nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2018-12-31
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§


Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete építményadót, magánszemély kommunális adóját és helyi iparűzési adót vezet be.


2. ÉPÍTMÉNYADÓ


Az adó mértéke


2. §


(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete 90 Ft/m​2.


(2) Az adó éves mértéke reklámhordozó esetén 1 000 Ft/m2​.


Adómentesség


3. §


(1) Mentes az építményadó hatálya alól Gersekarát község belterületén és a külterületi Vasvári utcában valamennyi építmény.


3. MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA


Az adó mértéke


4.§


(1) Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 12.000.- Ft.


Kedvezmények


5. §


(1) A kedvezmény összege


a) lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész vagy nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jog vonatkozásában, ha a község ténylegesen életvitelszerűen ott lakó adózója: 8.000.-Ft,


b) beépítetlen belterületi földrészlet - telek - vonatkozásában, ha az adózó a község ténylegesen életvitelszerűen ott lakó adózója: 10.000.-Ft.
Adómentesség


5/A. §


(1) Mentes a magánszemély kommunális adója alól Gersekarát község külterületén - kivéve a külterületi Vasvári utcában - valamennyi építmény.4. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ


6. §


(1) Adóköteles az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.


(2) A helyi iparűzési adó évi mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adóalap 1,5 %-a.


(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1.000.-Ft.


5. Záró rendelkezések


7. §


(1) Ez a rendelet 2015. augusztus 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének


a) a helyi adókról szóló 13/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelete - a 6. § (2) bekezdése és 10. § (1) bekezdése kivételével -,


b) a helyi adók módosításáról szóló 17/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendelet,


c) a helyi adók módosításáról szóló 14/2008. (XII. 18.) önkormányzati rendelet,


d) a helyi iparűzési adóról szóló 10/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet – a 3. § - 4. §, 6.§ (5) bekezdése és a 9. § kivételével -.


(3) A helyi adókról szóló 13/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése és a 10. § (1) bekezdése 2015. december 31-én hatályát veszti.


(4) A helyi iparűzési adóról szóló 10/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 3. § - 4. §-ai, 6. § (5) bekezdése és a 9. §-a 2015. december 31-én hatályát veszti.


(5) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.Gersekarát, 2015. június 25.

            Csordás Tamásné                                                      Kissné Mátyás Éva

                 polgármester                                                                 jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetése 2015. június 30. napján megtörtént.Kissné Mátyás Éva

         jegyző


Egységes szerkezetben a 9/2015. (IX. 8.) önkormányzati rendelettel.


Kissné Mátyás Éva

jegyző


Egységes szerkezetben a 11/2015. (IX. 17.) önkormányzati rendelettel.


Kissné Mátyás Éva 

jegyző


Egységes szerkezetben a 12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel.


Kissné Mátyás Éva

jegyző


Egységes szerkezetben a 15/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel.


Kissné Mátyás Éva

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!