nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2014-07-01 - 2017-05-14
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelete a házasságkötés engedélyezéséről és díjáról

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés engedélyezéséről és díjáról


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


A rendelet hatálya Lovászi Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén történő házasságkötés kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.


  1. §


(1)          Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést, hivatali munkaidőben ügyfélfogadási időn kívül, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hivatali munkaidőn túl pénteken és szombaton lehet lebonyolítani, amennyiben az a nap nem ünnepnap vagy munkaszüneti nap.

(2)          Hivatali munkaidőn túl házasságkötést pénteken 13 és 18 óra-, szombaton 10 és 18 óra között lehet lebonyolítani.

(3)          A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett házasságkötésekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti.

(4)          Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított. Vendéglátóhelyen házasságkötés létesítése engedélyezésének feltétele, elkülönített helyiség biztosítása a házasságkötés lebonyolítására.


  1. §


(1)          Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a házasságkötés lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

(2)          A hivatali helyiségben a házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja hivatali munkaidőn túl

(3)          5 000 Ft., amely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza.


(4)            A hivatali helyiségen kívüli - hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő - házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja egységesen 10 000 Ft.

(5)           Rendkívüli körülmény esetén az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a lakáson lebonyolított házasságkötés díjmentes. Rendkívüli körülménynek minősül, ha a házasulók  valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt különös erőfeszítéssel járna a hivatali helyiségben történő megjelenés.

(6)           A házasságkötés szolgáltatási díját a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 11749022 - 15810654 számlájára kell megfizetni. A 3. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott díj befizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg a befizetést igazoló pénztárbizonylat bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása vagy a házasságkötést megelőző legalább 3. napig bejelentett elmaradása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 8 napon belül vissza kell fizetni.


  1. §


A 3.    §   (2)-(3) bekezdésében meghatározott összegből a házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként bruttó 3 000 Ft. díjazás illeti meg.


E rendelet alkalmazásában:

1.              hivatali helyiség: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő terme Lovászi, Kútfej utca 112.

2.              hivatali munkaidő: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és

Működési Szabályzatában meghatározott munkarend;

3.              ügyfélfogadási idő: Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és

Működési Szabályzatában meghatározott idő.

5.   §

A rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit, a hatálybalépése után benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.         Léránt Ferenc                                                      dr. Hercz Judit

                             polgármester                                                              jegyzőZáradék:

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2014. június 25. napján                                           dr. Hercz Judit

                                                                                                             jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!