nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatának rendjéről és díjairól

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában rögzített feladatkörében a következőket rendeli el:


1. Értelmező rendelkezések


1.     § E rendelet alkalmazásában
a)    közlekedés elől elzárt terület: A filmforgatás által nem használt, de a filmforgatás érdekében a gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt terület. A biztonsági terület nagyságának a forgatási terület nagyságával arányos mértékben kell állnia. Az arányosság mértéke a közút kezelője által elfogadott forgalomtechnikai terv alapján kerül meghatározásra.
b)    forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület.
c)    kiürítési terület: A b), d) és e) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a filmforgatási napot megelőző napon, kifejezetten a forgatási, technikai, illetve a stábparkolási terület kiürítésének szándékával igénybe vett terület, amennyiben a területen a d) pont szerinti tevékenységen kívül más nem történik.
d)    stábparkolási terület: A b) és e) pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás és technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület.
e)    technikai terület: A filmforgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a filmforgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a filmforgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület..
f)    üzemképtelen jármű: amely műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan roncs vagy sérült jármű vagy olyan jármű, mely hatósági jelzéssel (rendszámtáblával) nem rendelkezik és a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt.


  2.  A közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezése
 
2.     § 
(1)    A közterület rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon a polgármesternek címezve kell benyújtani.
(2)    Nem kell kérelmet benyújtani, de a polgármester részére be kell jelenteni:
a) tüzelő vagy egyéb anyag, dolog, tárgy (pl. költözködésnél bútor, stb.) közterületen történő tárolását, rakodását, ha annak időtartama a 24 órát nem haladja meg,
b) építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek 72 óránál rövidebb időtartamra való közterületi elhelyezését, illetve lerakását, 
c) a közmű- és közcélú vezetékek (elektromos energia, víz, gáz, szennyvíz, távközlési alépítmény, stb.) üzemzavar-elhárítását, ha az az öt munkanapot nem haladja meg.
(3)    Nem kell kérelmet benyújtani, ha a közterületet 
a) az önkormányzat vagy intézménye saját maga használja vagy
b) az önkormányzat vagy intézménye építési, karbantartási vagy bontási munkálataihoz használják.
(4)    Reklám és reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó közterülethasználati kérelem melléklete a polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott hatósági határozata. 


3.     § 
(1)    A közterület rendeltetéstől eltérő használatára vonatkozó megállapodást (továbbiakban: közterülethasználati megállapodás) a polgármester köti meg a közterület használatára jogosulttal.
(2)    A közterülethasználati megállapodás megkötését a polgármester megtagadja, ha 
a) a kérelem jelen rendeletben tiltott tevékenység gyakorlására irányul,
b) a kérelmet nem az önkormányzati rendelet és melléklete szerinti adattartalommal és mellékletekkel nyújtották be.
(3)    Nem kell közterület használati megállapodást kötni a 2. § (2) és (3) bekezdés szerinti közterület-használat esetén.
(4)    A közterülethasználati megállapodásban rendelkezni kell a közterület helyreállításáról, a megsemmisült közterületi vagyontárgyak pótlásáról, az okozott károk megtérítésének kötelezettségéről, szükség esetén kötbér kikötéséről.
(5)    A közterülethasználati megállapodás határozott időre köthető. A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb tartama egy nap. Egy évnél hosszabb időtartamra csak építési vagy létesítési engedély-köteles építmények elhelyezésére köthető megállapodás.
  
3. A közterület rendeltetéstől eltérő használatának szabályai


4.     § 
(1)    A közterületet rendeltetéstől eltérően használni csak közterülethasználati megállapodásban foglaltak szerint és az abban meghatározott közterülethasználati díj megfizetése ellenében lehet.
(2)    A közterületet rendeltetéstől eltérően csak úgy szabad használni, hogy az a szomszédos területek rendeltetésszerű használatát ne zavarja.
(3)    Az eltérő használat során a közterületen elhelyezett szerkezetek, tárgyak, anyagok karbantartásáról a közterület használatára jogosult folyamatosan köteles gondoskodni.
(4)    A közterület használatára jogosult köteles a közterülethasználati megállapodást a helyszínen tartani és hatáskörrel rendelkező hatóság ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.
(5)    A közterülethasználati megállapodásban foglalt jogok másra nem ruházhatók át.
(6)    A közterület használatára jogosult a közterület rendjéért, biztonságáért felelősséggel tartozik mindaddig, amíg a helyreállított közterületet a tulajdonos megbízottja át nem veszi.
(7)    A közterület használata közérdekből vagy a közterület eredeti céljának helyreállítása miatt bármikor megszüntethető elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül, időarányos használati díj visszafizetése mellett.
(8)    Ha a közterülethasználati megállapodást felmondják vagy érvényét veszti, a közterület használatára jogosult saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.


5.     § 
(1)    A zöldterületek, azok építményei, berendezései és felszerelései csak állaguk rongálása nélkül használhatók.
(2)    Gyalogosan vagy járművel közlekedni, parkolni csak a zöldterület arra kijelölt részein szabad.
(3)    Zöldterületek rendeltetéstől eltérő használata esetén a közterület használatára jogosult köteles a növényzet védelméről és helyreállításáról gondoskodni.
(4)    Ha a rendeltetéstől eltérő használat következtében a növényzet, építmény, berendezés vagy felszerelések megsemmisülése várható, a közterület használatára jogosult köteles saját költségén
a) a növényzet előzetes áttelepítéséről vagy azonos értékű növényzettel történő pótlásról gondoskodni,
b) az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékének vagy azok áttelepítésének költségeit az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába befizetni.
(5)    Amennyiben a növényzet pótlását előírni nem lehet, illetve a közterület használatára jogosult azt nem vállalja, úgy a pótlás költségét köteles az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába befizetni.


6.     § Állatot a község belterületének közterületen legeltetni, valamint felügyelet nélkül a közterületre kiengedni, közterületen hagyni, futtatni tilos.


7.     § 
(1)    Építési és bontási hulladékok akár ömlesztve, akár konténerben vagy gyűjtőedényzetben közterületen nem tárolhatóak.
(2)    Építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek 72 óránál hosszabb ideig közterületen nem tárolhatóak.


8.     § 
(1)    Kizárólag hirdetési céllal jármű közterületen nem helyezhető el.
(2)    Az a hatósági jelzéssel (rendszámtáblával) nem rendelkező jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, 10 napot meghaladóan közterületen nem tárolható.
(3)    Amennyiben a közút kezelője üzemképtelen jármű tárolását észleli, a járművön elhelyezett értesítéssel hívja fel a figyelmet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 59. § (3) bekezdésének szabályaira.
(4)    3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz valamint tömegétől függetlenül járműnek nem minősülő gép, munkagép, alkatrész közterületen nem tárolható.


9.     § 
(1)    Jelen rendeletet a közterület filmforgatási célú igénybevétele esetén az Mktv. és a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.
(2)    A rendelet 2. mellékletében felsorolt közterületek filmforgatási célra nem vehetőek igénybe.
(3)    A rendelet 2. mellékletében fel nem sorolt közterületeket filmforgatási célra egy alkalommal folyamatosan csak legfeljebb 24 óra időtartamban lehet igénybe venni.


10.     § 
(1)    Közterületen megtartott rendezvény teljes ideje alatt és az azt meghaladó egy órában a rendezők kötelesek biztosítani a rend betartását és a rendezvény helyszínéről történő kulturált elvonulást.
(2)    A közterületen megtartott rendezvény területének folyamatos tisztántartásáról a rendező köteles gondoskodni megfelelő számú szeméttároló kihelyezésével, állandó ürítésével. Az igénybevett területet és az elvonuló útvonalakat - a rendezvényt követő nap 6.00 óráig - az eredeti rendeltetésnek megfelelő állapotba kell visszaállítani.
(3)    A közterületen megtartott rendezvény ideje alatt az illemhelyek üzemeltetését a rendezőnek kell biztosítania.
  
4.  A közterület rendeltetéstől eltérő használatának díjai


11.     § 
(1)    A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért, valamint közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevételéért a rendelet 3. mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. A közterület használatáért fizetendő díjat legkésőbb a közterülethasználatról szóló megállapodás megkötésének napján meg kell fizetni.
(2)    Mentesül a közterülethasználati díj megfizetése alól a közterület használatára jogosult:
a) amennyiben a köztisztasággal kapcsolatos építményeket és berendezéseket kíván elhelyezni,
b) amennyiben közműveket, közcélú vezetékeket közterületen 30 napot meg nem haladóan kíván létesíteni,
c) ha az önkormányzattal kötött megállapodás alapján, az önkormányzat illetékességi területén a Képviselő-testület által jóváhagyott infrastrukturális beruházást hajt végre,
d) közterületen állványzatot kíván elhelyezni és az épület, melynek építési tevékenységéhez az állványt használják, közterülettel közvetlenül határos,
e) akinek a közterület-használatát elháríthatatlan külső ok huzamosabb időn át akadályozza (pl. természeti csapás) az akadály elhárításának napjáig,
f) ha a közterületen forgatott filmalkotás a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 2. § 28. pontja alapján kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotásnak minősül.
(3)    A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni.
(4)    Minden megkezdett töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít.
(5)    A létesítmény nélküli utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából minimum 2 m2-nek tekintendő.
(6)    A közterület használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterülethasználati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterülethasználatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.


5.  A közterület-használat ellenőrzése
 
12.     § A közterület használatának ellenőrzésére jogosult
a) a polgármester,
b) a jegyző,
c) a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője.


6. A közterület rendeltetéstől eltérő használatának szabályainak megszegése esetén alkalmazandó szankciók


13.     § 
(1)    Közterületet közterülethasználati megállapodás nélkül használó, vagy a megállapodásban foglaltaktól eltérő módon használó személyt a súlyos szerződésszegés jogkövetkezményein túlmenően a polgármester a megállapodás nélküli eltérő vagy tiltott használat tartamára pótdíj fizetésére kötelezi és a közterület használatától eltiltja.
(2)    A pótdíj összege az egyébként fizetendő díj ötszöröse, díjmentes közterület használat esetén 50 forint/m2/nap.
  
7.  Záró rendelkezések
  
14.     § A rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
15.     § [2] 


[1] A rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
[2] A rendelet 15. §-a a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszti 2018. január 2-án.

[3] Módosította a 16/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. január 1-jén.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
16.89 KB
2. melléklet
13.34 KB
3. melléklet
13.3 KB
3. melléklet [3]
13.19 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!