nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-23 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról


Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételeit és kiadásait 54034 ezer Ft összeggel jóváhagyja.

2.§

(1) A bevételekből 52730 ezer Ft a költségvetési bevétel, 1302 ezer Ft finanszírozási bevétel, 2 ezer Ft átfutó bevétel.

(2) A kiadásokból 54479 ezer Ft költségvetési kiadás, 445 ezer Ft az átfutó kiadás.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási hiányt, 1302 ezer Ft-ot az előző évek maradványából finanszírozta.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásának részletezését a 1. és 2. melléklet a feladatok szerinti teljesítését a 3. és 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.


3.§

(1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 6981 ezer Ft, a munkaadói járulékok teljesítését 2006 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 22301 ezer Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint 1368 ezer Ft-tal hagyja jóvá, amelyből felújítás 851 ezer Ft,  beruházás  467 ezer Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás 50 ezer Ft.

(3) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 17410 ezer Ft, a szociális ellátások teljesítését  4413 ezer Ft összeggel állapítja meg.


4.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 7. melléklet szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint  976 248 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2013. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 9. melléklet szerint elfogadja.

(3) Az önkormányzat hitelállománnyal 2013. évben nem rendelkezett.

(4) A képviselő-testület a 2013. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint 356 ezer Ft-tal elfogadja.


5.§

(1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 11. melléklet szerint 4 főben elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 4 fő.

(2) A képviselő-testület pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján elfogadja, a 2013. évi záró pénzkészletet 13164 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A 2013. évi pénzmaradvány kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja, a 2013. évi pénzmaradványt 3160 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az előző években keletkezett pénzmaradványa 10360 ezer Ft, az összes rendelkezésre álló pénzmaradvány 13520 ezer Ft.6.§

(1) A helyi adóbevételek teljesítése 18801 ezer Ft, amelyből építményadó 5231 ezer Ft, magánszemélyek kommunális adója 6860 ezer Ft, idegenforgalmi adó 26 ezer Ft, iparűzési adó 6684 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.


7.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                   Dr. Puskás László                                                                              Németh Sándor

                  címzetes főjegyző                                                                                     polgármester

            


Kihirdetve: Felsőpáhok,  2014. április 22.
Dr. Puskás László

címzetes főjegyző


1. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzat rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi  bevételeiezer forintban

sorszám

A

B

C

D


Bevételi jogcím

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

1

Helyi adók, ebből:

19 500

18 801

96

2

Építményadó

5200

5231

101

3

Magánszemélyek kommunális adója

6500

6860

106

4

Idegenforgalmi adó

100

26

26

5

Iparűzési adó

7700

6684

87

6

Bírságok, díjak, pótlékok

300

103

34

7

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

200

521

261

8

Igazgatási szolgáltatási díj


150


9

Közhatalmi bevételek:

20 000

19 575

98

10

Bérleti díj

100

127

127

11

Működési célú hozam- és kamatbevételek

400

333

83

12

Egyéb működési célú bevétel

856

2205

258

13

Intézményi működési bevételek:

1 356

2 665

197

14

Átengedett központi adók

1 400

1677

120

15

Önkormányzat működési bevételei

22 756

23 917

105

16

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

8617

8618

100

17

Településüzemeltetés

6400

6400

100

18

Beszámítás összege

-4667

-4667

100

19

Egyéb kötelező feladatok támogatása

3000

3000

100

20

Általános feladatok támogatása összesen:

13350

13351

100

21

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

1053

1053

100

22

Falugondnoki szolgálat támogatása

1997

1997

100

23

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:

3050

3050

100

24

Könyvtári és közművelődési támogatás

746

746

100

25

Kulturális feladatok támogatása összesen:

746

746

100

26

Üdülőhelyi feladatok támogatása

224

224

100

27

Lakott külterületi helyekkel kapcsolatos feladatok

6

6

100

28

Központosított támogatás összesen:

230

230

100

29

Szociális ellátások visszaigénylése

1950

1950

100

30

Önkormányzatok támogatása összesen:

19326

19327

100

31

Működőképesség támogatása

2 500

2500

100

32

Bérkompenzáció

415

415

100

33

Víz és csatornaszolgáltatás támogatása

3730

3730

100

34

Kiegészítő támogatás szociális ellátásokhoz

441

441

100

35

Kiegészítő támogatás természetben nyújtott Erzsébet utalvány

174

174

100

36

Támogatások, kiegészítések:

26 586

26 587

100

37

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések


17


38

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

368

481

131

39

Működési támogatás államháztartáson belülről

368

481

131

40

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

50

50

100

41

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

50

50

100

42

Támogatások államháztartáson belülről

418

531

127

43

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

1 500

1678

112

44

Felhalmozási célú bevételek

1 500

1678

112

45

Költségvetési bevételek összesen:

51 260

52 730

103

46

Költségvetési maradvány igénybevétele

15 269

1302

9

47

Hiány belső finanszírozás bevételei

15 269

1302

9

48

Finanszírozási bevételek

15 269

1 302

9

49

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


2


50

Bevételek mindösszesen:

66 529

54 034

81
2. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzat rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi kiadásai
ezer forintban

Sor-szám

A

B

C

D

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

1

Személyi juttatások

7 001

6981

100

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 900

2006

106

3

Dologi kiadások

25 367

22301

88

4

Szociális  ellátások

6 038

4413

73

5

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

17 300

17410

101

6

Kamatkiadások
7

 Pénzforgalom nélküli kiadások
8

Egyéb működési célú kiadások

23 338

21 823

94

9

Működési költségvetés kiadásai

57 606

53 111

92

10

Beruházások

468

467

100

11

Felújítások

851

851

100

12

Egyéb felhalmozási kiadások
13

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
14

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

230

50

22

15

Felhalmozási költségvetés kiadásai

1 549

1 368

88

16

Működési tartalék

2 630


0

17

 Felhalmozási tartalék

4 409


0

18

Tartalékok összesen: 

8 818


0

19

Költségvetési kiadások összesen:

67 973

54 479

80

20

Működési célú finanszírozási kiadások
21

Betét elhelyezése
22

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
23

Finanszírozási kiadások
24

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások


-445


25

Kiadások mindösszesen:

67 973

54 034

793. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzat rendelethez4. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzat rendelethez

5. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásaiezer forintban

Sor-szám

A

B

C

D

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2013. évi teljesítés

Teljesítés %

1

Sátor vásárlás (polgármesteri keret)

150

150

100

2

Beruházás összesen:

150

150

100

3

Szennyvízhálózat felújítás (szennyvízszivattyú csere)

670

670

100

4

ÁFA

181

181

100

5

Felújítás összesen:

851

851

100

6

Településrendezési terv tanulmány

250

250

100

7

ÁFA

68

67

99

8

Egyéb felhalmozási kiadás összesen:

318

317

100

9

Vizi társulati hozzájárulás

180


0

10

Lakosság közműfejlesztési támogatás

50

50

100

11

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

230

50

22

12

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

1549

1368

88
6. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

2013. évi működési célú támogatások, pénzeszközátadások, szociális kiadások bemutatásaezer forintban

Sor-szám

A

B

C

D

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2013. évi teljesítés

Teljesítés %

1

Alsópáhok Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal

13500

13500

100

2

Alsópáhok Község Önkormányzata egyéb társulási feladatok

2600

2600

100

3

Hévíz Város Önkormányzata orvosi ügyeleti ellátás

900

824

92

4

Hévíz Város Önkormányzata gyepmesteri társulás

200

260

130

5

Hévíz Város Önkormányzata Teréz Anya Társulás

0

161


6

Hévíz Kistérségi Társulás

100

65

65

7

Támogatásértékű működési kiadás:

17300

17410

101

8

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (9 fő x 22800 Ft x 12 hó)

2463

1653

67

9

Lakásfenntartási támogatás (10 fő x 2500 Ft x 12 hó)

500

274

55

10

Rendszeres szociális segély


359


11

Átmeneti szociális segély

300

439

146

12

Temetési segély

500

189

38

13

Rendszeres gyermekvédelmi természetbeni támogatás


174


14

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1000

550

55

15

Méhnyakrák elleni oltás támogatása

120

107

89

16

Méltányossági közgyógyellátás

50

0

0

17

Természetbeni ellátások

880

418

48

18

Bursa Hungarica ösztöndíj

225

250

111

19

Szociális ellátások összesen:

6038

4413

73
7. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

8. melléklete az 5/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez


Felsőpáhok Község Önkormányzata


2013. évi Könyvviteli mérlegeezer Ft-ban


A

B

C


Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

ESZKÖZÖK

2

Szellemi termékek

183

75

3

Immateriális javak összesen

183

75

4

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

814 800

804 159

5

Gépek, berendezések és felszerelések

1 928

1 530

6

Járművek7

Beruházások, felújítások

3 335

0

8

Tárgyi eszközök összesen

820 063

805 689

9

Tartós részesedések

10

10

10

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

162 450

155 655

11

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

982 706

961 429

12

Követelések

251

90

13

Adósok

2 049

1 206

14

Követelések összesen

2 300

1 296

15

Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok16

Értékpapírok összesen17

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

138

72

18

Költségvetési pénzforgalmi számlák

14 328

13 092

19

Pénzeszközök összesen

14 466

13 164

20

Költségvetési aktív átfutó elszámolások

804

359

21

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

804

359

22

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

17 570

14 819

23

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 000 276

976 248

24

FORRÁSOK

25

Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje

1 004 351

1 004 351

26

Tartós tőke

1 004 351

1 004 351

27

Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása

-23 153

-44 505

28

Tőkeváltozások

-23 153

-44 505

29

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

981 198

959 846

30

Költségvetési tartalék elszámolása, ebből:

2 639

-1 749

31

a) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

6 275

3 160

32

b) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása

-3 636

-4 909

33

Költségvetési pénzmaradvány

12 630

15 269

34

Költségvetési tartalékok összesen

15 269

13 520

35

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

15 269

13 520

36

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók), ebből:

50

15

37

a) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek38

b) tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek39

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

3 758

2 864

40

a) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek

3 675

3 675

41

b) egyéb különféle kötelezettségek

83

60

42

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

3 808

2 879

43

Egyéb passzív pénzügyi elszámolás

1

3

44

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

3 809

2 882

45

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 000 276

976 248

9. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Felsőpáhok Község Önkormányzata vagyonáról  2013. december 31.
ezer forintban


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M


hrsz

m2

megnevezés

2013. nyitó      

törzsvagyon

egyéb vagyon

    2013.évi változás

2013. záró

törzsvagyon

egyéb vagyon

forg.  képte-len

korl. forg.képes

forga-lomké-pes

növekedés

csökke-nés

forgalom-képtelen

korl. forg.

képes

forgalom-képes

1.
E-KATA Kataszteri program

2222


22

00

2.
Vertikális digitális alaptérkép

161161


86

7575

3.
Rendezési terv mód.

0
0

0

4.
Szellemi termékek összesen:

183183

0

108

75

0

0

75

5.

  I. Immateriális javak összesen:
183

0

0

183

0

108

75

0

0

75

6.

1

/1

2551

közterület (Hóvirág utca)

9493

9493
30

9463

94637.

1

/2

943

beépítetlen terület

3206320632063206

8.

1

/3

1152

beépítetlen terület

3917391739173917

9.

1

/4

1206

beépítetlen terület

4100410041004100

10.

1

/5

1150

beépítetlen terület

3910391039103910

11.

1

/6

1150

beépítetlen terület

3910391039103910

12.

1

/7

1143

beépítetlen terület

3886388638863886

13.

1

/8

1133

beépítetlen terület

3852385238523852

14.

1

/9

1150

beépítetlen terület

3910391039103910

15.

1

/10

929

beépítetlen terület

3159315931593159

16.

1

/11

99

közterület

337

337

337

33717.

2

/12

3010

közterület

11332

11332
36

11296

1129618.

16


792

közterület (Ady E. utca)

7397

7397
175

7222

722219.

 17

/13

1660

közterület (névtelen utca)

6024

6024
17

6007

600720.

22

/1

670

közterület (Csillagköz)

2570

2570
13

2557

255721.

23


1892

közterület (Csillagköz)

10081

10081
162

9919

991922.

34


171

sportöltöző

2548


254851

2497


2497


23.

35


3134

közterület(Dózsa Gy. u..)

14880

14880
188

14692

1469224.

37

/1

2065

kultúrház

14727


14727211

14516


14516


25.

38


7204

sportpálya

45778


45778818

44960


44960


26.

39

/2

2699

beépítetlen terület

2500250025002500

27.

40

/2

1932

beépítetlen terület

2000200020002000

28.

49


5145

közterület (Árpád utca)

27572

27572
446

27126

2712629.

59


336

közterület (Deák F. u.)

2357

2357
54

2303

230330.

73


2048

közterület (Ady E. utca)

21012

21012
535

20477

2047731.

74


230

közterület (Ady E. utca)

943

943
8

935

93532.

88

/2

2244

közterület (Vadászköz)

11950

11950
191

11759

1175933.

122

/1

9752

közterület (Széchenyi utca)

48106

48106
517

47589

4758934.

122

/3

420

közterület (Széchenyi utca)

1869

1869
16

1853

185335.

169


1402

közterület (névtelen utca)

7488

7488
120

7368

736836.

173

/5

1511

közterület (járda)

6619

6619
71

6548

654837.

173

/6

1665

közterület (járda)

7049

7049
58

6991

699138.

173

/7

1251

közterület (járda)

5524

5524
59

5465

546539.

173

/8

612

közterület (járda)

2703

2703
29

2674

267440.

173

/9

1487

közterület (járda)

6567

6567
70

6497

649741.

173

/10

1498

közterület (járda)

6615

6615
71

6544

654442.

173

/11


autóbuszváró

255

255
8

247

24743.

174


495

közterület (Panormána utca)

2766

2766
49

2717

271744.

175


4100

temető

24818


24818371

24447


24447


45.

176

/1

7126

közterület (Napfénysor)

25272

25272
47

25225

2522546.

176

/2

4762

temető

19933

19933
82

19851

1985147.

186

/1

846

Szent I. u. 11. önk. lakások

2944


29446

2938


2938


48.

225

/3

1253

Polgármesteri hivatal

5362


536239

5323


5323


49.

225

/2

1220

Polgárm. hiv.Orvosi r.

27727


27727480

27247


27247


50.

225

/4

1253

beépítetlen terület

4224422442244224

51.

225

/5

310

közút

1045

1045

1045

104552.

225

/6

396

beépítetlen terület

1335133513351335

53.

225

/7

185

közút

624

624

624

62454.

230


1682

közterület (Zrínyi utca

10070

10070
192

9878

987855.

231


1380

közterület (névtelen utca)

4631

4631
9

4622

462256.

292

/2

861

közterület (Vadrózsa utca)

5839

5839
129

5710

571057.

294

/2

141

közterület (Vadrózsa utca)

1040

1040
25

1015

101558.

299

/3

266

közterület (Rákóczi utca)

897

897
0

897

89759.

299

/4

3141

beépítetlen terület

10679106791067910679

60.

295

/5

483

közterület (Cédrus köz)

1740

1740
4

1736

173661.

299

/7

361

közterület (járda)

1871

1871
28

1843

184362.

299

/8

349

beépítetlen terület

00


0

0
63.

299

/10

432

beépítetlen terület

1469146914691469

64.

299

/12

625

közterület (Cédrus köz)

3490

3490
61

3429

342965.

299

/13

803

közterület (járda)

3023

3023
13

3010

301066.

312


4758

közterület (Rákóczi utca)

21980

21980
258

21722

2172267.

313

/1

492

beépítetlen terület

17271727


3

17241724

68.

313

/2

193

beépítetlen terület

656656656656

69.

440


1439

közterület (névtelen utca)

5004

5004
5

4999

499970.

456


3505

közterület (Petőfi utca)

14906

14906
144

14762

1476271.

459


899

kultúrház Zalaköszvényes

8171


8171110

8061


8061


72.

461


654

közterület (Mándi utca)

2301

2301
3

2298

229873.

465


270

közterület (Mándi utca)

969

969
2

967

96774.

486

/11

2051

közterület (Pipacs utca)

7001

7001
1

7000

700075.

487

/1

4223

közút

14418

14418
3

14415

1441576.

487

/2

2053

közterület (Akácfa utca)

7008

7008
1

7007

700777.

488

/18

2052

közterület (Diófa utca)

7005

7005
1

7004

700478.

488

/30

7615

közterület (Pásti utca)

31700

31700
200

31500

3150079.

489

/1

1336

közterület

6963

6963
86

6877

687780.

489

/2

268

árok

1081

1081
7

1074

107481.

489

/11

686

beépítetlen terület

2332233223322332

82.

489

/16

427

közút

1490

1490
2

1488

148883.

489

/17

861

közterület

11507

11507
314

11193

1119384.

490


4236

közút

17211

17211
125

17086

1708685.

492


894

vízmű

3040

3040

3040

304086.

494

/15

2118

közút

7261

7261
3

7258

725887.

495


5517

közút

21943

21943
141

21802

2180288.

496

/15

1485

közút

5069

5069
1

5068

506889.

497


3817

közút

13036

13036
2

13034

1303490.

553


3134

közút

16763

16763
625

16138

1613891.

603


4160

közút

17274

17274
671

16603

1660392.

625


1154

közút

55

55
2

53

5393.

711


1564

árok

5438

5438
6

5432

543294.

713


1192

közút

4087

4087
1

4086

408695.

714


2136

közút

8779

8779
67

8712

871296.

805

/4

373

közút

20

20
1

19

1997.

817

/1

321

közterület

6

6
0

6

698.

941


2959

közút

139

139
4

135

13599.

949


1077

kert

60606060

100.

959


1187

kert

57575757

101.

960


2348

szántó

30303030

102.

05

/57

976

közút

30

30
0

30

30103.

05

/59

1690

árok

277

277
11

266

266104.

06

/2

1839

közút

1137

1137
50

1087

1087105.

010

21

1663

közút

130

130
4

126

126106.

014

/6

370

közút

30

30
3

27

27107.

015


21241

közút

21073

21073
640

20433

20433108.

020

/63

10038

közút

1792

1792
87

1705

1705109.

020

/102

6109

közút

480

480
17

463

463110.

021


1806

közút

139

139
5

134

134111.

024


22953

erdő, gyep

115115


0

115115

112.

026


661

közút

13551

13551
525

13026

13026113.

028

/1

1079

közút

3147

3147
122

3025

3025114.

028

/2

1679

erdő

6666

115.

030

/5

3239

saját használatú út

18463

18463
690

17773

17773116.

047


2880

közút

105

105
3

102

102117.

051


17385

közút

2624

2624
93

2531

2531118.

052

4

2280

közút

107

107
3

104

104119.

055


4170

közút

130

130
3

127

127120.

056

/30

4461

közút

209

209
6

203

203121.

059


1278

közút

100

100
4

96

96122.

062


748

közút

58

58
2

56

56123.

065

/2

400

vízmű

6

6

6

6124.

065

/3

12900

közút

664

664
21

643

643125.

066


1824

közút

85

85
3

82

82126.

069


1439

közút

84

84
3

81

81127.

070

/3

3707

közút

103

103
2

101

101128.

070

/5

1828

közút

66

66
2

64

64129.

071


2449

közút

116

116
4

112

112130.

073

/4

1324

vízmű

36

36

36

36131.

074

/1

2030

dögtér

30303030

132.

078


2926

közút

138

138
4

134

134133.

087


6788

közút

102

102

102

102134.

092


291

közút

23

23
0

23

23135.

093

/8

479

közút

18

18
1

17

17136.

099


295

közút

181

181
8

173

173137.

0100

/1

0

erdő és árok

0

0
0

0
138.

0103


1069

temető (Zalaköszvényes)

311

311
10

301

301139.

0106


9157

közút

290

290
6

284

284140.

0109


1669

közút

79

79
2

77

77141.

186

1


buszváró Felsőpáhok alsó

257

257
10

247

247142.
buszváró Zalaköszvényes

260

260
9

251

251143.

319

/1


orvosi rendelő Alsópáhok 1/3

816


81610

806


806


144.

Ingatlanok összesen:
814800

620839

132891

61070

0

10641

804159

612297

130795

61067

145.146.
KONIKA MINOLTA DI2510

139139


74

6565

147.
Aljnövényzet tisztító

3434


28

66

148.
Önjáró fűnyíró traktor

7878


59

1919

149.
Erősítő+Keverő

5050


36

1414

150.
FS 450 Fűkasza

9797


28

6969

151.
FS 450 Fűkasza

9797


28

6969

152.
LCD TV 32"

7878


22

5656

153.
rendezvénysátor

481481


131

350350

154.
klímaberendezés

874874


135

739739

155.
Sátor 54m2

150

7

143143

156.

Gépek, berendezések, felszerelések összesen:
19281928

150

548

1530

0

0

1530

157.
kerékpárút terve

13901390


1390

00

158.
külterületi út felújítás (AVOP)

150150


150

00

159.
körforgalmi csomópont terve

195195


195

00

160.
faluközpont terve

16001600


1600

00

161.

Beruházások, felújítások összesen:
33353335

0

3335

0

0

0

0

162.163.164.

Járművek összesen:
00

0

0

00

165.

 II. Tárgyi eszközök
820063

620839

132891

66333

150

14524

805689

612297

130795

62597

166.
szennyvízcsatorna 16 hrsz

2462


2462107

2355


2355


167.
szennyvízcsatorna 22/1 hrsz

1418


141862

1356


1356


168.
szennyvízcsatorna 23 hrsz

5367


5367233

5134


5134


169.
szennyvízcsatorna 35 hrsz

3290


3290143

3147


3147


170.
szennyvízcsatorna 49 hrsz

3671


3671160

3511


3511


171.
szennyvízcsatorna 59 hrsz

1711


171175

1636


1636


172.
szennyvízcsatorna 73 hrsz

12660


12660550

12110


12110


173.
szennyvízcsatorna 88/2 hrsz

8328


8328362

7966


7966


174.
szennyvízcsatorna 122/1 hrsz

14523


14523632

13891


13891


175.
szennyvízcsatorna 169 hrsz

4038


4038176

3862


3862


176.
szennyvízcsatorna 295/5 hrsz

6927


6927301

6626


6626


177.
szennyvízcsatorna 230 hrsz

6471


6471281

6190


6190


178.
szennyvízcsatorna 292/2 hrsz

11768


11768512

11256


11256


179.
szennyvízcsatorna 312 hrsz

13149


13149572

12577


12577


180.
szennyvízcsatorna 176/1 hrsz

6087


6087249

5838


5838


181.
vízvezeték 176/1 hrsz

10474


10474422

10052


10052


182.
szennyvízcsatorna 440hrsz Zalaköszvényes

4053


4053158

3895


3895


183.
szennyvízcsatorna 456 hrsz Zalaköszvényes

18552


18552724

17828


17828


184.
szennyvízcsatorna 461 hrsz Zalaköszvényes

1268


126850

1218


1218


185.
szennyvízcsatorna 465 hrsz  Zalaköszvényes

1776


177670

1706


1706


186.
szennyvízcsatorna 065/3 hr Zalaköszvényes

8761


8761342

8419


8419


187.
szennyvízcsatorna 099 hrsz Zalaköszvényes

259


25910

249


249


188.
Pásti u. vízvezeték 486/30

1583


158361

1522


1522


189.
Pipacs u. vízvezeték 486/11

1034


103439

995


995


190.
Akácfa u. vízvezeték 487/2

1035


103539

996


996


191.
Diófa u. vízvezeték488/18

1034


103439

995


995


192.
Pásti domb vízvezeték 487/1

1260


126048

1212


1212


193.
Pásti u. szennyvízcsatorna

1802


180269

1733


1733


194.
Pipacs u. szennyvízcsatorna

1406


140654

1352


1352


195.
Akácfa u. szennyvízcsat.

1406


140654

1352


1352


196.
Diófa u. szennyvízcsatorna

1406


140654

1352


1352


197.
szennyvízcsatorna 2/12 hrsz

2503


2503107

2396


2396


198.
szennyvízvezeték 1/1hrsz

484


48420

464


464


199.
vízvezeték 1/1 hrsz

484


48420

464


464


200.
Vízvez.Panor.Napf.sor

0


0
0


0


201.

IV. Üzemeltetésre átadott eszközök
162450


162450

0

0

6795

155655

0

155655

0

202.
DRV részvény

10101010

203.

A. Befektetett eszközök mindösszesen:
982706

620839

295341

66526

150

21427

961429

612297

286450

62672

204.
    I. Készletek

0


0

00
205.
 II. Követelések

23002300


1004

12961296

206.
III. Értékpapírok

00

0

0

00

207.
IV. Pénzeszközök

1446614466


1302

1316413164

208.
 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

804804


445

359359

209.

B. Forgóeszközök mindösszesen:
17570

0

0

17570

0

2751

14819

0

0

14819

210.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)
1000276

620839

295341

84096

150

24178

976248

612297

286450

77491 Nullára leírt, de használatban lévő eszközök állománya (Ft)


Szellemi termékek:

Bruttó érték

Elszámolt értékcsökkenés

Nettó értékOffice XP program

67528

67528

0Rendezési terv

3165500

3165500

0 Microsoft Office program

61563

61563

0Faluiktató program

72000

72000

0Windovs XP program

29625

29625

0E-iktat iratkezelő program

111550

111550

0Gépek, felszerelések:


Számítógép Intel

374297

374297

0HP Laserjet 1200 nyomtató


107745

107745

0Számítógép

79325

79325

0Nyomtató Epson LX-1170


106800

106800

0Számítógép+monitor

112640

112640

0térfigyelő rendszer

7560634

7560634

0sebességmérő tábla

750000

750000

0bozótvágó

194411

194411

0bozótvágó

194411

194411

0ravatalozói hűtőkamra

53700

53700

0páncélszekrény

21520

21520

0Níva gépkocsi

400000

400000

0cd lejátszó

794330

794330

0Orvosi rendelő fűtés

411375

411375

0sportfelszerelések

3485275

3485275

0dobogó

1133620

1133620

0kábelrendszer Zalaköszvényes

2957471

2957471

0Kábelcsatorna(fej-állomás)

860539

860539

0Hangfal

364400

364400

0rendezvénysátor

4682500

4682500

0Fiat Ducato

7981232

7981232

0Traktor

8953318

8953318

0szennyvízcsatorna hálózat gépei

29069936

29069936

0szennyvízcsatorna hálózat gépei Zalaköszvényes

31767617

31767617

0
10. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások, kedvezmények

A. Kedvezmények

ezer forintban

Sorszám

A

B

C

Bevételi jogcím

Tervezett bevétel

Adott kedvezmények összege

1

Építményadó

5200

92

2

Magánszemélyek kommunális adója

6500

4

3

Idegenforgalmi adó

100

0

4

Iparűzési adó

7700

0

5

Összesen:

19500

96

B. Támogatások

ezer forintban

Sorszám

A

B

C

Kiadási jogcím

Támogatások összege

1

Bursa Hungarica ösztöndíj

250

2

Összesen:

250
11. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 2013. évbenA

B

C

D

EMegnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Részmunka-időben foglalkoz-tatott

Állományba nem tartozó

Összesen

1

 Munkajogi nyitólétszám (fő)

442

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

443

 Munkajogi zárólétszám (fő)

444

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

4412. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez


Pénzforgalom egyeztetése 2013. évs.szám

A

B

Megnevezés

ezer forint

1

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - bankszámlák egyenlege

14328

2

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - pénztárak egyenlege

138

3

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején összesen:

14466

4

Bevételek ( + )

52732

5

Kiadások ( - )

54034

6

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - bankszámlák egyenlege

13092

7

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - pénztárak egyenlege

72

8

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén összesen:

13164


13. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez


Pénzmaradvány kimutatás 2013.


ezer forintban


A

B

C

megnevezés

előző év

tárgyév

1

Költségvetési bankszámlák záró egyenlege

14328

13092

2

Pénztárak záró egyenlege

138

72

3

Záró pénzkészlet összesen:

14466

13164

4

Forgatási célú értékpapír záró állománya

0

0

5

Forgatási célú értékpapír záró állománya

0

0

6

Aktív átfutó elszámolások záró egyenlege

804

359

7

Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:

-1

-3

8

Előző évek maradványa

8994

10360

9

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:

6275

3160

10

Összes rendelkezésre álló pénzmaradvány

15269

13520
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!