nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-04-11 - 2013-04-16
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete
Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdése, a 32.§ (3) bekezdése, 38.§ (1) bekezdése, az 50.§ (3) bekezdése és a 92.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság, véleményezésével a következőket rendeli el:


1.§ A Rendelet preambuluma helyébe a következő szövegrész lép:


Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdése, a 32.§ (3) bekezdése, 38.§ (1) bekezdése, az 50.§ (3) bekezdése és a 92.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság, véleményezésével a következőket rendeli el:


2.§ A Rendelet 2.§ f./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„az Szt.-ben meghatározott ellátások tekintetében – az átmeneti segélyre, étkeztetésre, szállás biztosítására vonatkozóan – az a./ - e./ pontokban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is,”


3.§ A Rendelet 2.§ g./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.”


4.§ A Rendelet 6/A.§ (3) bekezdés 1. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A rendszeres szociális segély megállapításakor, illetve a folyósítás alatt folyamatosan a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya figyelemmel kíséri, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő személynek van-e védelembe vett gyermeke.”


5.§ A Rendelet 6/A.§ (7) bekezdés 2. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„Erre irányuló javaslatot a védelembe vett gyermek családgondozója tesz a Hatósági és Szervezési Osztály felé.”6.§ A Rendelet 7/B. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A fenti feltételek meglétét a Hatósági és Szervezési Osztály ügyintézője helyszíni szemle során leellenőrzi.”7.§ A Rendelet 12/A.§ (4) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A kamatmentes szociális kölcsön visszafizetésére legfeljebb 12 hónap alatt, havi egyenlő részletekben kerül sor.”


8.§ A Rendelet 12/A.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A kamatmentes szociális kölcsön döntésre történő előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata, az elbírálása a Képviselő-testület Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságának a hatáskörébe tartozik.”9.§ A Rendelet 12/A. § (7) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:


„A kérelem elbírálása az érkezés sorrendjében, a kérelem benyújtását követő hónapban történik.”10.§ A Rendelet 13.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„A polgármester temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.”


11.§ A Rendelet 13.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a jászapáti temetkezési szolgáltatás minden év január 15-ig igazolja, mely összeget a Jászapáti Városi Önkormányzat éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tartalmaz.”12.§ A Rendelet 17.§ (1) bekezdés 1. mondata az alábbiak szerint módosul:


„A Szociális, Sport, Nemzetiségügyi Bizottság a szilárd háztartási hulladék szállítási díjához (továbbiakban: hulladékszállítási díj) támogatásban részesíti azt a hulladékszállítási díj fizetésére kötelezett személyt, akinek a háztartásában a havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.”


13.§ A Rendelet 17/A.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„A Szociális, Sport, Nemzetiségügyi Bizottság a csatornahasználati díjhoz támogatást állapít meg abban az esetben, ha a kérelmező, vagy vele közös háztartásban élő személy nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, amennyiben

  1. a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és
  2. a kérelem benyújtását megelőző éves vízfogyasztás a fogyasztási helyen nem haladja meg a 48 m3-t.”


14.§ A Rendelet 17/A.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„Nem állapítható meg támogatás annak a személynek, illetve háztartásnak, aki/amely a Jászapáti Városüzemeltető Kft-nél vagy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-nél  szolgáltatási díj hátralékkal rendelkezik, vagy lakásfenntartási támogatásban részesül.”15.§ A Rendelet 17/A.§ (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri hivatal Hatósági és Szervezési Osztályához kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a háztartásban élő személyek jövedelemigazolásait.”16.§ A Rendelet 17/A.§ (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„A támogatás megállapításához a Hatósági és Szervezési Osztály a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től beszerzi az adott fogyasztási hely kérelem benyújtását megelőző évi vízfogyasztási adatait, valamint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től és a Jászapáti Városüzemeltető Kft-től a hátralékmentességről szóló igazolást.”


17.§ A Rendelet 17/A.§ (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„A támogatás megállapításáról szóló határozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-nek meg kell küldeni, ahol a havi számláknál a támogatást érvényesítik. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a támogatás ideje alatt folyamatosan figyelemmel kíséri a vízfogyasztás mennyiségét, és amennyiben a támogatott háztartásban emelkedik a fogyasztás, a (4) bekezdés szerint jár el. Ha az éves fogyasztás a 48 m3-t meghaladja, értesíti a Hatósági és Szervezési Osztályt a támogatás megszüntetése céljából.


18.§ A Rendelet 17/A.§ (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. minden hónap 15. napjáig megigényli az előző hónapban a jogosultaknak biztosított támogatás összegét, amelyet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya utal át a számlájára.”


19.§ A Rendelet 18.§ -a az alábbiak szerint módosul:


„(1) Az a jászapáti székhellyel rendelkező vállalkozó, aki a Polgármesteri Hivatal nyilvántartása szerint aktív korúak ellátására jogosult személyt foglalkoztat, személyenként havonta 20.000,- forint támogatásban részesíthető. A munkaadó heti 40 órás foglalkoztatás esetén jogosult a teljes összegű támogatás igénylésére. Részmunkaidős foglalkozatás esetén a támogatás összege arányosan csökken.


(2) A támogatást igénybe vevő munkaadót az alábbi kötelezettségek terhelik:

a) az (1) bekezdésben írt foglalkoztatást munkaviszony keretében biztosítja,

b) a Polgármesteri Hivatal számára az elszámoláshoz minden hónapban megküldi az igénylőlapot és a bérkifizetést igazoló jegyzéket,

c) az (1) bekezdésben írt személyek felvételét, illetve hat hónapon belüli munkaviszony megszüntetését/megszűnését köteles a Polgármesteri Hivatalnak a megszűntetést/megszűnést követő tizenöt napon belül bejelenteni.


(3) A foglalkoztatási támogatás igénybevételének időtartama három hónap. A munkáltatót további 3 hónap foglalkoztatási kötelezettség terheli.


(4)) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.


(5) A foglalkoztatási támogatással kapcsolatosan a munkáltatókkal a polgármester köt megállapodást.


(5) A megállapodás aláírását követően az igénylő benyújtja a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályához az igénylőlapot és a bérjegyzéket. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya ezen dokumentumok beérkezését követő nyolc munkanapon belül átutalja a támogatási összeget a munkáltató részére.


(6) A támogatást a munkáltató a foglalkoztatást követő hónap 15. napjáig igényelheti az erre a célra rendszeresített igénylőlapon.”20.§ A Rendelet 18/A.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„A foglalkoztatási támogatás mértéke: a tárgyévben fizetett iparűzési adó 30%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 200.000,- forint.”


21.§ A Rendelet 18/A.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„A foglalkoztatási támogatás a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán kérelmezhető. A kérelemhez mellékelni kell az átlagos statisztikai állománylétszám növekedését, valamint az iparűzési adó megállapítását és megfizetését igazoló iratot.”


22.§ A Rendelet az alábbi rendelkezéssel egészül ki:


„18/B.§ (1) Egy munkáltató évente egy alkalommal jogosult foglalkoztatást elősegítő támogatás igénybevételére.(2) Egy munkáltató egy naptári évben kizárólag egyfajta (a rendelet 18.§ vagy 18/A.§- ában szabályozott) foglalkoztatást elősegítő támogatás igénybevételére jogosult.”23.§ A Rendelet 20.§ (2) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosul:


„Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Szociális, Sport, Nemzetiségügyi Bizottságának Elnöke,”24.§ A Rendelet 20.§ (2) bekezdésének d) pontja az alábbiak szerint módosul:


„a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője”25.§ A Rendelet 20.§ (3) bekezdésének 2. mondata az alábbiak szerint módosul:


„Az ülések előkészítése a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának feladata.”26.§ A Rendelet 21.§ (3) bekezdésének 1. mondata az alábbiak szerint módosul:


„A Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya a támogatást igénylő jogosultsági feltételeinek meghatározásához beszerzi a kérelmező és családja rendszeres jövedelmének igazolásáról szóló dokumentumokat, illetve beszerzi a vonatkozó jogszabályokban szabályozott bizonyítékokat.”


27.§ A Rendelet 21.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Hatósági és Szervezési Osztály bármely más ügyben vizsgálta, és nem feltételezhető azokban lényeges változás.”


28.§ A Rendelet 22.§ (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:


„a rendszeres szociális segélyt és a foglalkozatást helyettesítő támogatást a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően,”


29.§ A Rendelet 22.§ (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:


„az átmeneti segélyt a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a döntést követően a lehető legrövidebb időn belül, egyéb esetekben öt napon belül, a temetési segélyt a többi havi rendszeres támogatás utalásával egyidejűleg.”


30.§ A Rendelet 22.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„A támogatások kifizetése kérelemre lakossági folyószámlára való utalással, egyéb esetekben pedig a Hatósági és Szervezési Osztály által kiküldött értesítésben megjelölt helyszínen házipénztárból történik.”31.§ A Rendelet (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„A támogatásban részesülő a szociális helyzetében, lakcímében történt változást köteles tizenöt napon belül bejelenteni a Hatósági és Szervezési Osztálynak.”


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!