nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 9/2014 (VIII.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-10 - 2014-09-10
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 9/2014 (VIII.11.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 11/2005. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29. § -ban leírtak szerint, a partnerségi egyeztetési lehetőség biztosításával5 a Kormányrendelet 36. §, 37. § (2) bekezdés b.) pontjában megjelölt, a 9. mellékletében meghatározott a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek1,a 37. § (2) bekezdés c.) pontjában megjelölt, érintett területi2 és települési önkormányzatok3 valamint az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott, a környezetvédelemért felelős szervek4 véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


1. §     A Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló
                       11/2005. (V.26.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: R) 1. §-a a következő (12) bekezdéssel
                    egészül ki:


„(12) Jelen rendeletet a VÁTI Városépítési Kft. (1085 Budapest, József körút 29.) által 4301/2013
            törzsszámon készített záradékolt >>1. Jászfényszaru város településrendezési eszközeinek
            módosítása 2013/4 - Szabályozási terv << c. fedvénytervi tervlapokkal (1,2 melléklet) együtt kell
          alkalmazni a 911/71, 969/1, 911/16  helyrajzi számú telkek tekintetében.”


2. §     Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján tartott nyílt, soron kívüli ülésén.
Győriné dr. Czeglédi Márta                                                      Dr. Voller Erika

                      polgármester                                                                      jegyzőKihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2014. augusztus 11.

                                                                                                         Dr. Voller Erika

                                                                                                                 jegyzőA véleményezési joggal rendelkező, az egyeztetési eljárásban megkeresett szervek a következők (a megkereséskori elnevezéssel):

1 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti Főosztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyelősége,Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Szolnok Járás Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,Nemzeti Környezetügyi Intézet, Országos Vízügyi Főigazgatóság,  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály JNSZ Megyei Telephelye,Jász- Nagykun- Szolnok Megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Megyei Rendőr főkapitányság, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

2 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Mészáros János megyei főépítész.

3Jászágó Önkormányzata, Boldogi Önkormányzat, Tóalmás Önkormányzata, Pusztamonostor Önkormányzata, Zsámbok Önkormányzata, Hatvan Önkormányzata, Csány Önkormányzata, Tura Önkormányzata, Szentlőrinckáta Önkormányzata

4 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Állam, Szolnok Járás Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, Jászfényszaru Város Jegyzője

5A módosítással kapcsolatos TÁJÉKOZTATÁS felhívta a figyelmet a város honlapján és a hirdetőtáblán 21 napig a dokumentumok megtekintésének lehetőségére.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!