatban élők, illetőleg gyermeket egyedül nevelő szülők egyszeri, vissza nem térítendő önkormányzati támogatása, akik érettségivel rendelkeznek, büntetlen előéletűek, s a településen – nem közeli hozzátartozójuktól - lakóingatlant vásárolnak, vagy építenek, és az általuk vásárolt vagy épített ingatlanon lakóhelyet létesítenek.

(2) Az életkezdési támogatás elbírálására a Képviselő-testület jogosult.

(3) A életkezdési támogatásra jogosultak azok a személyek, akiknek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg 150.000 Ft-ot.

(4) Az életkezdési támogatás összege 200.000 Ft.

(5) A kérelmet a tulajdonjognak az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzését vagy a megépített lakóház használatbavételi engedélyének megszerzését követően, a lakóhely létesítésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani. A határidő jogvesztő.

(6) A támogatásban egy személy csak egy alkalommal részesülhet.

(7) A támogatott köteles vállalni, hogy a vásárolt vagy megépített ingatlant a támogatás igénybevételétől számított 5 éven belül nem idegeníti el, illetőleg lakóhelyét az ingatlanban 5 éven keresztül nem szünteti meg.

(8) Aki a (7) bekezdésben foglalt kötelezettségét megszegi, a kapott támogatást kamatmentesen köteles visszafizetni. A támogatottat terhelő kötelezettség biztosítására az Önkormányzat az ingatlan nyilvántartásba a támogatásnak megfelelő összeg erejéig jelzálogjogot valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be.8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

12.§

(1) A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében  ösztöndíj állapítható meg  annak a pályázatát határidőben benyújtó és a benyújtás időpontjában Újcsanálosben bejelentett lakóhellyel rendelkező pályázónak, aki megfelel a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott előírásoknak és e rendelet szabályai szerint szociális rászorultsága megállapítható.

(2) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a pályázót, akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. Amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a pályázóval egy háztartásában igazoltan tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy van, a szociális rászorultság akkor állapítható meg, ha a háztartás egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

13.§

(1) Az ösztöndíj időtartamát és az egyéb feltételeket a mindenkori pályázati felhívás tartalmazza, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá.

(2) A felsőoktatási intézménybe jelentkezők szociális rászorultságát a Képviselő-testület évente egyszer köteles felülvizsgálni.

(3) Az önkormányzat által folyósított ösztöndíj havi összege 4.000,-Ft/fő/hó.

(4) Az ösztöndíj elnyerésére beadott pályázatok elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek  helye nincs.


9. Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás

14. §

(1) A tüzelőtámogatás a rendkívüli élethelyzetbe került személyek természetben nyújtott egyszeri, vissza nem térítendő támogatása, amely a rászorulók tüzelőanyaggal történő ellátását szolgálja.

(2) A tüzelőtámogatás elbírálására a polgármester jogosult.

(3) A tüzelőtámogatásra jogosultak azok a személyek, akiknek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg 60.000 Ft-ot.

(4)14 A tüzelőtámogatás iránti támogatási kérelem 1 fűtési idényben legfeljebb 2 alkalommal, október 1. és október 31. között 1 alkalommal, illetőleg január 1. és január 31. között 1 alkalommal nyújtható be. Február 1. és szeptember 30. illetőleg november 1. és december 31. közötti időszakban kérelem nem nyújtható be.

(5) A kérelmező részére alkalmanként 0,5 m3 vegyes tüzifa kerül biztosításra.

(6) A támogatás adott fűtési idényben lakóingatlanonként csak egy személy részére kerülhet megállapításra.

(7) Aki jelen rendelet 8. §-ban foglalt gázfűtési támogatásban részesült adott fűtési idényben, tüzelő támogatásban nem részesülhet.

15. §

(1) Az idősek lakókörnyezet-rendezési támogatása a 60. életévüket betöltött személyek természetbeni támogatása, melynek keretében az idős személyek tulajdonában, birtokában lévő, általuk életvitelszerűen használt lakóingatlanok udvarának, kertjének kaszálására kerülhet sor, feltéve hogy Újcsanálos településen lakóhellyel rendelkező 50 év alatti munkaképes egyenesági leszármazottjuk nem él, és a terület kaszálásra alkalmas.

(2) Az idősek lakókörnyezet-rendezési támogatása elbírálására a polgármester jogosult.

(3) Az idősek lakókörnyezet-rendezési támogatására jogosultak azok a személyek, akiknek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg 100.000 Ft-ot.

(4) A támogatás évente két alkalommal kérelmezhető.

(5) A támogatás megállapítását megelőzően környezettanulmányt kell készíteni.

16. §

(1) Az idős korúak vagy mozgáskorlátozottak egészségügyi szakrendelésre szállítása a 60. életévüket betöltött, illetőleg életkortól függetlenül a mozgáskorlátozott személyek természetbeni támogatása, melynek keretében az érintettek kizárólag miskolci szakrendelőbe történő be- és hazaszállítása történik.

(2) Az idős korúak vagy mozgáskorlátozottak egészségügyi szakrendelésre szállítása iránti kérelem elbírálására orvosi javaslat alapján a polgármester jogosult.

17. §4


18. §


A Képviselő-testület igény esetén kiegészítő természetbeni támogatásként az eltemettető részére bocsájtja 1 órát meg nem haladó időtartamra a ravatalozó épületét ingyenesen.10. Köztemetés

19. §

(1) A köztemetés elrendelésének feltételeit a Szoc.tv. 48 §-a tartalmazza.

(2) A polgármester kérelemre, a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól a Szoctv. 48.§ (3) bekezdés b) pontja fennállása esetén, amennyiben az eltemettetésre kötelezett személy vagyonnal nem rendelkezik

a) a teljes összeg visszafizetésére részletfizetést engedélyezhet, vagy az 50 %-át elengedheti, ha az eltemettetésre kötelezett személy

    1. egyedül élő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, vagy

    2. családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb összegének 150 %-át,

b) 50%-át elengedheti és a fennmaradó 50% megfizetésére részletfizetést engedélyezhet, ha az eltemettetésre kötelezett személy

    1. egyedül élő és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, vagy

    2. családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.19/A. § (1) A gyermekétkeztetési támogatás a Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Újcsanálosi Szeretetkuckó Óvodába és Bölcsődébe járó azon gyermekek természetbeni támogatása, akik más jogszabály alapján ingyenes gyermekétkezésben nem részesülnek.

(2) A gyermekétkeztetési támogatás iránti kérelem elbírálására a polgármester jogosult.

(3) A gyerekétkeztetési támogatásra jogosultak azon gyermekek, akiknek a családjában az egy főre eső rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 150.000 Ft-ot.


11. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

20. §

(1) Önkormányzatunk a szociális étkeztetést Szoc. tv. 62. §-ban foglalt személyek részére a Hernádnémeti-Újcsanálos Intézményfenntartó Társulás útján a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ keretein belül biztosítja.

(2) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

a) koruk miatt rászorultak

55. életévét betöltött személyek, akik saját, vagy hozzátartozójuk jogcímén nyugdíjban/nyugdíjszerű ellátásban részesülnek

b) egészségi állapotuk miatt rászorultak

akik szabályszerű orvosi szakvéleménnyel igazolják ellátási jogosultságukat

c) fogyatékosságuk miatt rászorultak

akik külön jogszabályban meghatározottak szerint fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülnek,

d) pszichiátriai betegségük miatt rászorultak

a betegség fennállását pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleménnyel, igazolják

e) szenvedélybetegségük miatt rászorultak

szakorvos véleménye alapján (addiktológus, pszichiáter) esetükben szenvedélybetegség került megállapításra,

f) hajléktalanságuk miatt.

21.§

(1) Házi segítségnyújtásban kell részesíteni azt a személyt, aki otthonában önmaga ellátására saját erőből nem képes, betegsége vagy életkora miatt a településen élő közeli hozzátartozói a gondozást ellátni nem tudják.

  1. Önkormányzatunk a házi segítségnyújtást a Szoc. tv. 63. §-ban foglaltak szerint a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja.


  1. A házi segítségnyújtás keretében ellátandó feladatok elsősorban a napi cikkek bevásárlása, gyógyszerek beszerzése, ebéd házhozszállítása, kisebb házi munka elvégzése (takarítás, mosás, stb.)

  2. A házi segítségnyújtást a gondozók a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján végzik.

22. §15

Önkormányzatunk a családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat a Hernádnémeti-Újcsanálos Intézményfenntartó Társulás keretei között, a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központon belül a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.


23. §

Önkormányzatunk az idősek nappali ellátását a Szoc. tv. 65/F. §-ban foglaltak szerint a Hernádnémeti-Újcsanálos Intézményfenntartó Társulás útján Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ keretein belül biztosítja.


12. Lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályok

24. §6


 (1) A közfoglalkoztatásban részt venni kívánó személy köteles házának, kertjének, és ingatlana környezetének rendben tartására az alábbiak szerint:

a) a szilárd- és folyékony hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatást igénybe venni

b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét eltávolítására,

c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, gyom és parlagfű mentesítése,

d) az ingatlan előtti közterület, járda tisztán tartása, hó- és síkosság-mentesítése, szemét- és gyommentesítése, 

e) a lakás rendeltetésszerű használata,

f) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,

 (2) A közfoglalkoztatott köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a közfoglalkoztatási jogviszony fennállása alatt folyamatosan fenntartani.


25. §726. §

(1) Az Újcsanálos Község Önkormányzata által szervezett közfoglalkoztatási programból három hónap időtartamra a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (4a) bekezdése alapján ki kell zárni azt a személyt, aki a 24. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget.

(2) A jogosultság feltételeként a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó szabályok betartását a Képviselő-testület a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ útján ellenőrzi.

(3) Abban az esetben, amennyiben a helyszíni ellenőrzéskor a 24. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítése vonatkozásában hiányosság állapítható meg, a jegyző legalább 5 napos határidő tűzésével felszólítja a kérelmezőt vagy a jogosultat a hiányosság megszüntetésére.

(4) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni


13. Kérelmek benyújtásának szabályai

27.§

(1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmet az e rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon a Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatalban Újcsanálosi Kirendeltségén lehet benyújtani.

(2) A kérelmező kérelmét ezen rendeletben meghatározott feltételek hiteles igazolására alkalmas bizonylatokkal köteles ellátni. Amennyiben a kérelmező a kérelmet, illetve annak mellékleteit a hiánypótlásra történő felszólítás ellenére sem egészíti ki, illetve nem csatolja, az eljárást  meg kell szüntetni.

(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a közös háztartásban élők jövedelmi viszonyait igazolni. A havi rendszeres jövedelmet hivatalos igazolásokkal kell igazolni.

28. §

A jövedelem igazolására szolgáló iratok különösen

a) a rendszeres pénzellátás esetén a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye - nyugdíjszerű ellátás esetében az összesítő -, illetve megállapító határozata, feltéve, hogy azt más szerv állapította meg és folyósítja,

b) a foglalkoztatottaknál a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló munkáltató által kiállított hivatalos nettó kereseti kimutatás,

c) az egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok tagjai esetében az állami adóhatóság igazolása és a kérelmező nyilatkozata,

d) a tartósan beteg, illetve fogyatékos személy egészségi állapotára vonatkozó igazolás8

e) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolása a tanulói, vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,

f) álláskereső esetén az álláskeresési ellátásról, vagy a regisztrálás tényéről, a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által kiadott  igazolás, határozat.

29. §

Annak igazolására, hogy

a) a szülő gyermekét egyedül neveli, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági ítélet, gyermektartásdíj c) pont szerinti igazolása,

b) a kérelmező háztartásában gyámhatóság által ideiglenesen elhelyezett, vagy gyámrendelés alapján eltartott gyermek él, a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott jogerős bírósági és gyámhatósági határozat,

c) gyermektartásdíjban részesül, a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági ítélet, bíróság által jóváhagyott egyezség, vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat, vagy amennyiben - a tartásdíj fizetésére kötelezett nem fizet - végrehajtásról, illetve állam általi megelőlegezésről szóló igazolás,

csatolása szükséges.

14. Szociális ellátások megállapításával, kifizetésével kapcsolatos szabályok

30. §

(1) A Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal valamint a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ az igénylő személy vagyoni, szociális, egészségügyi, lakás, vagy egyéb körülményeinek tisztázására helyszíni szemlét tarthat, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és a megállapításokat környezettanulmányban rögzíti.

(2) Az eljárás során felhasználható más hatóság, illetőleg család- és gyermekvédelemmel foglalkozó más szerv, vagy személy által készített környezettanulmány is, feltéve, hogy elkészítése óta egy hónap még nem telt el.31. §

(1) A rendkívüli települési támogatás folyósítása házi pénztári kifizetéssel történik.

(2) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjtámogatás önkormányzati részének utalása és az ösztöndíj folyósítása az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint történik.

15. Ellenőrzés, felülvizsgálat

32. §

(1) A hatáskör gyakorlója jogosult a megállapított támogatás feltételeinek és felhasználásának ellenőrzésére.

(2) Amennyiben a segélyben/támogatásban részesülő a Szoc.tv-ben és jelen rendeletben meghatározott feltételekkel nem rendelkezik, vagy azok megsértésével nyújtott szociális ellátást vesz igénybe, az Szoctv. 17.§-ban foglalt jogkövetkezmények terhelik.

16. Záró rendelkezések

33. §

(1) Ezen rendelet 2015. március 1-én, a rendelet 4.§ (3) d. pontja valamint 23.§-a 2015. július 1-én lép hatályba, azzal, hogy a hatályba lépés napján már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetében is ezen rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásról szóló 11/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelet.


1 Módosította a 6/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. május 1. napjától.

2 Módosította a 6/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. május 1. napjától.

3 Megállapította a 6/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. május 1. napjától.

4 Hatályon kívül helyezte a 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet.

5 Megállapította a 6/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. május 1. napjától.

6 Módosította a 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. május 1. napjától.

7 Hatályon kívül helyezte a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

8 Módosította a 6/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. május 1. napjától.

10,11,12,14,15 Módosította a 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. december 1. napjától.

13 Megállapította a 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. december 1. napjától.Csáki Lajos                                                               dr. Szabó Zoltán

polgármester                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
51 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!