nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-26 -tól
Dunavecse Város Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltakat,  az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

A önkormányzati költségvetés hatálya, kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja.

1. §[1]

A rendelet hatálya kiterjed Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a hivatalra, az önkormányzat fenntartási kötelezettségébe tartozó intézményeire.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés intézményi rendjét, feladatait az alábbiak szerint határozza meg:

IntézményIntézményi feladat
1. Százszorszép Óvoda/óvodai nevelés, óvodai SNI gyermekek ellátása szakfeladatok/
2. Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás/könyvtár, müv.ház, lapkiadás, múzeum működtetése szakfeladatok/
3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum és Bölcsőde/orvosi ügyelet, járóbeteg szakrendelés, védőnői szolgálat, bölcsőde szakfeladatok/
4. Dunavecsei Polgármesteri Hivatal/igazgatási feladatok szakfeladatok/
5. Dunavecse Város Önkormányzata/ segélyek, tecnikai szakfeladatok, városgazdálkodás, közmunka, állategészségügyi feladatok, egyéb kommunális szakfeladatok, lapkiadás, munkahelyi vendéglátás, közvilágítás, közutak karbantartása, köztemető fenntartása, zöldterület kezelés, gyermekétkeztetés, lakó és nem lakó ingatlan bérbeadás /3. §[2][3] [4] [5]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2015. évi kiadási főösszegét959 057eFt ban

ezen belül:Mód. ei.

K1a személyi juttatások előirányzatát
278 816

K2a személyi juttatások járulékai ei-t
70 764

K3a dologi kiadások előirányzatát

296 148

K4az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát34 644

K5az egyéb működési célú kiadások előirányzatát43 057

K512az általános tartalékot

78 751


a céltartalékot


3 000

K6a beruházások előirányzatát

60 911

K7a felújítások előirányzatát

22 510

K8az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát2 000

K9finanszírozási kiadások előirányzatát
68 456

eFt-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatok intézmények szerinti részletezése:

intézmény             kiemelt előirányzatok megnevezése                                összeg /eFt/


Mód. ei.

1.K1 személyi juttatások

63 854

ÓvodaK2 személyi juttatások járulékai

17 331


K3 dologi kiadások


7 152


K5 egyéb működési célú kiadások
44


K6 Beruházások


229


2.K1 személyi juttatások

7 202

Müv.házK2 személyi juttatások járulékai

1 979

   K3 dologi kiadások


11 086


K6 Beruházások


258


3.K1 személyi juttatások

93 292

Szakrend.K2 személyi juttatások járulékai

25 117


K3 dologi kiadások


151 593


K5 egyéb működési célú kiadások
1 012


K6 Beruházások


7 878


K7 felújítások


685


4.K1 személyi juttatások

41 712

Polg.hiv.K2 személyi juttatások járulékai

11 640


K3 dologi kiadások


14 743


K5 egyéb működési célú kiadások
56


K6 Beruházások


572


5.K1 személyi juttatások

72 756

Önkorm.K2 személyi juttatások járulékai

14 697


K3 dologi kiadások


111 574


K4 ellátottak pénzbeli juttatásai
34 644


K5 egyéb működési célú kiadások
41 945


K512 általános tartalék

78 751


Céltartalék3 000


K6 beruházások


51 974


K7 felújítások


21 825


K8 egyéb felhalmozási célú kiadások
2 000


K91260 100


K9148 356


4. §[6][7] [8] [9]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2015. évi bevételi főösszegét 


959 057eFt ban

ezen belül:
Mód. ei.


B1Működési célú támogatások áht-n belülről
567 060

B2Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről40 861

B3Közhatalmi bevételek


147 712

B4Működési bevételek


62 992

B5Felhalmozási bevételek

729

B6Működési célú átvett pénzeszközök
250

B7Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30 111

B8B8 Finanszírozási bevételek működési célú
75 517

B8B8 Finanszírozási bevételek felhalmozási célú33 825

eFt-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetés intézményenkénti bevételei:

intézmény                 kiemelt előirányzat                                                 összeg /eFt/                  


Mód. ei.

1.ÓvodaB8 Finanszírozási bevételek működési célú
418


B6 Működési célú átvett pénzeszközök
20


2.B4 Működési bevételek

2 345

Müv.házB8 Finanszírozási bevételek működési célú
533


3.B1 Működési célú támogatások áht-n belülről208 689

Szakrend.B4 Működési bevételek

7 218


B8 Finanszírozási bevételek működési célú
2 138


4.B1 Működési célú támogatások áht-n belülről51

Polg.hiv.B4 Működési bevételek

2 879


B8 Finanszírozási bevételek működési célú
1 117


5.B1 Működési célú támogatások áht-n belülről358 320

Önkorm.B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről40 861


B3 Közhatalmi bevételek

147 712


B4 Működési bevételek

50 550


B5 Felhalmozási bevételek

729


B6 Működési célú átvett pénzeszközök
230


B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30 111


B8 Finanszírozási bevételek felhalmozási célú33 825


B8 Finanszírozási bevételek működési célú
71 311


5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi
      a) költségvetési bevételeinek összegét660 800

ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                a bevételek működési célú összegét617 847

                a bevételek felhalmozási célú összegét42 953


      b) költségvetési kiadásainak összegét771 372

ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                a kiadások működési célú összegét728 419

                a kiadások felhalmozási célú összegét42 953


      c) költségvetési egyenlegének összegét110 572

ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                az egyenleg működési célú összegét76 747

                az egyenleg felhalmozási célú összegét33 825

eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a hiány összegét 110.617 eFt összegben állapítja meg, amelyből
                a hiány működési célú összegét76 747

                a hiány  felhalmozási célú összegét33 825

eFt-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozását
    a pénzmaradvány működési célú igénybe vételével76 747

    a pénzmaradvány felhalmozási célú igénybe vételével33 825

eFt összeggel hagyja jóvá.


6. §[10] [11]


(1) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete98fő.

(2) A létszámkeret a 2. §. szerinti intézményi rend alapján1. Százszorszép Óvoda23

2. Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár3

3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum és Bölcsőde42

4. Polgármesteri Hivatal
16

5. Önkormányzat14


II. fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §
(1) Az intézmények 2015. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeként:
-  a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,
-  központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal,
-  az intézmény által elért többletbevétel felhasználásának jóváhagyása esetén.

(2) A feladathoz kötött kiadási előirányzat csak az elvégzett feladat mértékének arányában használható fel. Feladatelmaradás esetén a kiadási előirányzat módosításáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Az intézmények a jóváhagyott előirányzataikat csak időarányosan használhatják fel.

(4) Az intézmények vezetői egyszemélyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért, a Képviselő-testület, a Polgármester, a Jegyző  gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért, az intézmény számára előirt bevételi terv teljesítéséért.
                                                                  (5) Az intézmény a feladatainak ellátása /végrehajtása/ során kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy - a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzését követően - jogosult. A pénzügyi ellenjegyzésére a gazdasági vezető, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzéssel lehet.


8. §

(1) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési előirányzatokon belül - a rendszeres személyi juttatás előirányzat kivételével - 2.000 eFt, azaz kettő millió forint értékhatárig saját hatáskörben  átcsoportosítást hajtson végre és kötelezettséget vállaljon a Testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető  ügyletekből és kezességvállalásokból eredő előző években, illetve tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettsége nincs az önkormányzatnak. A 2015. évben a hitelfelvételi korlát számításához figyelembe vehető tárgyévi saját bevételek 50%-a 57.453 eFt. Hitelfelvételről szóló döntést a Stabilitási tv. előírásainak figyelembevételével a Képviselő-testület hozhat.


9. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú, a beruházások, felújítások részletes kimutatását a rendelet 2. számú melléklete, a 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2015. évi hitel és kezességvállalási állományát a 4. sz melléklet tartalmazza. A helyi adó bevételeket és a közvetett támogatásokat a 5. sz melléklet, a többéves kihatással járó döntések részletezését a 6. sz melléklet, a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését kiemelt előirányzatonként a 8. sz. melléklet tartalmazza. 


Záró rendelkezések 

10. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.Vörös Sándor
Nagy Erzsébet

polgármester
jegyző

A rendelet 2015. január 29. napján kihirdetésre került.

Nagy Erzsébet

jegyző


[1]

A rendelet szövegét a 11/2015 (V.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. 05. 28-tól

[2]

A rendelet szövegét a 11/2015 (V.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015. 05. 28-tól

[3]

A rendelet szövegét a 14/2015 (IX.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. 09. 25-től

[4]

A rendelet szövegét a 16./2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. 11. 27-től

[5]

A rendelet szövegét a 3/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02. 26-tól

[6]

A rendelet szövegét a 11/2015 (V.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2015. 05. 28-tól

[7]

A rendelet szövegét a 14/2015 (IX.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015. 09. 25-től

[8]

A rendelet szövegét a 16/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015. 11. 27-től

[9]

A rendelet szövegét a 3/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02. 26-tól

[10]

A rendelet szövegét a 16/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2015. 11. 27-től

[11]

A rendelet szövegét a 3/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016. 02. 26-tóll


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
29 KB
2. melléklet
21 KB
3. melléklet
23.5 KB
4. melléklet
20.5 KB
5. melléklet
23.5 KB
6. melléklet
22.5 KB
7. melléklet
19.5 KB
8. melléklet
24 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!