nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Polány község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-30 -tól
Polány község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Polány Község Önkormányzat

Képviselő-testületének6/2014. (IX.30.)önkormányzati rendelete


a helyi iparűzési adóról


 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK


Polány község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és h.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. §. (1) bekezdés  13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. ( a továbbiakban: Htv)  törvény 1. §. (1) és a 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


 1. §.


Az adókötelezettségre, az adó alanyára, az adó kötelezettség keletkezésére, megszűnésére és az adó alapjára vonatkozóan a    Htv.   35. §. -  39/B §. –aiban   foglaltak   az   irányadóak.


Az adó mértéke


 1. §.


 1. Az  állandó  jelleggel  végzett  iparűzés i tevékenység  esetén  az  adó  évi  mértéke  az  adóalap  2 %-a.


 1. Ideiglenes  jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenység  végzése  esetén  az  adó mértéke:Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése


 1. §.


Az   adóelőleg   megállapítására  és  az  adó  megfizetésére   a Htv.  41.  §. és a 42. §- aiban foglaltak az irányadóak.
 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


 1. §. 1. Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény  és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintő hatályos törvények rendelkezéseit  kell alkalmazni.


 1. E rendelet 2014. szeptember 30. napján lép hatályba.
 2. A rendelet kihirdetéséről az SzMSz előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző  gondoskodik.
 3. E rendelet hatálybalépésével  egyidejűleg hatályát veszti Polány község helyi iparűzési adóról    szóló 7/2003. (XI.13.) rendelete.Polány, 2014. szeptember 10.

            

                                      Ellenberger Tamás                                            Göndöcs Edina

                                      polgármester                                                             jegyző


A rendelet kihirdetve:


2014. szeptember 30.

                                                                                                                      Göndöcs Edina

                                                                                                                            jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!