nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2004 (II.20..) RENDELETE
Hatályos:2016-01-01 - 2016-12-31
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2004 (II.20..) RENDELETE
a temető használatáról, kezeléséről és rendjéről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Gyöngyöstarján Képviselő-testülete - tekintettel a helyi sajátosságokra - a temetőről és temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:


A TEMETŐK LÉTESÍTÉSE ÉS FENNTARTÁSA


1.     § 
(1)    E rendelet hatálya Gyöngyöstarján község közigazgatási területén lévő köztemetőre terjed  ki.
(2)    [14] A temető fenntartója és kezelője Gyöngyöstarján Község Önkormányzata. (továbbiakban: Önkormányzat) üzemeltetéséről, fenntartásáról költségvetése keretén belül gondoskodik.


2.     § 
(1)    A temetőt és létesítményeit állandóan karban kell tartani, a park jellegét meg kell őrizni.
(2)    A temető déli oldalán a sírhelyeket úgy szabad elhelyezni, hogy azok a lakott területtől legalább 50 m-re legyenek.


TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, A TEMETŐK FELÜGYELETE


3.     § 
(1)    [14]
(2)    A temetkezési szolgáltatásokat az arra jogosítvánnyal rendelkező szolgáltató látja el, a hozzátartozók kérésének megfelelően.
(3)    A temetés időpontját a halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt, eltemetésre engedélyezett időponton belül (órától óráig) kell elvégezni.


TEMETÉS


4.     § 

(1)    [9]
(2)    A ravatalozót legalább másfél órával a temetés előtt a gyászolók rendelkezésére kell bocsátani.
(3)    A halottakat ravatalozásig halott hűtőben kell elhelyezni.
(4)    A sírásást:
    - a halott hozzátartozója, vagy megrendelés alapján 
    - az arra jogosítvánnyal rendelkező végezheti az ezen rendeletben meghatározott méret betartása és a temetőőr felügyelete mellett.


HAMVASZTÁSOS TEMETÉS, SÍRHELYEK, SÍRBOLTOK, URNAFÜLKÉK HASZNÁLATI IDEJE


5.     § 
(1)    [9] A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,
b) sírbolt esetén 60 év;
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év.
(2)    [9] Kettes sírhelyen, koporsós temetésre kijelölt parcellában sírboltot kiépíteni nem szabad.
(3)    [9]
(4)    [9]
(5)    Egy urnafülkébe egy urna helyezhető el. Az urnát sírhelybe is el helyezni rátemetéssel, ehhez sírnyitási engedély nem szükséges. Ebben az esetben az urna a talaj szintjétől legalább 1 m mélységbe kell, hogy kerüljön.
(6)    A díszsírhelyek, díszurna fülkék, közéleti személyek sírhelyei örök jellegűek, e sírhelyeket a temető fennállásáig meg kell őrizni.


TEMETŐK RENDJE


6.     § 

(1)    A temetőt sírhelytáblákra, a táblákat pedig sorokra kell osztani, a táblákat és sorokat számozni kell.
(2)    Temetkezésre használt helyek a következők:
- egyes sírhelyek,
- kettes sírhelyek,
- örök sírhelyek, díszsírhelyek, díszurna fülkék, közéleti személyek sírhelyei, sírbolt helyek, urnafülkék.
(3)    A temetkezésre használt helyért a temető fenntartójának a mellékletben szereplő díjat kell fizetni.
(4)    A díjakat a temetkezést és rátemetést megelőzően kell befizetni.
(5)    A temetkezésre használt helyek állampolgárok között nem értékesíthetők.
(6)    A díszsírhelyek, és díszurna fülkék a temető területén kijelölt parcellákban lévő sírhely, illetve kolombáriumban kijelölt urnafülkék, melyek az állami, politikai és társadalmi szervek javaslata alapján Gyöngyöstarján Polgármestere adományoz díjmentesen. A díszsírhelyek gondozását a temetőőr végzi.
(7)    A házastárs a (6) bekezdésben megjelölt sírhelybe történő betemetéshez külön engedély nem szükséges.
(8)    A sírhelyek méretei (cm-ben):
(cm)


Hossza

Szélessége

Mélysége

1 szem. Sírhely

210

90

180

1 szem. Rátemetés

210

90

240

2 szem. Sírhely

210

190

180

2 szem. Rátemetés

210

190

240


(8a)    [14] A síremlék alapjai rendezett terepszinttől vagy az oldaltávolság lebetonozása esetén a járdaszinttől számítva maximum 40 cm magasságra emelkedhetnek ki (oldalmagasság).
(9)    A sírok egymástól való távolsága 60 cm, a sírsorok távolsága pedig 80 cm.
(9a)    [9] A sírok oldaltávolságai lebetonozhatók és járdaként használhatók.
(10)    A sírhelyek kialakításánál az előírtakat ( sírparcellák kialakítása, sírhantok magassága, síremlékek méretei) be kell tartani.


7.     § 
(1)    A sírhelytáblákban, a sírhelysorokban a temetkezést az elhalálozás sorrendjében kell végezni. Sírhelyet az új temetőrészben előre váltani nem lehet.
(2)    A régi sírok közötti területen a sírhelyek az előírásoknak megfelelően kialakíthatók, az igények szerint megválthatók.
(3)    A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni.
(4)    [9]
(5)    [9] Az urnafülkén csak a fülke méreteit meg nem haladó méretű koszorú és virágtartó helyezhető el.
(6)    [9]
(7)    A meg nem váltott sírhelyek, sírboltok és tartozékai az üzemeltető szerv tulajdonába kerülnek vissza és azokat értékesíthetik.


A TEMETŐ ŐRZÉSE ÉS KÖTELEZŐ NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE


8.     § 
(1)    [5] A temető őrzésével megbízott személy a temetőőr.
          Legfontosabb feladatai:
a)    a ravatalozó és az utak tisztán, rendben tartása,
b)    a szemét összegyűjtése,
c)    Temetőkapuk nyitása: 
április 1. napjától, október 31. napjáig:  06.00  óra, 
november 1. napjától, március 31. napjáig:  08.00 óra
Temetőkapuk zárása: 
április 1. napjától, október 31. napjáig:  20.00  óra, 
november 1. napjától, március 31. napjáig:  16.00 óra
d)    sírhelyek kijelölése,
e) díszsírhelyek gondozása
(2)    A temető fenntartója az előírt nyilvántartásokat köteles vezetni:
- nyilvántartókönyv (időrendi sorrendben minden temetésről, megjegyzés rovatában szerepeltetni kell a rátemetésnek, kihantolásnak, elszállításnak) és az ehhez tartozó betűsoros névmutató,
- külön jegyzék a halva született gyermekekről,
- sírboltkönyv. ( a tulajdonos neve, címe, adatai)
(3)    A befizetések jogcímeként az alábbiakat kell feltüntetni az utalvány tömbön:
- új sírhely,
- urnahely,
- sírbolt,
- közterület és szolgálati díj.


SÍREMLÉKEK, SÍRBOLTOK


9.     § [9]
(1)    [14] A temetőben végzendő engedélyhez kötött tevékenységek:
a) sírhelyen végzett építési munkák,
b) sírhely temető területét igénybe vevő felújítása vagy a sírhely lefedése,
c) sírok oldaltávolságainak lebetonozása.
(2)    [14] Az (1) bekezdés szerinti tevékenységeket a polgármester engedélyezi. A kérelemhez csatolni kell síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát), a munkák kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, határidejét, a temetőbe történő behajtás és tartózkodás időpontját.
(3)    Az (1) bekezdés c) pontja szerinti munkák esetén az engedélyben meg kell határozni a járda kivitelezésének (szintezésének) módját.
(4)    A sírbolt építést az érvényben lévő építési szabályok alapján lehet végezni.
(5)    Építési engedély vagy bejelentés köteles tevékenység esetén az építési engedélyt vagy a bejelentést a polgármesternek és a temetőőrnek be kell mutatni.
(6)    [14] A munkák befejezését követően, 5 napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmező köteles gondoskodni, s annak teljesítésére szolgáló igazolást a temetőőrtől megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek. Amennyiben jelen bekezdésben foglaltakat a kérelmező nem teljesíti, a polgármester határozattal az engedélyezett munka szerinti, 1. számú mellékletben meghatározott díj 10-szeresének megfizetésére kötelezi a kérelmezőt és a kérelmező költségére gondoskodik az elmulasztott munkák elvégzéséről.
(7)    A síremlékek és sírboltok készítése esetén anyag, sablontárolás, betonkeverés csak alkalomszerűen az úton végezhető. A munka befejezése után az építtető köteles az eredeti állapotot visszaállítani.


10.     § 
(1)    A sírboltot a sírhely megváltásától számított 2 éven belül ki kell építeni. Amennyiben a kiépítés nem történik meg, a temető fenntartója jogosult a sírbolthelyet újból értékesíteni és 10 % kezelési költség levonásával a befizetett díjat visszatéríteni. Ha a kiépítést megkezdték, de nem fejezték be, a temető fenntartója legfeljebb 1 évig terjedő halasztást adhat. A póthatáridő eredménytelen elmúltával a sírbolthelyeket a temető kezelője értékesítheti, az eladási árat 5 % kezelési költség levonásával az építtetőnek kifizeti.
(2)    A sírboltban 1-6 nagykoporsó helyezhető el (ennél nagyobbra a kezelő adhat engedélyt) A sírboltban egy nagy koporsó helyén két kis koporsó is elhelyezhető.
(3)    A sírboltok előirt méretei (cm-ben):
(cm)

Belső méretek

Hossza

Szélessége

Mélysége

két koporsóra

250

150

190

négy koporsóra

250

200

220

hat koporsóra

250

250

250

Felszíni méretek
két koporsóra

300

200


négy koporsóra

300

250


hat koporsóra

300

300A sírboltok és a sírboltsorok egymástól való távolsága: 80 cm

(4)    A sírbolttal a tulajdonos rendelkezik. A sírbolt tulajdonosa az, aki a használati díjat megfizette, valamint akinek tulajdonosi minősítése a nyilvántartó könyvbe be van jegyezve.
(5)    A sírboltba a sírbolt tulajdonosának házastársa, továbbá egyeneságú rokonai, valamint ezek házastársai temethetők, ezenkívül az, akinek betemetését a tulajdonos engedélyezi.
(6)    A sírboltba a sírbolt tulajdonosának más hozzátartozói, akkor temethetők be, ha a temetést kérő a temető fenntartójánál bemutatta az előbbiekben felsorolt betemetkezésre jogosultak írásbeli hozzájárulását, vagy írásban nyilatkozik arról, hogy az elhaltnál közelebbi hozzátartozója nincs.


TEMETŐI MUNKÁK


11.     § 
(1)    A temető területének tisztántartása a temető fenntartójának a feladata.
(2)    A sírok növénnyel történő díszítését, ápolását, gondozását a hozzátartozók végzik. A sírokra olyan növényzet ültethető, amely a sírkörüli utakon a közlekedést nem gátolja. Fákat és nagyobb fajta cserjéket csak a temető kezelőjének az engedélyével lehet ültetni és kivágni.


12.     § 
(1)    Amikor a temetői sírhelytábla, sírhelysor megtelt, a táblát, illetve a sort le kell zárni, s ennek pontos idejét a nyilvántartásban fel kell tüntetni.
(2)    [9]
(3)    A sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos. A temető kezelője a szemét összegyűjtésére, tárolására szolgáló helyet köteles kijelölni és az összegyűlt szemét elszállításáról gondoskodni.
(4)    [6] A temetőben gépjárművel az alábbi időszakok és célok kivételével közlekedni nem szabad:
a) a búcsú és a halottak napja előtti nap, illetve aznap,
b) szombati napokon 13 és 19 óra között mozgásukban korlátozott, idős hozzátartozók szállítása céljából vagy sírok gondozásához nagy terjedelmű vagy nehéz kellékek szállítása céljából,
c) az üzemeltető és a szolgáltatást végzők gépjárművei.
(5)    A temetőben gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak.
(6)    Kutyákat és egyéb állatokat a temető területére bevinni tilos.
(7)    [12] A temetőt úgy kell nyitva tartani, hogy a kegyeleti munkákat mindenki zavartalanul végezhesse. A nyitva tartás rendjének meghatározásáról a polgármester gondoskodik.
(8)    A temetőben tilos minden kegyeletet sértő magatartás.
(9)    Tilos a temetőben tüzet rakni.
(10)    Lehetővé kell tenni, hogy a temetőben hozzáférhető helyen egy olyan bejelentő könyv legyen, melybe az esetleges panaszokat bejegyezhetik. A fenntartó köteles a bejelentést 30 napon belül kivizsgálni és a bejelentőt erről tájékoztatni.
(11)    A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért a kezelő nem vállal felelősséget.


VEGYES RENDELKEZÉSEK

13.     § [14] Az önkormányzat a sírhelyek megváltásának díjait és a temetőben végzett munkák után fizetendő díjakat a rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

14.     § [8]
(1)    [11]
(2)    [10]
(3)    [11]
(4)    E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és rendelkezéseit e naptól kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(5)    Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat 19/2002. (XII.27.) sz. rendelete hatályát veszti.


1. számú melléklet a 3/2004. (II. 20.) rendelethez [13] :


1) A díszsírhely és a díszurna fülke ingyenes.


2) Váltott sírhelyek:

Egyes sírhely ára

4570 Ft

Kettes sírhely ára

9140 Ft

Sírbolt (1 személyes)

7990 Ft

Sírbolt (2 személyes)

16000 Ft

Urna fülke

   10885 Ft3) Síremlék és sírkeret, valamint sírbolt építése esetén: közterület használat, villamos áram és vízdíj címén az építtető:


Egyes sírhely keretezésénél

3810 Ft

Kettes sírhely keretezésénél

5235 Ft

Hármas sírkeretezésnél

5440 Ft

Sírbolt építésénél

10885 Ft


köteles fizetni, használati díj címén.


4) A síremlék alapozásához, átépítéséhez, lefedéséhez szükséges víz, villamos áram és közterület használati díj címén az alábbi használati díjat köteles megfizetni az építtető:


Egyes síremlék esetében

 1270 Ft

Kettes síremlék esetében

1300 Ft

Hármas síremlék esetében

1455 Ft

Sírbolt esetében

2560 Ft5) Az 1-4. pontban meghatározott díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.


[1]    A 3/2004. (II. 20.) számú rendelet kihirdetve: 2004. február 20.
[2]    A 19/2009. (IX. 11.) számú rendelet kihirdetve: 2009. szeptember 11-én, hatályba lép 2009. szeptember 15-én.
[3]    A 26/2009. (XII. 18.) számú rendelet kihirdetve: 2009. december 18-án, hatályba lép 2010. január 1. A rendelet hatályát vesztette 2010. december 31-én.
[4]    A 15/2010. (XII. 10.) számú rendelet kihirdetve: 2010. december 10-én, hatályba lép 2011. január 1-jén.
[5]    A 14/2011. (IV. 28.) számú rendelet kihirdetve: 2011. április 28-án, hatályba lép a kihirdetés napján.
[6]    A 17/2011. (VII. 20.) számú rendelet kihirdetve: 2011. július 20-án, hatályba lép a kihirdetés napján.
[7]    A 30/2011. (XII. 16.) számú rendelet kihirdetve: 2011. december 16-án, hatályba lép a 2012. január 1-jén.
[8]    A 6/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2012. április 15-én.
[9]    A 17/2012. (IX. 7.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2012. szeptember 8-án.
[10]    A 20/2012. (IX. 7.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2012. november 8-án.
[11]    A 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2012. december 1-jén.
[12]    A 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. május 4-én.
[13]    A 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2016. január 1-jén.
[14]    A 20/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2016. január 1-jén.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!