nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-01 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról.

Csibrák  Község Önkormányzata képviselő-testületének

6/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos

helyi közszolgáltatásról.Csibrák   Község Önkormányzatának képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és l) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja

1. §Csibrák Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) annak érdekében, hogy a környezetvédelmi, vízgazdálkodási, település- és köztisztasági feladatokat teljesítse és érvényesítse, a rendeletben foglaltak szerint – különös tekintettel arra, hogy a településen kizárólag szennyvízbekötés nélküli ingatlanok vannak – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő közszolgáltatást szervez és tart fenn.


A rendelet hatálya

     2. §


(1) A kötelező közszolgáltatás Csibrák  község közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonosánál, vagyonkezelőjénél, vagy egyéb jogcímen használójánál (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre terjed ki, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból – közcsatornába való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba való vezetés lehetőségének hiányában – gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező szennyvízre abban az esetben, ha hatósági engedély alapján az ingatlanon belül történő folyékony hulladék-kezelési tevékenységet folytat.


A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely

megnevezése

 3. §


  1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését az önkormányzat helyi közszolgáltatás útján látja el.

(2) Csibrák   község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  begyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását:

Deák Zsolt egyéni vállalkozó, szennyvízszippantó (székhelye: 7361 Kaposszekcső, Napsugár u.16.) (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, a megrendelések alapján.


(3) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés 2015.  április 1. napjától egy éves időtartamra szól.


(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólag a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u.7.) által üzemeltetett Dombóvári Szennyvíztisztító Telep fogadó műtárgyában kell elhelyezni.


A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás

kötelező igénybevétele

4. §.


 (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállíttatásáról a rendeletben szabályozott közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.


(2) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.


(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony jön létre.


A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes

tartalmi elemei

5. §


A közszolgáltatóval a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére és a háztartási szennyvíz ártalmatlanítására az önkormányzat írásban köt szerződést, melyben meg kell határozni a szerződő feleket, a szerződés tárgyát, a teljesítés helyét és időtartamát, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, a közszolgáltatás finanszírozásának elveit, a szerződés megszűnésének feltételeit.


Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

6. §.


(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező és közcsatornába nem vezetett háztartási szennyvizet a meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások szerint gyűjteni.


(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló berendezésbe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, állati tetem és egyéb olyan anyag elhelyezése, amely veszélyezteti a begyűjtést, a begyűjtést végzők és más személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.


(3) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött, nem közművel elvezetett háztartási szennyvízre vonatkozóan az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást igénybe venni.


(4) Az ingatlantulajdonos a nem közművel elvezetett háztartási szennyvizet a rendelet 3. § (2) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak köteles átadni és részére a rendelet 1. mellékletében foglalt közszolgáltatási díjat megfizetni.


(5) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhelynek gépjárművel történő megközelíthetőségét, továbbá gondoskodni arról, hogy a gyűjtés mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.


(6) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a nem használt ingatlanán vízhasználat sem közüzemi, sem egyedi vízkivétel révén nem történik, ezért ott szennyvíz nem keletkezik.


(7) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, amennyiben a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése szerinti, szennyvíz tisztításához szükséges berendezése üzemeltetéséhez a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyével rendelkezik.


(8) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai kötelesek az ingatlanon keletkező háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállíttatására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó előírásokat betartani és az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást igénybe venni.


(9) Az ingatlanon keletkező folyékony hulladék elszállítását a tulajdonos arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti.


A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

7. §


(1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási, valamint a háztartási szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó feladatokat.


(2) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes megrendelése alapján veszi át, és gondoskodik annak elszállításáról, ártalmatlanításáról.


(3) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül – az igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni.


(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az ártalmatlanító helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, és származási helye pontosan megállapítható legyen.


(5) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a szolgáltatási területre érvényes, nem veszélyes hulladék begyűjtésére, közúton történő szállítására vonatkozó hatósági engedéllyel.


(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra rendszeresített zárt, csepegés mentes tartállyal rendelkező járművel végezhető, amely megfelel a mindenkor érvényes környezetvédelmi előírásoknak.


Adatszolgáltatási- és nyilvántartási kötelezettség


8. §


(1) A közszolgáltató a tevékenysége végzése során a birtokába jutott, a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (a természetes személyazonosító adatok, lakcím) köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezelni.


(2) A közszolgáltató nyilvántartásában rögzíti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a közszolgáltatási szerződésre vonatkozó adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért a közszolgáltatónak és az önkormányzatnak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – erre irányuló igény alapján – bárki megismerhesse.


(3) Egyebekben az üzleti titkok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.


A közszolgáltatás díja

9. §


(1) A közszolgáltatási díjat a rendelet 1. melléklete állapítja meg a közszolgáltató által készített részletes díjkalkuláció alapján, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik.


(2) A közszolgáltatási díj egytényezős, amely magában foglalja a folyékony hulladék gyűjtési, szállítási és ártalmatlanítási díját.


(3) A megállapított díj nem tartalmazza az elszállítandó folyékony hulladék esetleg szükséges helyszíni előkezelését (lazítás, többszöri felszívás és visszaöblítés, hígítás, vegyszeradagolás), valamint a műtárgy karbantartásához tartozó kézi és gépi munka (falmosás, dugulás-elhárítás) elvégzését. Az előkezelés díjára és más karbantartó jellegű munkák díjára vonatkozóan a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos helyszíni megállapodása a meghatározó.


(4) A közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján jogosult beszedni. Nem lakossági fogyasztó esetében a számla kiegyenlítése külön megállapodás alapján történhet.


(5) A díjhátralék rendezése során a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/E. §-ában előírtak szerint kell eljárni.


Záró rendelkezések

10. §


(1) Ez a rendelet 2015. április   1 napján lép hatályba.


(2)  Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2015.március 25. napján tartott ülésén alkotta meg.                  Kardos János                                                    Horváthné Tóth Valéria

                     polgármester                                                                 JegyzőA rendelet kihírdetése megtörtént.

2015. március 31.

Horváthné Tóth Valéria

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1
23.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!