nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2018 (V.31..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2018 (V.31..) önkormányzati rendelete
A 2017. évi zárszámadásról


Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében

       szereplő költségvetési szervekre.


2.§. /1/ Az Önkormányzat költségvetési szerve:

     - Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Rönöki Kerekerdő Óvoda

 /2/ Az /1/ bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.


3.§. /1/ A Képviselő-testület a 2017. évi gazdálkodásának kiadásai teljesítését az alábbiak szerint

        fogadja el:                                              

                                                                            Eredeti ei.        Módosított ei.           Teljesítés

           kiadási főösszegét:                                 65.700 eFt              80.689 eFt            64286 eFt


             melyből: - működési                            53.204 eFt              64.917 eFt            55.996 eFt


             ebből:     - kötelező feladat                    45.250 eFt              58.143 eFt             52.230 eFt

                            - önként vállalt feladat             7.954 eFt                6.774 eFt               3.766 eFt

                            - államigazgatási feladat               0    eFt                      0 eFt                       0 eFt


                            - felhalmozási és beruházási 12.496 eFt              15.772 eFt              8.290 eFt


             ebből:     - kötelező feladat                          0 eFt                       0    eFt                   0    eFt

                            - önként vállalt feladat         12.496 eFt                  15.772 eFt              8.290 eFt

                            - államigazgatási feladat               0 eFt                         0   eFt                  0    eFt


        /2/ A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2017. évi kiadásai teljesítését az

             alábbiak szerint fogadja  el.:


                                                                          Eredeti ei.        Módosított ei.           Teljesítés

           kiadási főösszegét:                               15.770 eFt              15.715 eFt          15.698 eFt


             melyből: - működési                          15.770 eFt              15.715 eFt          15.698 eFt


             ebből:     - kötelező feladat                  15.324 eFt              15.269 eFt          15.252 eFt

                            - önként vállalt feladat              446 eFt                   446 eFt                446 eFt

                            - államigazgatási feladat              0  eFt                    0    eFt                  0   eFt


                            - felhalmozási és beruházási      0 eFt                       0 eFt                   0 eFt


             ebből:     - kötelező feladat                          0                              0                         0

                            - önként vállalt feladat                  0                              0                         0

                            - államigazgatási feladat               0                              0                         0       /3/ A Képviselő-testület a 2017. évi gazdálkodásának bevételei teljesítését az alábbiak szerint 

            fogadja el:     

           

              bevételi főösszegét:                               65.700 eFt               80.689 eFt         79.771 eFt


             melyből: - működési                              53.204 eFt               65.595 eFt         64.677 eFt


             ebből:      - kötelező feladat                    45.250 eFt               57.554 eFt          56.636  eFt

                             - önként vállalt feladat              7.954 eFt                8.041 eFt             8.041 eFt                             

                             - államigazgatási feladat               0     eFt                   0     eFt                0     eFt


                             - felhalmozási                         12.496 eFt                15.094 eFt         15.094 eFt


             ebből:      - kötelező feladat                           0     eFt                  2.598 eFt           2.598 eFt

                             - önként vállalt feladat             12.496 eFt                12.496 eFt          12.496 eFt               

                             - államigazgatási feladat                 0   eFt                      0    eFt               0    eFt                               /4/ A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2017. évi bevétele teljesítését az
           alábbiak szerint fogadja el:

             bevételi főösszegét:                               15.770 eFt                15.715 eFt         15.715 eFt


             melyből: - működési                             15.770 eFt                15.715 eFt         15.715 eFt


             ebből:      - kötelező feladat                    15.324 eFt               15.393 eFt          15.393 eFt

                             - önként vállalt feladat                446 eFt                     322 eFt               322 eFt                            

                             - államigazgatási feladat                0 eFt                          0 eFt                   0 eFt


                             - felhalmozási                             0 eFt                           0 eFt                    0 eFt


             ebből:      - kötelező feladat                        0                                  0                           0

                             - önként vállalt feladat                0                                  0                           0                       

                             - államigazgatási feladat             0                                  0                           0                       


I. A költségvetési bevételek


4.§. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve pénzforgalmi   

           mérlegét az 1. számú és 21. számú melléklet, a költségvetési mérlegét a 13. számú

és a 23. számú melléklet alapján fogadja el.

     

      /2/  Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 2. és
            a 18. számú melléklet szerint fogadja el.


     /3/  Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 3. számú melléklet
           szerint fogadja el.

    

     /4/ Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet szerint fogadja el.


     /5/ Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a
          6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


    /6/ Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközeit 5. számú melléklet szerint hagyja

         jóvá.II. A költségvetési kiadások


 5.§.   /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve egységes pénzalap

mérlegét az 1. számú és a 21.számú melléklet, a költségvetési mérlegét a 13.számú és a

23. számú melléklet alapján, bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 10. számú melléklet

szerint fogadja el.

        

         /2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7.

              és 19. számú melléklet szerint fogadja el.


         /3/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési
              kiadásait 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


         /4/ Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet
              szerint fogadja el.6.§. /1/ Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait 9.1 számú mellékletben foglaltak
            szerint fogadja el.


      /2/ Az Önkormányzatnak támogatásértékű felhalmozási kiadásai és felhalmozási célú
            pénzeszköz átadásai 2017. évben nem keletkeztek.


7. §.  A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2017. évi mérleg szerinti eredmény összege   
        -13.881.125 Ft. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2017. évi mérleg szerinti
        eredmény összege -101507 Ft. A mérleg szerinti eredmény alakulását és elszámolását az

        14.  és 24. számú mellékletek tartalmazzák.


8. §. Ezen rendelet mellékletét képezi az önkormányzat és intézménye eszközeinek és   
          forrásainak mérleg szerinti bemutatása – 13. és a 23. számú melléklet -, valamint a 2017.
          évi vagyonkimutatás – 15. számú melléklet.


9. §.  Az önkormányzat és intézményének 2017. évi pénzkészlet változását a 16. és 17.    
          számú melléklet tartalmazza.


10.§.    Az Önkormányzat és intézményének költségvetési bevételeit és költségvetési
           kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)
           feladatok szerinti bontásban 11. és 20. számú melléklet tartalmazza.


11.§. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi maradvány kimutatását a 12. melléklet

         és a 22. számú melléklet tartalmazza.


12. §.  A Képviselő-testület a 2017. évi foglalkoztatottak záró létszámát az alábbiak szerint
           határozza meg:

          Önkormányzatnál

           -  teljes munkaidőben foglalkoztatott                                            3 fő

                                                                                                                                                  

          Rönöki Kerekerdő Óvodában

          -  teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                         3 fő                                  


12.§. Rönök Község Önkormányzata 2017. december 31.-én hitel állománnyal nem
          rendelkezett.


13.§.  A 2017. évben a képviselő-testület közvetett támogatás érvényesítése jogcímen 

          támogatásokat, kedvezményeket nem biztosított.


           

Záró rendelkezések


 14. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Rönök, 2018. május 31.
                             Pékó Tamás Lajos                                   dr. Kelemen Marcell

                                polgármester                                                   jegyző   


                                                                                  

A rendelet kihirdetve: 2018. május 31.


                                                                                               dr. Kelemen Marcell

                                                                                                           jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet
55.5 KB
mellékletek
113.69 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!