nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 8/2016 (IX.13.)
Hatályos:2016-09-13 - 2017-07-15
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 8/2016 (IX.13.)
KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016.(IX.13.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


       8 /2016.(IX.13.)önkormányzati  rendelete


a helyi lakáscélú támogatásról

                          

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 Általános rendelkezések


1. § A rendelet célja, hogy önkormányzati támogatás nyújtásával segítse Kállósemjén nagyközség közigazgatási területén élő, illetve itt letelepedni szándékozók lakásszerzését, lakáshelyzetük megoldását és ez által csökkenjen a település területén az üresen álló lakóházak száma, és emelkedjen a lakosságszám.


2. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Kállósemjén nagyközség közigazgatási területén legalább  a kérelem benyújtásának időpontjában lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezőkre .

                                    

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Kállósemjén nagyközség közigazgatási területén az igénylő által történő lakásépítésre, lakóingatlan vásárlás-, ajándékozás-, öröklés útján történő tulajdonszerzésére.


3.§ (1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek fedezetét a Képviselő-testület a mindenkori éves költségvetésében biztosítja.


(2) A támogatás mértéke:  Részletes rendelkezések


4.§ (1) Pénzügyi támogatásban azok részesülhetnek, akik a kérelem benyújtásakor lakóingatlannal nem rendelkeznek, kivéve a támogatás iránti kérelemben szereplő lakóingatlant.


(2) Nem számít lakástulajdonnak az öröklés folytán haszonélvezettel terhelten szerzett 1/2 vagy annál kisebb lakástulajdoni hányad, valamint azon lakástulajdon, amely műszaki állapotánál fogva a kor követelményeinek megfelelő életvitelű használatra nem alkalmas. Ez utóbbi tényt a Bizottság javaslatában állapítja meg.


(3) Nem részesülhetnek támogatásban, akik már korábban részesültek ilyen jellegű támogatásban.


A támogatás igénylése, lebonyolítása5.§ (1) A  támogatás  iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani, melyhez mellékelni kell:


 a./ a juttatást kizáró feltételekre vonatkozó, büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot   


  b./ építő esetén jogerős építési engedélyt,


  c./ lakóingatlan tulajdonszerzés estén adásvételi szerződést, ajándékozási szerződést, öröklési jogot bizonyító igazolást


(2) A  benyújtott  kérelmeket  az  Önkormányzat  Népjóléti  és Szociális Bizottsága megvizsgálja,  javaslatot készít a támogatásban részesítendőkről és javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszti.


(3)  A benyújtott kérelmekben a Képviselő-testület a benyújtást követő zárt testületi ülésén dönt, mely döntéséről a Polgármesteri Hivatal 8 napon belül értesíti a támogatást kérőt.


(4) A Képviselő-testület döntésének és e rendelet előírásainak megfelelő tartalommal a polgármester szerződést köt a kedvezményezettekkel.


(5) A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a támogatást igénybe vevők  tudomásul  veszik, hogy a támogatás összegét azonnal egy összegben vissza kell fizetni:
Záró rendelkezések


6.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a folyamatban lévő kérelmekre is alkalmazni kell.  


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 7/2015.(V.06.) Önkormányzati rendelet hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 Belicza László                                              Pisákné Páll Ilona  

                                            polgámester                                                 címzetes főjegyző Csatolmányok

Megnevezés méret
8/2016.(IX.13.)
605.93 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!