nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (X.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2010-11-01 - 2013-12-13
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (X.27.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben, helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 16.§ (1) bekezdésében valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1.§

A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi hatásköröket:


a.) A helyi vízrendezés, vízkárelhárítás, az ár- és belvízelvezésről való gondoskodás.

b.) A közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyása és a vízfogyasztás rendjének megállapítása.

c.) A közút tisztántartása, a hó eltakarítása, továbbá az út síkossága elleni védekezés.

d.) A társadalmi gondozók, valamint az idősek klubjában orvosi munkát végzők díjazásának megállapítása.

e.) Célhoz nem kötött források betétként történő elhelyezése az állami hozzájárulás kivételével.

f.) A köztemetés költségét az 1993. évi III. törvény 48. § (1) bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított hatvan napon belül kell bejelenteni.

g.) A köztemetés költségeit hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

h.) A hatáskör gyakorlójának határozata alapján aláírja a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseit.

i.) Az önkormányzati képviselők, bizottságok elnökei és tagjai részére megállapított tiszteletdíj csökkentéséről való döntés.

j.) Gyakorolja az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek hasznosításával kapcsolatos hatásköröket.


2.§

A Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságra ruházza át az alábbi hatásköröket:


a.) A Képviselő-testület által elrendelt titkos szavazással kapcsolatos feladatokat.

b.) Pályázat benyújtásának időszakában, amennyiben fedezetet kell az önkormányzatnak biztosítani, a pályázat elbírálásához szükséges fedezetről (ingatlan, bankgarancia) a bizottság dönt.

c.) Az elidegenítési és terhelési tilalommal vagy jelzálogjoggal érintett önkormányzattól megvásárolt lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a hitel felvételéhez hozzájárulás megadása.

d.) A „Fiatalok Házában” lévő lakások kivételével a piaci alapú bérletre vonatkozóan elbírálja a pályázatot.

e.) Első személyi tulajdonú lakás építésének, vásárlásának támogatása.

f.)[1] Az éves költségvetési rendeletben meghatározott pénzeszközök elosztásáról – a költségvetési rendeletben meghatározott célokra – pályázat útján határoz.”


3.§

A Képviselő-testület a Szociális, Sport, Kisebbségügyi Bizottságra ruházza át az alábbi hatásköröket:


a.) Amennyiben az intézmény vezetője a bölcsődei ellátás igénybevételéről nem intézkedik, illetve a kérelmező a meghozott döntést vitatja, az ellátás igénybevételéről a bizottság dönt.

b.)  Hatályon kívül helyezve.

c.) Az Egyesített Szociális Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának jóváhagyása.

1d.) A normatív lakásfenntartási támogatási ügyek elbírálása.

e.) Személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások iránti kérelmek, személyi térítési díj összegének vitatása, elengedésére vonatkozó kérelem, illetve az ellátás megszüntetése ügyében hozott döntések elleni fellebbezések elbírálása.

f.) Szociális bérlakásra irányuló pályázatokat elbírálja, a bérlőt kijelöli.

g.) A lakásbérleti díj támogatási ügyek elbírálása.

h.) Hatályon kívül helyezve.

i.) Együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, egyéb kisebbségi szervezetekkel.4.§

A Képviselő-testület az Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottságára ruházza át az alábbi hatásköröket:


a.) Dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási rendjének meghatározásáról.

b.) Határoz az önkormányzat által fenntartott közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények elnevezéséről külön jogszabályban meghatározottak szerint.

c.) A közművelődési intézmény szervezeti és működési szabályzatának, éves munkatervének jóváhagyása.

1d.) .)  Hatályon kívül helyezve.

e.) Jászapáti Városi Önkormányzat Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatának elbírálása.

f.) Bursa Hungarica Szociális Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elbírálása.

g.) A nevelési, oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatának, valamint a nevelési, oktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának, házirendjének és minőségirányítási programjának jóváhagyása.

h.) Szervezi a testvérvárosi kapcsolatokat.

i.) Együttműködik az egyházzal, társadalmi szervezetekkel, önszerveződő közösségekkel.


5.§


Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.


6.§


Az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezés elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


7.§


A rendelet 2010. november 1. napján lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a Képviselő-testületi hatáskörök átruházásról szóló 23/2005. (XI.1.) ÖR, valamint az ezt módosító 8/2006.(IV.1.) , 27/2006.(XII.14)., 11/2007.(VI.1.), 13/2007.(VII.1.)., 18/2008.(XII.11.), 5/2009.(III.1.)., 37/2009.(IX.10.), 10/2010.(VI.1.) önkormányzati rendeletek.
Pócs János sk.                                                                                  Andrási Lászlóné sk.

polgármester                                                                                               jegyző[1]

Módosította a 8/2011.(V.1.) ÖR. Hatályos 2011. május 01. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!