nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-21 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati támogatások rendjéről

[1]Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet célja

[2]1.§


(1) A rendelet célja, hogy meghatározza a Magyarországon nyilvántartásba vett, egyesületek, alapítványok, gazdálkodó szervezetek (továbbiakban: szervezetek) számára odaítélt pénzbeli, valamint az önkormányzat által természetben nyújtott támogatások

a) nyújtására vonatkozó szabályokat és

b) a támogatás felhasználásának ellenőrzését.


A rendelet hatálya

2. §


[3](1) Jelen rendelet hatálya kiterjed az olyan Magyarországon nyilvántartásba vett szervezetekre, melyek a településen székhellyel rendelkeznek, Kistarcsán folytatják tevékenységüket, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-ban meghatározott átlátható szervezetnek minősülnek.


[4](2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a politikai pártokra, azok helyi szervezeteire, illetőleg olyan társadalmi szervezetre, egyházra vagy szakszervezetre, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységére, amely a pályázati kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, illetve párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson;

b) a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetekre;

c) a biztosító egyesületekre;

d) a közhasznú társaságokra,

e) non profit gazdasági társaságokra,

f) természetes személyekre.


[5](3) Az (1) – (2) bekezdésben foglaltaktól a döntéshozó kivételesen méltánylandó egyedi esetben eltérhet, és olyan szervezeteket is támogatásban részesíthet, aki/ami az (1)-(2) bekezdés alapján támogatásban egyébként nem részesülhetne, amennyiben a történelmi és néprajzi hagyományok ápolása, megismertetése, népszerűsítése érdekében a támogatás Kistarcsa Város érdekeit szolgálja.


(4) A más önkormányzati rendelet alapján biztosított támogatások, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény (a továbbiakban Közptv.) 1.§ (2) bekezdésében meghatározott támogatások, az Önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladatát együttműködési szerződés, vagy megállapodás alapján átvállaló személyek feladatellátásával kapcsolatban nyújtott támogatások nem tartoznak a jelen rendelet hatálya alá.


A Támogatás feltételei

[6]3.§


(1) Támogatás a szervezetek tevékenységi körével, céljával összefüggő tevékenységhez, programhoz nyújtható.


(2) Támogatás az alábbi célokra nyújtható:


a) a szervezetek közhasznú tevékenységének segítésére;

b) a szervezetek működési kiadásainak támogatására;

c) pályázati önerő pótlására, működési és beruházási célokra egyaránt, a támogatás nem haladhatja meg az önerő 25%-át;

d) fesztiválok, rendezvények, mérkőzések megszervezésére;

e) helyi rendezvények, fesztiválok, mérkőzések és évfordulók támogatására;

f) a településen élő rászorultak körében végzett karitatív munkára;

g) a település szempontjából jelentős, a természeti és az épített örökség megőrzésére;

h) közösségteremtésre,közösségépítésre,hagyományápolásra,művészeti tevékenységekre;

i) a lakosság művelődésére, oktatására;

j) a lakosság egészségvédelmére, sportolására;

k) esélyegyenlőség megteremtésére,

l) fenntartható fejlődésre

m) környezettudatos életmódra.


(3) A támogatás csak a 8. §- ban meghatározott döntésben és az alapján kötött támogatási megállapodásban megjelölt célra használható fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha a döntéshozó ahhoz hozzájárul, és a megállapodást ennek megfelelően a felek módosítják.


(4)       A támogatási összegbe be kell számítani és figyelembe kell venni a pénzben nyújtott támogatásokon kívül a szervezetek számára esetlegesen a 4. § alapján nyújtott természetbeni támogatások értékét is.


Természetben nyújtott támogatások

[7][8]4.§


[9](1) A természetben nyújtott támogatás azon az önkormányzat tulajdonát képező épületek, épületrészek, helyiségek (a továbbiakban: létesítmények), illetve azon önkormányzati tulajdonú ingóságok (a továbbiakban: ingóság) tartós térítésmentes használatába adását jelenti, amelyek nincsenek költségvetési szerv, vízi közmű szolgáltató, a Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Kft. vagy a Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft. használatában, vagy kezelésében. Tartós használatnak minősül, ha a szervezetek a tárgyévben összesen évi 12 órát meghaladó mértékű térítésmentes használatot igényelnek a létesítményben, illetve az ingóságra vonatkozóan, függetlenül az igénybevételi alkalmak számától.


[10]

(2) A természetben nyújtott támogatás iránti igényüket a szervezetek egyedi kérelem benyújtásával terjeszthetik elő. Természetben nyújtott támogatások esetén a 6. § szerinti pályázati eljárás lefolytatása nem szükséges.


(3) A sport témakörhöz kapcsolódó kérelmeket a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottságnak, az egyéb témakörökhöz kapcsolódó kérelmeket a Humánpolitikai Bizottságnak címezve kell benyújtani. A sport témakörhöz kapcsolódó kérelmeket a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság, az egyéb témakörökhöz kapcsolódó kérelmeket a Humánpolitikai Bizottság bírálja el, illetve alapítvány pályázó esetén javaslatot tesz a Képviselő-testület felé a támogatási döntésre vonatkozóan.


(4) Természetbeni juttatás kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben nyújtható.


Pénzben nyújtott támogatások

A pénzben nyújtott támogatások pénzügyi fedezete

[11][12]5.§


(1) A döntéshozatalra jogosult, illetékes bizottságok a Képviselő-testület által a mindenkori éves költségvetésben e célra meghatározott keretösszeget fordíthatják az e rendelet alapján támogatásban részesíthető szervezetek támogatására, illetve alapítvány pályázó esetén ezen keretösszeg keretein belül tehetnek javaslatot a Képviselő-testület felé a Képviselő-testület által biztosítandó támogatásra vonatkozóan.


A pénzben nyújtott támogatás igénylésének szabályai

[13]6.§


(1) A pénzben nyújtott támogatás e rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázati úton igényelhető. A pályázatokat a döntéshozatalra jogosult, illetékes bizottságnak címezve, gazdálkodó szervezetnek minősülő pályázó esetén Hivatali kapun keresztül, elektronikus úton, egyéb szervezetek esetén írásban, postai úton a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, e rendelet mellékleteiként rendszeresített „Pályázati adatlapon”, a pályázati felhívásban megjelölt határidőig.


(2) [14]A döntéshozatalra jogosult, illetékes bizottság „Pályázati felhívás”-t tesz közzé a tárgyév február 28. napjáig. A „Pályázati felhívás” mintáját az 1. illetve 1a. számú mellékletek tartalmazzák.


(3) [15]A pályázatok beadási határideje a pályázati felhívás megjelenését követő 10. nap..


(4) A pályázati felhívást a település honlapján és hirdetőtábláin kell közzétenni.


A pénzben nyújtott támogatások igényléséhez szükséges Pályázati adatlap tartalma, a pályázathoz csatolandó dokumentumok

[16]7.§


(1) A benyújtott „Pályázati adatlap”-nak – 2. számú melléklet – tartalmaznia kell az alábbiakat:

(2) A pályázónak a pályázati adatlaphoz igazolást kell csatolnia arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény által meghatározott módon letétbe helyezte – jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott – beszámolóját, vagy nyilatkoznia kell arról, hogy legkésőbb tárgyév június 30. napjáig, utólagosan benyújtja a fent hivatkozott igazolást.


(3) [18]Egyesület, alapítvány, vagy más gazdálkodó szervezet esetében a pályázónak igazolást kell csatolnia arról, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatallal szemben tartozása nem áll fenn („nullás igazolás”), vagy külön nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy a „nullás igazolás” beszerzéséhez szükséges eljárást elindította, és a „nullás igazolás”-t legkésőbb a vonatkozó döntés kézhezvételét követő 15 napon belül benyújtja, vagy külön nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.


Döntés a támogatottak köréről

Támogatási szerződés

Folyósítás rendje

[19]8.§


(1) A sport témakörhöz kapcsolódó pályázatokat a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság, az egyéb témakörökhöz kapcsolódó pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság bírálja el, illetve alapítvány pályázó esetén javaslatot tesz a Képviselő-testület felé a támogatási döntésre vonatkozóan, a beadási határidőt követő rendes bizottsági ülésén.


(2) A hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott pályázatok esetén a polgármester 3 napos határidő megjelölésével hiánypótlásra lehetőséget biztosít. Érvénytelen a kérelem/pályázat, ha a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolják. A hiánypótlást követően a pályázatot a döntéshozatalra jogosult, illetékes bizottság bírálja el, illetve alapítvány pályázó esetén javaslatot tesz a Képviselő-testület felé a támogatási döntésre vonatkozóan.


[20](3) A támogatásban részesített szervezettel az önkormányzat a 3. vagy a 3a. számú melléklet szerinti „Támogatási szerződés”- t köt.


[21](4)

a) A 3. számú melléklet szerinti „Támogatási szerződés” megkötése esetén a támogatás folyósítására két részletben kerül sor. Az elnyert támogatás első részlete (a támogatás 50%-a) a 3. számú melléklet szerinti „Támogatási szerződés” megkötésétől számított 15 napon belül kerül utalásra. A fennmaradó összeg az első részletről szóló hiánytalan elszámolás elfogadását követő 15 napon belül kerül utalásra.


b) A 3a. számú melléklet szerinti „Támogatási szerződés”megkötése esetén a támogatás folyósítására egy összegben kerül sor. Az elnyert támogatás a 3a. számú melléklet szerinti „Támogatási szerződés” megkötésétől számított 15 napon belül kerül utalásra.


[22][23](5)

a) Amennyiben a kedvezményezett szervezet két részletben kéri a támogatás folyósítását, a támogatási időszak a tárgyév március 11. és a tárgyévet követő év március 10. közé eső időszak.


b) Amennyiben a kedvezményezett szervezet egy részletben kéri a támogatás folyósítását, a támogatási időszak a tárgyév március 11. és a tárgyévet követő év március 10. közé eső időszak.


A Támogatás elbírálásának szempontjai

[24]9. §


(1) A pályázatok elbírálásának, illetve alapítvány pályázó esetén a Képviselő-testület felé történő javaslattételnek a szempontjai:


a) az évente rendezett programok, rendezvények száma,

b) a programon, rendezvényen részt vevők száma,

c) helyi lakosok aránya a résztvevőkhöz viszonyítva a helyben megvalósuló rendezvényeken,

d) a megvalósításhoz a kérelmező/pályázó mekkora önerővel rendelkezik.

e) a megvalósításhoz a kérelmező/pályázó mekkora egyéb forrásból nyújtott támogatással rendelkezik.


[25](2) A pályázat elbírálása, illetve alapítvány pályázó esetén a Képviselő-testület felé történő javaslattétel során előnyben részesítheti a döntéshozatalra jogosult illetékes bizottság azt a pályázót:


       a) ahol a támogatottak több mint a fele kistarcsai lakos.

       b) aki bármilyen arányban részvételt vállal az Önkormányzat által szervezett rendezvényeken, pályázatokon, közösségi feladatokban.

       c)[26] aki támogatja a szervezete szociálisan rászorult tagjait;

      d)[27] aki támogatja azon természetes, jogi, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személyeket, akik a szervezete által folytatott szolgáltatásokat igénybe veszik, vagy a szervezete tevékenységében részt vesznek (pl. versenyeztetési feladatok végzése, nevezési díj megtérítése)A Támogatással történő elszámolás rendje

10.§


[28](1)[29][30][31]

a) Amennyiben két részletben kerül folyósításra a támogatás, a támogatott szervezetek a február 28-ig kiírt pályázaton nyert támogatás felhasználásáról a tárgyévben két részletben, beszámoló benyújtásával kötelesek elszámolni, a támogatási szerződésnek, illetve a számviteli és adózási jogszabályoknak megfelelően. Az elnyert támogatás első részéről legkésőbb tárgyév szeptember 10-ig, a fennmaradó támogatásról legkésőbb következő év március 10-ig kell elszámolni az elszámolás időpontjáig keletkezett számlákkal. A támogatás felhasználásáról szóló elszámolás határidejét a döntéshozó módosíthatja.


b) Amennyiben egy összegben kerül sor a támogatás folyósításra a teljes elnyert támogatás felhasználásáról legkésőbb a tárgyévet követő év március 10-ig kell elszámolni az elszámolás időpontjáig keletkezett számlákkal. A támogatás felhasználásáról szóló elszámolás határidejét a döntéshozó módosíthatja.


(2) A hiányos vagy pontatlan elszámolás korrigálására a támogatottaknak egy alkalommal, a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül a polgármester hiánypótlási lehetőséget biztosít.


[32](3) A szervezeteknek a támogatást azt követő 60 napon belül vissza kell fizetniük, ha megállapítást nyert, hogy

             a) a hiánypótlást nem teljesítették, vagy

             b) nem voltak jogosultak a támogatás igénybevételére.


(4) Az elszámolásnak a 4. sz. melléklet szerint tartalmaznia kell:

             a) a támogatott szervezet nevét, székhelyét, a képviselő nevét;

             b) a megállapodásban rögzített cél szerinti felhasználását

c) a kérelemnek/pályázatnak megfelelően a támogatásból megvalósított feladatokról, tevékenységről szóló írásos szakmai beszámolót, amely tartalmazza a támogatott cél pontos leírását, időpontját, helyszínét és a résztvevők létszámát valamint a hiteles dokumentációkat.

      d) [33][34]A számviteli és adózási követelményeknek megfelelően összeállított pénzügyi beszámolót, melynek tartalma:

-kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása (5. sz melléklet)

      e)[35] Számlák másolati példányát, amely tartalmazza az alábbiakat, illetve amely megfelel az alábbi feltételeknek:


[36](5) Amennyiben a támogatás 8. § (4) bekezdésének a) pontja szerint folyósított első részletére vonatkozó elszámolással kapcsolatban benyújtott beszámoló a hiánypótlás ellenére sem teljes, a pályázó a támogatás második részletére nem jogosult.


[37][38](6) A döntéshozatalra jogosult, illetékes bizottság a 10. § (3) bekezdése alapján visszafizetett, a 10. § (5) bekezdése alapján ki nem fizetett, illetve a 8. § (1)-(2) bekezdései alapján esetlegesen oda nem ítélt támogatási összegre új pályázatot írhat ki.


A Támogatásokkal kapcsolatos szankciók

[39]11.§


(1) Nem támogatható a pályázat, ha:


a) a kérelem/pályázat nem tartalmazza az e rendeletben meghatározottakat és azt a kérelmező/pályázó a döntés meghozataláig nem pótolja.

b) szervezet ugyanazon célra költségvetési éven belül már részesült támogatásban.

c) a szervezet a döntéshozatalt megelőző két naptári évben a részére nyújtott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, illetve a kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül jóváhagyott céltól eltérően használta fel,

d) a támogatást kérő tekintetében a Közptv. 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

e) a szervezetnek lejárt köztartozása van, vagy vele szemben tartozás rendezésére, megszüntetésére, vagy törlésére irányuló eljárás van folyamatban.


(2) A következő két évi támogatottak köréből – a már folyósított támogatás és a Ptk. szerinti kamatainak visszafizetése mellett – ki kell zárni azt a szervezetet, amely:


a) a benyújtott kérelemben/ pályázatban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;


b) a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel vagy azzal nem megfelelően számolt el, illetve a támogatással történő elszámolást nem a támogatási szerződésben megadott határidőig teljesítette.


(3) Amennyiben a támogatott nem a támogatás teljes összegével számol el, a fennmaradó bizonylattal nem igazolt támogatási összeget vissza kell fizetnie.


A Támogatásokkal kapcsolatos kérelmek/pályázatok nyilvánossága, közzététel, nyilvántartás

[40]12. §


(1) Közérdekből nyilvános az Önkormányzat által a kérelemmel/pályázattal illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adat és különleges adatnak nem minősülő adat.


(2) A kérelemmel/pályázattal kapcsolatos, benyújtott adatok és az elfogadott elszámolások közérdekű adatnak minősülnek. Megismerhetőségüket 5 éven keresztül Kistarcsa Város Önkormányzata biztosítja.


(3) A költségvetésből nyújtott támogatásról szóló tájékoztatást jogszabályban előírtak szerint kell közzétenni.


(4) A költségvetésből nyújtott támogatásokról, illetve a támogatásból kizárt szervezetekről Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala egységes nyilvántartást vezet.


Záró rendelkezések

13.§


(1) E rendelet 2012. január 1-én napján lép hatályba a rendelkezéseit a 2012. évben közzétett pályázati eljárásnál kell alkalmazni.


[41](2)


[42](3)[1]

A rendelet szövegét a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.02.14-től

[2]

A rendelet szövegét a 38/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017.12.01-től

[3]

A rendelet szövegét a 38/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2017.12.01-től

[4]

A rendelet szövegét kiegészítette a 38/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. hatályos 2017.12.01-től

[5]

A rendelet szövegét a 38/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2017.12.01-től

[6]

A rendelet szövegét a 38/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.12.01-től

[7]

A rendelet szövegét a 38/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2017.12.01-től

[8]

A rendelet szövegét a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020.02.14-től

[9]

A rendelet szövegét a 27/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.XI.01-től

[10]

A rendelet szövegét a 25/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2014. október 23-tól

[11]

A rendelet szövegét a 38/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2017.12.01-től

[12]

A rendelet szövegét a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020.02.14-től

[13]

A rendelet szövegét a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2020.02.14-től

[14]

A rendelet szövegét a 36/2015 (X.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. 10.01.-től

[15]

A rendelet szövegét a 36/2015 (X.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.01.-től

[16]

A rendelet szövegét a 38/2017 (XI. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2017.12.01-től

[17]

A rendelet szövegét a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2020.02.14-től

[18]

A rendelet szövegét a 36/2015. (X.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015.10.01.-től

[19]

A rendelet szövegét a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2020.02.14-től

[20]

A rendelet szövegét a 27/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016.11.01-től

[21]

A rendelet szövegét a 27/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016.11.01-től

[22]

Kiegészítette a 27/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.11.01-től

[23]

A rendelet szövegét a 38/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2017.12.01-től

[24]

A rendelet szövegét a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2020.02.14-től

[25]

A rendelet szövegét az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015.02.01-től

[26]

Kiegészítette a 36/2015. (X.1.) önkormányzati rendelet 3.§-a

[27]

Kiegészítette a 36/2015. (X.1.) önkormányzati rendelet 3.§-a

[28]

A rendelet szövegét az 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015.02.01-től

[29]

A rendelet szövegét a 27/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet4. §-a módosította. Hatályos: 2016.11.01-től

[30]

A rendelet szövegét a 36/2015.(X.1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015.10.01.-től

[31]

A rendelet szövegét a 38/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2017.12.01-től

[32]

A rendelet szövegét a 38/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése-a módosította. Hatályos: 2017.12.01-től

[33]

A rendelet szövegét a 36/2015. (X.1.) önkormányzati rendelet 4. § (2). bekezdése módosította. Hatályos: 2015.10.01.-től

[34]

A rendelet szövegét a 27/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2016.11.01-től

[35]

A rendelet szövegét a 36/2015. (X.1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése  módosította. Hatályos: 2015.10.01.-től

[36]

A rendelet szövegét a 27/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2016.11.01-től

[37]

Kiegészítette a 27/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.11.01-től

[38]

A rendelet szövegét a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2020.02.14-től

[39]

A rendelet szövegét a 38/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2017.12.01-től

[40]

A rendelet szövegét a 38/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította. Hatályos: 2017.12.01-től

[41]

Hatályon kívül helyezte a 27/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatálytalan: 2016.11.01-től

[42]

Hatályon kívül helyezte a 27/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2016.11.01-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
5. melléklet
13.34 KB
2.sz. melléklet
38.59 KB
1.a. sz. melléklet
149.33 KB
1. sz. melléklet
150.2 KB
3. sz. melléklet
173.49 KB
3.a. sz. melléklet
165.08 KB
4. sz. melléklet
188.63 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!