nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-07-15 - 2018-04-23
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelete
10/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelete egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések

1. §


(1) E rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) e rendeletében tiltott, közösségellenes magatartásnak minősít.

(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál. 


2. Az Önkormányzat tulajdonában lévő köztemető rendjének megszegése

2. §


Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít az, aki

  1. nem a temetkezés céljára kijelölt helyre temet,
  2. oldaliránnyal ellátott sírhelyet létesít,
  3. a sírméretekre vonatkozó előírásoktól eltér;
  4. a temető rendjét megszegi, csendjét zavarja, a temetőhöz nem illő magatartást tanúsít, engedély nélkül gépjárművel behajt, a temető épületeiben, a temető tartozékaiban, növényzetében kárt tesz, szemetel, nem a kijelölt helyen tárolja a szemetet, állatot bevisz;
  5. síremléket bejelentés nélkül lebont, áthelyez;
  6. a síremlék építéséből vagy elbontásából származó építési törmelék, egyéb hulladék elszállításáról nem gondoskodik;
  7. a temetőben – a sírgondozást kivéve – bejelentés nélkül végez munkát.3. Az önkormányzati jelképek használati rendjének megszegése

3. §


Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít az, aki a község címerét, zászlaját engedély nélkül, engedélytől eltérően, nem hiteles alakban, vagy annak méltóságát sértő módon használja, állítja vagy hozza forgalomba.4. A helyi környezet védelmére vonatkozó szabályok megszegése

4. §


Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít az, aki Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendeletének

a)      az 5. § (2)-(5) bekezdéseiben,

b)      a 6., 7., 8. §-okban,

c)      a 9. § (1)-(3) bekezdéseiben,

d)      a 11. § (2)-(4) bekezdéseiben,

e)      a 12. §-ban,

f)       a 13. § (2) bekezdésében,

g)      a 14. § (2)-(8) bekezdéseiben,

h)      a 15., 16., 17., 18/A., 19., 20., 21., 22. §-okban,

i)       a 23. § (2)-(4) bekezdéseiben, valamint

j)       a 24. §-ban foglalt rendelkezéseket, kötelezettségeket, tilalmakat megszegi.
5. Közterület használatával kapcsolatos szabályok megszegése

5.§


Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít az, aki közterületet közterület-használati engedély nélkül használja és felszólításra sem szünteti meg a szabálytalanságot és nem gondoskodik a közterület – a saját költségén és kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállításáról.


6. Kiszabható jogkövetkezmények és eljárási szabályok

6. §


(1) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének meghatározása az eset összes körülményének figyelembevételével történik.

(3) A közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a közösségellenes magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.

(4) A figyelmeztetés alkalmazásával a hatáskör gyakorlója, vagy a nevében eljáró személy (szerv) felhívja a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjének figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjon tiltott, közösségellenes magatartás elkövetésétől.


7. §


(1) Az e rendeletben meghatározott magatartások elkövetőivel szemben a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokban a jegyző jár el.

(2) A rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzésére a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője jogosult.

(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.7. Záró rendelkezések

8. §


Ez a rendelet 2014. július 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.


Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.                                                             Szaniszló László sk.

                                     jegyző                                                                                             polgármester


Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2014. július 4. napján kihirdetésre került.


Szilvásvárad, 2014. július 4.                                                                                                                                                                                                                                                                          Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

                                                                                                                                                       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!