nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(XII.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-12-07 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(XII.7.) önkormányzati rendelete
a települési támogatás helyi szabályairól és a szociális alapellátásokról szóló 8/2020. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karancsberény Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörben eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában foglaltakra - Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörét gyakorolva a települési támogatás helyi szabályairól és a szociális alapellátásokról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


  1. §.


Karancsberény Község Önkormányzatának a települési támogatás helyi szabályairól és a szociális alapellátásokról szóló 8/2020. (X.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 4 §(2) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:

f. Egyedülállónak az a magánszemély minősül, aki:

kivéve, ha élettársa van.


2.  §.


A rendelet 12. §. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


(3) A támogatás az igénylő kérelemére indul.  A szülő vagy a gyermek törvényes képviselője a fiatalok önálló életkezdési támogatása iránti kérelmét a gyermek születését követő egy éven belül nyújthatja be, mely határidő elmulasztása jogvesztő.


3.  §.


A rendelet 15. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


  1. (3) A támogatás az igénylő kérelemére indul. Új vagy használt lakóingatlan megvásárlásához a támogatás akkor vehető igénybe, ha a lakóingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötése és a kérelem benyújtása közötti idő nem haladja meg a 6 hónapot. A kérelmet a rendelet 2. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


  1. Hatályát veszti a Rendelet 15. § (5) bekezdés g. pontja


4.  §.


a) A rendelet 22. § (1) bekezdésében a „tárgyév november-december hónapjaiban szövegrész helyébe  „évente” szöveg lép.


b) A rendelet 22. § (2) bekezdésében a „tárgyév november 1-jén” szövegrész helyébe  az „az eljárás megindításának időpontjában” szöveg lép.


c) A rendelet 22. § (4) bekezdésében az „5000 Ft/ingatlan” szövegrész helyébe a „legfeljebb 7000 Ft/ingatlan” szöveg lép.


  1. §.


A rendelet 25. § (2) bekezdésében az „4000 Ft/fő” szövegrész helyébe a „legfeljebb 6000 Ft/fő” szöveg lép.


  1. §.


A rendelet 25/A § (2) bekezdésében az „4000 Ft/fő” szövegrész helyébe a „legfeljebb 6000 Ft/fő” szöveg lép.

  1. §.


Jelen rendelet a 2020. december 07-én lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!