nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016(III.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-01 -tól
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. §

(1)[1] [2]    (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

 1.   674 636 eFt költségvetési bevétellel,
 2.   674 636 eFt költségvetési kiadással állapítja meg.
 3.              0 eFt költségvetési egyenleggel állapítja meg.


(2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A működési hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. §

 (1)  Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1. -9.3.3 mellékletek szerint határozza meg.

            4. §

A Képviselő-testület a kiadások között a költségvetési egyenlegre tekintettel sem általános, sem céltartalékot nem állapít meg. 

5. §

(1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg
nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át.
Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(2)   A költségvetési szerv vezetője a 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.


(3)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. §

(1)   Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

7. §

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 17/2014.(II.27.)KT határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

8. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd Kistérség Többcélú Társulás útján, a 117/2013.(XII.19.)KT  határozattal  elfogadott  2014-2018.  Ellenőrzési Stratégiai Terv és a 112/2015.(XI.26.)KT határozattal elfogadott 2016. évi Belső Ellenőrzési Munkaterv  alapján, és a 108/2015.(XI.26.)KT határozattal elfogadott 2016. évi Belső Ellenőrzési Terv alapján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1- től kell alkalmazni.

        Kovács Gábor                                          Dr. Tóth Rita

                                         Polgármester                                                   Jegyző


Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X. 27.) önkormányzati rendelet  12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2016. január 10. napján a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.Járdánháza, 2016. március 10.

                                                                                                 Dr. Tóth Rita

                                                                                                      Jegyző

 1. számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez [3] [4]


B E V É T E L E K

1. sz. táblázat
Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. Évi

EREDETI EI

MÓDOSÍTOTT EI                          2016.IX.

2.SZ. MÓDOSÍTÁS +/-

MÓDOSÍTOTT EI                          2017. III.

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

189 164

194 196

-23 237

170 959

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

54 205

62 328


62 328

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 381

43 722

-174

43 548

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 169

57 469

850

58 319

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 116

2 116


2 116

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

28 293

28 561

-23 913

4 648

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

196 510

196 510

71 643

268 153

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

196 510

196 510

71 643

268 153

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

35 826

35 826


35 826

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

35 826

35 826


35 826

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8 000

8 000

160

8 160

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

3 400

3 400


3 400

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

4 600

4 600

160

4 760

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

20 617

20 617

1 926

22 543

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 050

1 050


1 050

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 332

5 332


5 332

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

6 554

6 554

1 926

8 480

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 221

3 221


3 221

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

20

20


20

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 440

4 4406.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 000

1 000


1 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 000

1 000


1 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 240

1 240


1 240

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 240

1 240


1 240

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

452 357

457 389

50 492

507 881

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


60 760

63 290

124 050

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


60 760

63 290

124 050

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 325

42 705


42 705

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 325

42 705


42 705

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15.

Váltóbevételek

    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

45 325

103 465

63 290

166 755

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

497 682

560 854

113 782

674 636K I A D Á S O K

2. sz. táblázat
Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2016. Évi

EREDETI EI

MÓDOSÍTOTT EI                          2016.IX.

2.SZ. MÓDOSÍTÁS +/-

MÓDOSÍTOTT EI                          2017. III.

A

B

C

D

E

F

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

458 123

455 170

53 109

508 279

1.1.

Személyi  juttatások

258 180

247 015

29 115

276 130

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 487

46 042

4 463

50 505

1.3.

Dologi  kiadások

119 404

127 093

14 760

141 853

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 127

21 127

-716

20 411

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 925

13 893

5 487

19 380

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

   - Elvonások és befizetések

1 909

2 812

686

3 498

1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 896

10 896

4 000

14 896

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

   - Kamattámogatások

1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

120

185

801

986

1.18.

Tartalékok

1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

   - Céltartalék

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

39 559

39 559

-2 617

36 942

2.1.

Beruházások

38 559

38 559

-2 617

35 942

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 000

1 000


1 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

   - Lakástámogatás

2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

497 682

494 729

50 492

545 221

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


60760

63290

124 050

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


60760

63290

124 050

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


5 365


5 365

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


5 365


5 365

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


66125

63290

129 415

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

497 682

560 854

113 782

674 636KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat
Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-45 325

-37 3402.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

45 325

37 340


 1. számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez [5] [6]


B E V É T E L E K

1. sz. táblázat
Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. Évi

EREDETI EI

MÓDOSÍTOTT EI                          2016.IX.

2.SZ. MÓDOSÍTÁS +/-

MÓDOSÍTOTT EI                          2017. III.

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

189 164

194 196

-23 237

170 959

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

54 205

62 328


62 328

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 381

43 722

-174

43 548

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 169

57 469

850

58 319

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 116

2 116


2 116

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

28 293

28 561

-23 913

4 648

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

196 510

196 510

71 643

268 153

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

196 510

196 510

71 643

268 153

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

35 826

35 826


35 826

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

35 826

35 826


35 826

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8 000

8 000

160

8 160

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

3 400

3 400


3 400

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

4 600

4 600

160

4 760

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

20 617

20 617

1 926

22 543

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 050

1 050


1 050

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 332

5 332


5 332

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

6 554

6 554

1 926

8 480

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 221

3 221


3 221

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

20

20


20

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 440

4 4406.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 000

1 000


1 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 000

1 000


1 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 240

1 240


1 240

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 240

1 240


1 240

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

452 357

457 389

50 492

507 881

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


60 760

63 290

124 050

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


60 760

63 290

124 050

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 325

42 705


42 705

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 325

42 705


42 705

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15.

Váltóbevételek

    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

45 325

103 465

63 290

166 755

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

497 682

560 854

113 782

674 636K I A D Á S O K

2. sz. táblázat
Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2016. Évi

EREDETI EI

MÓDOSÍTOTT EI                          2016.IX.

2.SZ. MÓDOSÍTÁS +/-

MÓDOSÍTOTT EI                          2017. III.

A

B

C

D

E

F

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

458 123

455 170

53 109

508 279

1.1.

Személyi  juttatások

258 180

247 015

29 115

276 130

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 487

46 042

4 463

50 505

1.3.

Dologi  kiadások

119 404

127 093

14 760

141 853

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 127

21 127

-716

20 411

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 925

13 893

5 487

19 380

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

   - Elvonások és befizetések

1 909

2 812

686

3 498

1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 896

10 896

4 000

14 896

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

   - Kamattámogatások

1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

120

185

801

986

1.18.

Tartalékok

1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

   - Céltartalék

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

39 559

39 559

-2 617

36 942

2.1.

Beruházások

38 559

38 559

-2 617

35 942

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 000

1 000


1 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

   - Lakástámogatás

2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

497 682

494 729

50 492

545 221

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


60760

63290

124 050

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


60760

63290

124 050

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


5 365


5 365

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


5 365


5 365

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


66125

63290

129 415

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

497 682

560 854

113 782

674 636KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat
Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-45 325

-37 3402.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

45 325

37 340
 1. számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

983

4.1.

Építményadó


4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó


4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

983

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

983

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

983

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

983

1.1.

Személyi  juttatások

480

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

117

1.3.

Dologi  kiadások

386

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

983

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

983
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)
 1. számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

3 700

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

3 700

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

8 000

4.1.

Építményadó


4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó

3 400

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

4 600

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

11 700

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

11 700

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

11 700

1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások

8 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 700

1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

11 700

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

11 700
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)
 1. számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez [7] [8]


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten) Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI      2016.IX.

2.sz. módosítás       +/-

Módosított EI      2017. III..

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI      2016.IX.

2.sz. módosítás       +/-

Módosított EI      2017. III..

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

186 431

191 463

-20 650

170 813

Személyi juttatások

258 180

247 015

29 115

276 130

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

196 510

196 510

71 673

268 183

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 487

46 042

4 463

50 505

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

119 404

127 093

14 760

141 853

4.

Közhatalmi bevételek

8 000

8 000

160

8 160

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 127

21 127

-716

20 411

5.

Működési bevételek

20 617

20 617

1 926

22 543

Egyéb működési célú kiadások

12 925

13 893

5 487

19 380

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 240

1 240


1 240

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.9.10.11.12.13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

412 798

417 830

53 109

470 939

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

458 123

455 170

53 109

508 279

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

45 325

42 705


42 705

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

   Költségvetési maradvány igénybevétele

45 325

42 705


42 705

Likviditási célú hitelek törlesztése


60 760

63 290

124 050

16.

   Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

   Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

   Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


60 760

63 290

124 050

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


60 760

63 290

124 050

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

   Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés v.fiz.


5 365


5 365

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

45 325

103 465

63 290

166 755

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)


66 125

63 290

129 415

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

458 123

521 295

126 399

637 694

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

458 123

521 295

126 399

637 694

26.

Költségvetési hiány:

45 325

37 340Költségvetési többlet:

27.

Tárgyévi  hiány:

Tárgyévi  többlet:


 1. számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethezII. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

 Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2016. évi előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat


A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

35 826

Beruházások

38 559

2.

1.-ből EU-s támogatás


1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


3.

Felhalmozási bevételek

1 000

Felújítások

1 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele


3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)


Egyéb felhalmozási kiadások


6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

2 7337.

8.

9.

10.

11.Tartalékok


12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

39 559

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

39 559

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


14.

Költségvetési maradvány igénybevétele


Hitelek törlesztése


15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


16.

Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


17.

Értékpapír értékesítése


Kölcsön törlesztése


18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )


Betét elhelyezése


20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Pénzügyi lízing kiadásai


21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.

Értékpapírok kibocsátása
24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)


Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)


26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

39 559

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

39 559

27.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi  hiány:

-

Tárgyévi  többlet:

39 559
3. számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


Járdánháza Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2017.

2018.

2019.


A

B

C

D

E

1.

              -     

2.

              -     

3.

              -     

4.

              -     

5.

              -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

            -     

            -     

              -     

              -     NEMLEGES!!           

4. számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


Járdánháza Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításáhozEzer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2016. évi előirányzat


A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

                4 000   

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

                4 440   

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

                     -     

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

                1 000   

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

                6 557   

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

                     -     

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

              15 997   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
            5. számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


Járdánháza Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljaEzer forintban !

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása


A

B

1.2.3.4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

                                             -     


NEMLEGES !!6. számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként


 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás   2015. XII. 31-ig

2016. évi előirányzat

2016. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda

254

2016.


254


Közfoglalkoztatási programok

37 971

2016.


37 971


Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Otthoni szakápolás

334

2016.


334
ÖSSZESEN:

38 55938 559

7. számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként


 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás   2015. XII. 31-ig

2016. évi előirányzat

2016. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Gyepes úti ravatalozó felújítása

1 000

2016.


1 000


ÖSSZESEN:

1 0001 000
8. számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez

NEMLEGES !!


EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Saját erő
0

- saját erőből központi támogatás
0

EU-s forrás
0

Társfinanszírozás
0

Hitel
0

Egyéb forrás
0

0

Források összesen:

0

0

0

0


Kiadások, költségek

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Személyi jellegű
0

Beruházások, beszerzések
0

Szolgáltatások igénybe vétele
0

Adminisztratív költségek
0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Saját erő
0

- saját erőből központi támogatás
0

EU-s forrás
0

Társfinanszírozás
0

Hitel
0

Egyéb forrás
0

0

Források összesen:

0

0

0

0


Kiadások, költségek

2016.

2017.

2017. után

Összesen

Személyi jellegű
0

Beruházások, beszerzések
0

Szolgáltatások igénybe vétele
0

Adminisztratív költségek
0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat


Támogatott neve

Hozzájárulás  (E Ft)

Összesen:

0           


9.1 számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez [9] [10]

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti EI

Módosított EI          2016.IX.

2.sz. módosítás +/-

Módosított EI    2017. III. 

A

B

C

D

E

F


Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

189 164

194 196

-23 237

170 959

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

54 205

62 328


62 328

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 381

43 722

-174

43 548

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 169

57 469

850

58 319

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 116

2 116


2 116

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

28 293

28 561

-23 913

4 648

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

193 972

193 972

70 954

264 926

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

193 972

193 972

70 954

264 926

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

35 826

35 826


35 826

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

35 826

35 826


35 826

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8 000

8 000

160

8 160

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

3 400

3 400


3 400

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

4 600

4 600

160

4 760

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

20 617

20 617

1 926

22 543

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 050

1 050


1 050

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 332

5 332


5 332

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

6 554

6 554

1 926

8 480

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 221

3 221


3 221

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

20

20


20

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 440

4 440


4 440

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 000

1 000


1 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 000

1 000


1 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 240

1 240


1 240

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 240

1 240


1 240

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

449 821

454 851

49 803

504 654

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


60 760

63 290

124 050

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


60 760

63 290

124 050

10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 325

41 584


41 584

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 325

41 584


41 584

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15.

Váltóbevételek

   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

45 325

102 344

63 290

165 634

   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

495 146

557 195

113 093

670 288
Kiadások

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

369 461

365 044

52 159

417 203

1.1.

Személyi  juttatások

197 170

186 005

28 607

214 612

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 830

29 385

4 336

33 721

1.3.

Dologi  kiadások

113 509

119 734

14 445

134 179

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 027

16 027

-716

15 311

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 925

13 893

5 487

19 380

1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

   - Elvonások és befizetések

1 909

2 812

686

3 498

1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 896

10 896

4 000

14 986

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

   - Kamattámogatások

1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

120

185

801

986

1.18.

Tartalékok

1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

     - Céltartalék

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

39 305

39 305

-2 617

36 688

2.1.

Beruházások

38 305

38 305

-2 617

35 688

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 000

1 000


1 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

   - Lakástámogatás

2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

408 766

404 349

49 542

453 891

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


60 760

63 290

124 050

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


60 760

63 290

124 050

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

86 380

92 086

261

92 347

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


5 365


5 365

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás: JKÖH, Óvoda)

86 380

86 721

261

86 982

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

86 380

92 086

113 093

216 397

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

495 146

557 195

113 093

670 288

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


4

4


4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


194

194


194
9.1.1 számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez [11] [12]


Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti EI

Módosított EI          2016.IX.

2.sz. módosítás +/-

Módosított EI    2017. III. 

A

B

C

D

E

F


Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

189 164

194 196

-23 237

170 959

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

54 205

62 328


62 328

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 381

43 722

-174

43 548

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 169

57 469

850

58 319

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 116

2 116


2 116

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

28 293

28 561

-23 913

4 648

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

193 972

193 972

70 954

264 926

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

193 972

193 972

70 954

264 926

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

35 826

35 826


35 826

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

35 826

35 826


35 826

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8 000

8 000

160

8 160

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

3 400

3 400


3 400

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

4 600

4 600

160

4 760

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

20 617

20 617

1 926

22 543

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 050

1 050


1 050

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 332

5 332


5 332

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

6 554

6 554

1 926

8 480

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 221

3 221


3 221

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

20

20


20

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 440

4 440


4 440

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 000

1 000


1 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 000

1 000


1 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 240

1 240


1 240

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 240

1 240


1 240

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

449 821

454 851

49 803

504 654

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


60 760

63 290

124 050

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


60 760

63 290

124 050

10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 325

41 584


41 584

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 325

41 584


41 584

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15.

Váltóbevételek

   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

45 325

102 344

63 290

165 634

   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

495 146

557 195

113 093

670 288
Kiadások

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

369 461

365 044

52 159

417 203

1.1.

Személyi  juttatások

197 170

186 005

28 607

214 612

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 830

29 385

4 336

33 721

1.3.

Dologi  kiadások

113 509

119 734

14 445

134 179

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 027

16 027

-716

15 311

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 925

13 893

5 487

19 380

1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

   - Elvonások és befizetések

1 909

2 812

686

3 498

1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 896

10 896

4 000

14 986

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

   - Kamattámogatások

1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

120

185

801

986

1.18.

Tartalékok

1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

     - Céltartalék

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

39 305

39 305

-2 617

36 688

2.1.

Beruházások

38 305

38 305

-2 617

35 688

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 000

1 000


1 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

   - Lakástámogatás

2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

408 766

404 349

49 542

453 891

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


60 760

63 290

124 050

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


60 760

63 290

124 050

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

86 380

92 086

261

92 347

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


5 365


5 365

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás: JKÖH, Óvoda)

86 380

86 721

261

86 982

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

86 380

92 086

113 093

216 397

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

495 146

557 195

113 093

670 288

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


4

4


4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


194

194


1949.1.2 számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

983

4.1.

Építményadó


4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó


4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

983

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

983

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

983

Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

983

1.1.

Személyi  juttatások

480

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

117

1.3.

Dologi  kiadások

386

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

     - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

983

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Központi, irányító szervi támogatás


6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

983
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

            9.1.3 számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

04Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

3 700

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

3 700

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8 000

4.1.

Építményadó


4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó

3 400

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

4 600

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

11 700

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

11 700

Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

8 000

1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások

8 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

     - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

8 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

3 700

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

3 700

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 700

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

11 700
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2 számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez [13] [14]


                                                                                                                                                                                          


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti EI

Módosított EI          2016.IX.

2.sz. módosítás +/-

Módosított EI    2017. III. 

A

B

C

D

E

F


Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2 538

2 538

689

3 227

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 538

2 538

689

3 227

2.4.

  2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

2 538

2 538

689

3 227

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

42 999

43 884


43 884

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


885


885

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

42 999

42 999


42 999

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

45 537

46 422

689

47 111


Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

45 537

46 422

689

47 111

1.1.

Személyi  juttatások

30 643

30 643

508

31 151

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 424

8 424

127

8 551

1.3.

Dologi  kiadások

1 370

2 255

54

2 309

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 100

5 100


5 100

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

45 537

46 422

689

47 111Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


11

11


11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0

0


09.2.1 számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez [15] [16]

Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti EI

Módosított EI          2016.IX.

2.sz. módosítás +/-

Módosított EI    2017. III. 

A

B

C

D

E

F


Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2 538

2 538

689

3 227

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 538

2 538

689

3 227

2.4.

  2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

2 538

2 538

689

3 227

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

42 999

43 884


43 884

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


885


885

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

42 999

42 999


42 999

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

45 537

46 422

689

47 111


Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

45 537

46 422

689

47 111

1.1.

Személyi  juttatások

30 643

30 643

508

31 151

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 424

8 424

127

8 551

1.3.

Dologi  kiadások

1 370

2 255

54

2 309

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 100

5 100


5 100

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

45 537

46 422

689

47 111Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


11

11

11

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0

0

0

0

9.2.2 számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

02Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4.

  2.3-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)


4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.4.

  4.3.-ból EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)


9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)


10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
NEMLEGES !!
9.2.3 számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

03Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 400

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 400

2.4.

  2.3-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)


4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.4.

  4.3.-ból EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 400

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

3 700

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

3 700

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

5 100
Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 100

1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 100

1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

5 100
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0
9.3 számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez [17] [18]

Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti EI

Módosított EI          2016.IX.

2.sz. módosítás +/-

Módosított EI    2017. III. 

A

B

C

D

E

F


Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

  2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

43 381

43 958

261

44 219

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


236


236

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

43 381

43 722

261

43 983

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

43 381

43 958

261

44 219


Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

43 381

43 704

261

43 965

1.1.

Személyi  juttatások

30 367

30 367


30 367

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 233

8 233


8 233

1.3.

Dologi  kiadások

4 527

5 104

261

5 365

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

254

254

0

254

2.1.

Beruházások

254

254


254

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

43 381

43 958

261

44 219Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


10

10


10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0

0


0
9.3.1 számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez [19] [20]

Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti EI

Módosított EI          2016.IX.

2.sz. módosítás +/-

Módosított EI    2017. III. 

A

B

C

D

E

F


Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

  2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

43 381

43 958

261

44 219

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


236


236

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

43 381

43 722

261

43 983

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

43 381

43 958

261

44 219


Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

43 381

43 704

261

43 965

1.1.

Személyi  juttatások

30 367

30 367


30 367

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 233

8 233


8 233

1.3.

Dologi  kiadások

4 527

5 104

261

5 365

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

254

254

0

254

2.1.

Beruházások

254

254


254

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

43 381

43 958

261

44 219Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


10

10


10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0

0


0


9.3.2 számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

02Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4.

  2.3.-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)


9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)


10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
NEMLEGES !!9.3.3 számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

03Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4.

  2.3.-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)


9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)


10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)


Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
NEMLEGES !!10. számú melléklet az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve: Járdánháza Község Önkormányzat
Költségvetési szerv számlaszáma:55400118-16910276

Éves eredeti kiadási előirányzat: 497 682 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 10.135.000.-FtSor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások (MÁK felé)838


838

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás


3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás


4.

TB alapokkal szembeni tartozás


5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé


6.

Egyéb tartozásállomány

1 965

7 265

2 870


12 100

7.

Összesen:

1 965

7 265

3 708


12 938


Járdánháza, 2016. március 04.költségvetési szerv vezetője


 1. számú tájékoztató tábla az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


1. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi tény

2015. évi várható

2016. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

208 441


189 164

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

98 164


54 205

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38 280


43 381

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

63 346


61 169

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 115


2 116

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 536


28 293

1.6.

Elszámolásból származó bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

287 550


196 510

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

287 550


196 510

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 952


38 526

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 952


38 526

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

6 772


8 000

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.4.

Talajterhelési díj
4.5.

Gépjárműadó

3 822


3 400

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 950


4 600

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

23 875


1 053

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

325.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 228


1 050

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek

775.5.

Ellátási díjak

15 875


3

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 3165.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

135.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1 6765.10.

Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.

Egyéb működési bevételek

6586.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

542 590


433 253

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)

24 50010.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

24 50010.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

26 43612.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

26 43612.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 46213.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 46213.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Váltóbevételek
    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

56 398    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

598 988


433 253


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatEzer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014. évi tény

2015. évi várható

2016. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

517 484


458 123

1.1.

Személyi  juttatások

258 010


258 180

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

43 876


46 487

1.3.

Dologi  kiadások

119 944


119 404

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

88 122


21 127

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 532


12 925

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

6 8201.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.

   - Elvonások és befizetések1 909

1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

500


10 896

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.

   - Kamattámogatások
1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

212


120

1.18.

Tartalékok
1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.

   - Céltartalék
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

23 076


39 559

2.1.

Beruházások

10 322


38 559

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

45


1 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

12 7092.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

12 7093.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

540 560


497 682

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

24 5004.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

24 5004.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

295.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

295.3.

Kincstárjegyek beváltása
5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.

Belföldi kötvények beváltása
5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 3166.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

2 3167.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.

Váltókiadások
10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

26 84511.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

567 405


497 682
 1. számú tájékoztató tábla az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

 Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
 éve

2016 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2016.

2017.

2018.

2018.
 után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.

............................
3.

............................
4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.

............................
6.

............................
7.

Beruházási kiadások beruházásonként
8.

............................
9.

Felújítási kiadások felújításonként
10.

............................
11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.

............................
Összesen (1+4+7+9+11)


 1. számú tájékoztató tábla az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethezAz önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
 Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen6.

-ebből:            Építményadó7.

Telekadó9.

Magánszemélyek kommunális adója10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után11.

Idegenforgalmi adó épület után12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség16.

Egyéb kedvezmény17.

Egyéb kölcsön elengedése18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Összesen: 1. számú tájékoztató tábla az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethezElőirányzat-felhasználási terv
2016. évreEzer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

13 763

14 620

13 800

15 763

15 895

15 850

15 800

21 000

15 600

15 373

15 700

16 000

189 164

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

16 375

16 000

16 375

16 100

16 500

16 200

16 500

16 258

16 253

16 500

16 949

16 500

196 510

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5 500


8 500


8 000


9 000

4 500

326

35 826

5.

Közhatalmi bevételek

200

200

3 500

500

3 500

1008 000

6.

Működési bevételek

1 720

1 500

1 800

1 740

1 700

1 590

1 800

1 700

2 168

1 589

1 800

1 510

20 617

7.

Felhalmozási bevételek

1 000
1 000

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

100

100

100

100

140

100

100

100

100

100

100

100

1 240

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


10.

Finanszírozási bevételek

20 000

15 325

10 000


45 325

11.

Bevételek összesen:

52 158

47 745

45 575

39 703

35 235

42 240

34 200

47 058

37 621

42 662

39 049

34 436

497 682

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

20 500

21 515

21 500

21 520

21 500

21 540

22 010

21 600

21 850

21 515

21 615

21 515

258 180

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 750

3 873

3 870

3 874

3 870

3 873

4 158

3 878

3 900

3 873

3 875

3 693

46 487

15.

Dologi  kiadások

8 500

8 700

9 950

10 950

10 350

10 500

9 945

9 956

9 928

9 800

11 000

9 825

119 404

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 761

1 760

1 760

1 760

1 760

1 760

1 760

1 761

1 760

1 761

1 800

1 724

21 127

17.

 Egyéb működési célú kiadások1 660


2 000


3 500


2 500


2 990

275

12 925

18.

Beruházások


1 000

4 500

2 000

6 500

4 400

4 200

3 800

7 459


4 500

200

38 559

19.

Felújítások
500500


1 000

20.

Egyéb felhalmozási kiadások


21.

Finanszírozási kiadások


22.

Kiadások összesen:

34 511

36 848

43 240

40 604

45 980

42 073

46 073

40 995

47 397

36 949

45 780

37 232

497 682

23.

Egyenleg

17 647

10 897

2 335

-901

-10 745

167

-11 873

6 063

-9 776

5 713

-6 731

-2 796
 1. számú tájékoztató tábla az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként


adatok forintban

Jogcím

2016. évi támogatás összesen

A

B

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

54 205 440

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak egyéb támogatása

43 381 010

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

23 845 682

III.3. c. Szociális étkeztetés

7 750 400

III.5. Gyermekétkeztetés

25 872 635

~ szünidei             7.449.900.-Ft


~ gyermekétkeztetés 18.422.735.-Ft


IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 115 840

Összesen:

157 171 007 1. számú tájékoztató tábla az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokrólEzer forintban !

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Járdánházi Polgárőr Egyesület

működési kiadások finanszírozás

100

2.

Ózdi Mozgáskorlátozottak Egyesülete

működési kiadások finanszírozás

20

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:


120
 1. számú tájékoztató tábla az 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelethez


B E V É T E L E K

1. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi

2018. évi

2019. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

188 500

188 900

190 500

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

198 000

199 100

200 500

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25 862

27 625

28 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8 060

8 300

8 500

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.4.

Talajterhelési díj
4.5.

Gépjárműadó

3 500

3 600

3 700

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

4 560

4 700

4 800

5.

Működési bevételek

21 050

21 852

22 010

6.

Felhalmozási bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök

600

600

600

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

442 072

446 377

450 110

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

35 000

36 000

37 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

477 072

482 377

487 110


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatEzer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2017. évi

2018. évi

2019. évi

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai

451 210

454 752

459 110

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

25 862

27 625

28 000

2.1.

Beruházások

25 862

27 625

28 000

2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások
3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

477 072

482 377

487 110

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

477 072

482 377

487 110[1]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 7/2016.(IX.16.) önkormányzati rendelete 1. § - a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 17. – től.

[2]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete 1. § - a módosította. Hatályos: 2017. március 1. – től.


[3]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 7/2016.(IX.16.) önkormányzati rendelete 2. § - a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 17. – től.


[4]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete 2. § - a módosította. Hatályos: 2017. március 1. – től.


[5]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 7/2016.(IX.16.) önkormányzati rendelete 2. § - a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 17. – től

[6]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete 2. § - a módosította. Hatályos: 2017. március 1. – től


[7]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 7/2016.(IX.16.) önkormányzati rendelete 2. § - a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 17. – től

[8]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete 2. § - a módosította. Hatályos: 2017. március 1. – től


[9]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 7/2016.(IX.16.) önkormányzati rendelete 2. § - a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 17. – től

[10]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete 2. § - a módosította. Hatályos: 2017. március 1. – től


[11]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 7/2016.(IX.16.) önkormányzati rendelete 2. § - a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 17. – től

[12]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete 2. § - a módosította. Hatályos: 2017. március 1. – től


[13]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 7/2016.(IX.16.) önkormányzati rendelete 2. § - a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 17. – től

[14]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete 2. § - a módosította. Hatályos: 2017. március 1. – től

[15]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 7/2016.(IX.16.) önkormányzati rendelete 2. § - a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 17. – től


[16]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete 2. § - a módosította. Hatályos: 2017. március 1. – től[17]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 7/2016.(IX.16.) önkormányzati rendelete 2. § - a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 17. – től


[18]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete 2. § - a módosította. Hatályos: 2017. március 1. – től

[19]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 7/2016.(IX.16.) önkormányzati rendelete 2. § - a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 17. – től


[20]

A rendelet szövegét Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének a 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete 2. § - a módosította. Hatályos: 2017. március 1. – től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!