nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-26 - 2020-07-09
Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak megállapítására, a 2018. évi gazdálkodás főbb szabályaira.2. A költségvetés célkitűzései

2. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése célul tűzte ki

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek üzemeltetését, működési feltételeik biztosítását, különös figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,

b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

c) a 2019. évben megvalósítandó fejlesztések pénzügyi fedezetének biztosítását,

d) a feladatellátás színvonalának emelését, továbbá a fejlesztés által megvalósuló jövőbeni működési megtakarítások érdekében – az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva – pályázati lehetőségek kiaknázását, későbbi fejlesztési lehetőségek megalapozását.3. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege3. § (1)[1] Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2019. évi összevont működési költségvetését

aa) 38 159 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 42 520 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac)   2 423 ezer forint működési hiánnyal,

ad)   1 938 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2019. évi összevont felhalmozási költségvetését

ba) 11 800 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb)  9 377 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc)  2 423 ezer forint felhalmozási többlettel,

bd)  0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,

be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2019. évi

ca) bevételi főösszegét 51 897 ezer forintban és

cb) kiadási főösszegét 51 897 ezer forintban

az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

d) A mérlegegyezőséget működési és felhalmozási célú belső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.

(2) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit az összevont működési és felhalmozási költségvetési hiány finanszírozására fordítja.

4. A költségvetés részletezése

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat 2019. évben olyan fejlesztési célt, amely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé, nem tervez.

(2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(3) Az Önkormányzat 2019. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint részletezi.

(6) Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket 2019. évben nem valósít meg.

(7) Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámát 11 főben határozza meg, amelyből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben, a választott tisztségviselők létszámát 5 főben állapítja meg. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési létszámkerete a kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódik.

(8)  A Képviselő-testület a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

5. § (1) A 2019. január 1-jétől jelen rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a Polgármester az Áht. 25 §. (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. §. (4) bekezdés szerint e rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azokat tartalmazzák.

 


5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


6. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet.

14. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A polgármester negyedévente köteles a költségvetés módosítására javaslatot tenni.

(3) Az Önkormányzat a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

14. § (1) A működési céltartalékok között a „Szociális juttatások önrésze” kiadási előirányzat felhasználása év közben folyamatosan történik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait megállapító, a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletben nevesített ellátások nyújtásához szükséges önkormányzati önrész biztosítása érdekében. A céltartalék felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítása során számol be a Polgármester a Képviselő-testület részére.

(2) A működési céltartalékok között a „Közfoglalkoztatás önrésze” kiadási előirányzat felhasználása év közben folyamatosan történik a központi szabályozás alapján megvalósított közfoglalkoztatással összefüggésben felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges önerő biztosítása érdekében. A céltartalék felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítása során számol be a Polgármester a Képviselő-testület részére.


6. Pénzgazdálkodásra, pénzellátásra vonatkozó szabályozások


15. § Az Önkormányzat tartósan szabad pénzeszközeit a Polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

16. § Az Önkormányzat a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével.

A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

17. § Az Önkormányzat által elnyert utófinanszírozott pályázatok esetében a Polgármester jogosult a pályázatokkal összefüggésben felmerült, a pályázatban elszámolható kiadások teljesítéséről rendelkezni, a pályázati támogatás összegéhez való mielőbbi hozzáférés érdekében.

18. § Amennyiben költségvetési év közben likvid hitel felvételére van szükség, arról a Képviselő-testület dönt.


7. Az önkormányzati biztos kirendelése, működése


19. § Amennyiben az Önkormányzat által fenntartott Intézményeknél önkormányzati biztos kirendelésére már sor került és az önkormányzati biztos megbízásának ideje alatt a helyi önkormányzatnál a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezési eljárást kezdeményeztek akkor az önkormányzati biztos megbízását – a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt – meg kell szüntetni.


8. Vegyes rendelkezések


20. §[2] A Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának 2019. évi összege 46 380 forint.

21. § Az önkormányzat a tárgyi eszközökről, valamint az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért a leltározást 2012. évtől számítva kettő évenként hajtja végre.


9. Záró rendelkezések


22. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.


Bakonyoszlop, 2019. február 14.

                             


                               Wolf Ferenc sk.                                                    Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                                 polgármester                                                                           jegyző[1]

A rendelet szövegét a 13/2019 (XI.25.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2019.11.25.-től

[2]

A rendelet szövegét a 4/2019 (III.21.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2019.03.22.-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
3 melléklet
236.55 KB
4 melléklet
217.72 KB
5 melléklet
224.94 KB
6 melléklet
351.17 KB
7 melléklet
223.19 KB
1.1 melléklet
365.45 KB
1.2 melléklet
359.62 KB
1.3 melléklet
355.31 KB
2.1 melléklet
226.3 KB
2.2 melléklet
231.75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!