nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2006.(III.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-01 - 2020-02-14
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2006.(III.1.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Szerkesztés..


                                                                                         

                                                                  


Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Sztv.) 92.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja.


Általános rendelkezések

1. §


Mélykút Városi Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletet Mélykút város lakosai szociális biztonságának megteremtése és megőrzése céljából alkotja.


2. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Mélykút város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, az Sztv. 3. § (1) bekezdése szerinti személyekre.


(2) A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászoruló részére étkezést és szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak életét, testi épségét veszélyezteti.


Az ellátások formái

3. §


(1) Mélykút Város Önkormányzata által biztosított szociális alapszolgáltatások:


  1. étkezés
  2. családsegítés,
  3. házi segítségnyújtás,
  4. nappali ellátás – Idősek Klubja 25 férőhellyel,
  5. tanyagondnoki szolgáltatás


(2) Mélykút Város Önkormányzat által biztosított szakosított ellátás: Idősek Otthona 31 férőhellyel.


(3) Az ellátásokat Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja végzi.


Szociális alapszolgáltatások


4. §

Étkeztetés


(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk

miatt.


(2)  Étkeztetésre jogosult, aki:


    a) 65 év feletti nyugellátásban, egyéb nyugdíjszerű jövedelemben részesül, nincs közeli hozzátartozója és egészségi állapota indokolja a szolgáltatás igénybevételét,

    b)egészségügyi állapota (súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg vagy szenvedélybeteg) miatt átmenetileg rászorul,

 feltéve, hogy a napi egyszeri meleg étel részére más módon nem biztosítható.


5. §


Családsegítés


(1) A családsegítés célja az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő, veszélyeztetett, illetve krízis helyzetbe került családok, személyek szociális és mentálhigiénés ellátása, a helyi szociális  szükségletek feltárása és megoldásának elősegítése.


(2) A családsegítő szolgáltatás tevékenységét az Sztv. 64. §-a szabályozza.


(3) A családsegítés körében nyújtott szolgáltatások térítésmentesek.


6. §

Házi segítségnyújtás


(1) Az Önkormányzat házi segítségnyújtás keretében az Szt. 63. § - a szerint megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátását biztosítja.


(2)[1]


7. §

Tanyagondnoki szolgáltatás


(1) A tanyagondnok a tanyasi lakosság életkö­rül­ményeinek javítása érdekében az alábbi alapfel­adatokat látja el:

    a) szociális alapellátás biztosítása,

    b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás (gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre szállítás stb.)

    c) gyermekek gyermekintézménybe történő szállítása,

    d) helyi szociális szükségletek, egyéb szol­gálta­tási igények, információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között. 


(2) A tanyagondnoki szolgáltatás körébe tar­tozó egyéb szolgáltatási feladatok:

    a) művelődés, sport, szabadidős tevékenység szervezése, segítése

    b) lakossági szolgáltatások (különféle ügyin­té­zés)

    c) közreműködés az önkormányzati feladtok megoldásában (tájékoztatás, információ köz­vetí­tés)

    d)  az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése.


(3) A (2) bekezdésben felsorolt egyéb szol­gálta­tások alkalmankénti rendszerességgel ve­he­tők igénybe, de az igénybevétel nem akadá­lyozhatja az alapellátási feladatkörbe tar­tozó fel- adatok ellátását.

(4) A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.

 (5) A tanyagondnok tevékenysége Mélykút város közigazgatási területéből Öregmajor egyéb belterületi rész, valamint a Széchenyi utca 162-202. szám és a Jókai u. 73-136. szám közötti részekre lakosságára terjed ki.

(6) A tanyagondnok az étkeztetésben oly módon vesz részt, hogy az igénybe vevők részére napi egy alkalommal ebédet szállít.


8. §

Idősek Klubja


(1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,

a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,

b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,

c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.


(2) Az Idősek Klubjába való felvételi kérelmet a Gondozási Központ vezetőjéhez kell benyújtani, aki külön eljárás nélkül biztosítja az ellátást.


(3) Az Idősek Az Idősek Klubja igénybevétele térítésmentes, ha az igénybevevő egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, a térítési díj 80 %-a, ha a jogosult egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum és annak kétszerese között van, a térítési díj 100 %-a, ha a jogosult egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét meghaladja.


(4) Térítésmentes az Idősek Klubja igénybevétele, ha az ellátott csak benntartózkodik, étkezést nem vesz igénybe és a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

9. §[2]


Szakosított ellátási forma

10. §

Idősek Otthona


(1) Az Idősek Otthonában az ország egész területéről érkező, elhelyezést igénylők részére a Mélykút, Hunyadi u. 31. sz. alatti intézményben biztosítható elhelyezés.


(2) Az intézményvezető az idősotthoni ellátás iránti kérelem esetén az Sztv. 68/A. § szerint köteles eljárni.


(3) Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel megállapodást köt, melyet az aláírást követő 15 napon belül megküld a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjének.


11. §

Az ellátások igénybevételének módja


(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetőleg törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.


(2)  A  személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez a 9/1999.(XI.24.) SZCSM. rendeletben előírt kérelem-nyomtatványt kell alkalmazni.


(3) Az intézményvezető köteles a kért ellátást biztosítani, amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak.


(4) A Gondozási Központ vezetője külön eljárás nélkül köteles a személyi gondoskodást nyújtó ellátások bármelyikét biztosítani, ha valamely személy azonnali ellátása halaszthatatlan. Az ilyen ellátás biztosításáról az intézményvezetőnek feljegyzést kell készítenie és az akadály megszűnését követő 8 napon belül az eljárást le kell folytatnia.12. §

Az ellátás megszűnésének esetei és módjai


(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszűnésének esetei:

     a) a Gondozási Központ jogutód nélküli megszűnése,

     b) a jogosult halálával,

     c) határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az elhelyezés időtartama meghosszabbítható,

     d) a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján,

     e) a jogosult másik intézményben történő elhelyezése indokolt,

     f) a jogosult a házirendet súlyosan megsérti,

     g) a jogosult intézményi elhelyezése nem indokolt.


(2) Az (1) bekezdés a-c) és e-g) pontjaiban foglalt esetekben a Gondozási Központ vezetője írásban értesíti a jogosultat az ellátás megszűnéséről. Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben az intézményi jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.


13. §

Térítési díj


(1) E rendeletben foglaltak kivételével a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért díjat kell fizetni.


(2) A térítési díjat

     a) az ellátást igénybe vevő jogosult,

     b) a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy

     köteles megfizetni.


(3)[3]

14. §


A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját a Képviselő-testület évente kétszer állapíthatja meg.


15. §[4]


(1)[5] Étkeztetés:

a)  intézményi térítési díj: 510 Ft/fő/nap.

b)  ebéd kiszállítása: 255 Ft/fő/adag.


(2) Házi segítségnyújtás:

     a) személyi gondozás intézményi térítési díj: 200 Ft/óra.

     b) szociális segítés intézményi térítési díj: 100 Ft/óra.


(3)[6] Idősek nappali ellátása csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetén:

     intézményi térítési díj: 250 Ft/nap.15/A. §[7]


 Szakosított ellátás formája alapján fizetendő térítési díj havi, illetve napi összege:


időskorúak ápoló-gondozó otthoni intézményi ellátása esetén intézményi térítési díj havi összege:

90.000 Ft, azaz napi 3.000 Ft.
Záró rendelkezések

16. §

(1) Ez a rendelet 2006. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 3/2000.(IV.1.) rendelet és az azt módosító 5/2005.(III.30.) rendelet.


(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1993.évi III. törvényt, valamint a többször módosított 29/1993.(II.17.)Korm.rendelet, a 9/1999. (XI.24.)SZCSM. rendelet, az 1/2000.(I.7.)SZCSM. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


                   Kovács Tamás                                                                Vargáné dr. Egyed Ilona

                       polgármester                                                                            jegyző

[1]

Hatályon kívül.

[2]

Hatályon kívül helyezte a  18/2007.(XI.28.) rendelet.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 2/2008.(II.13.) rendelet.

[4]

A § szövegét a 3/2018.(III.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. 04.01-től

[5]

A rendelet szövegét a 4/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.04.01.-től

[6]

A rendelet szövegét a 4/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.04.01.-től

[7]

A rendelet szövegét a 4/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.04.01.-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!